Bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprina amatā, bet… 

Gan decembra Finanšu komitejas, gan domes sēdē tika izskatīts jautājums par bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu amatā. Kā skaidroja pašvaldības vadītājs Gundars Važa, ir bijis konkurss, pēc kura iestādes vadītāja amatam pašvaldība virza līdzšinējo vadītāju Antru Dzelmi, jo bāriņtiesa strādājusi labi. Tiesa, piebilda priekšsēdētājs, esot saņemts Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) atzinums, kurā ir aizrādījumi, taču pašvaldībai līdz šim nekādu aizrādījumu par A. Dzelmes darbu nav bijis un visos tiesas procesos šajā jomā, kuros pašvaldība ir iesaistījusies, tā ir uzvarējusi.

Kur paliek mūsu nauda

Inspekcijas atzinums pārsteidz

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Antra Dzelme Finanšu komitejas sēdē atzina, ka piedalījusies konkursā, un viss bijis kārtībā līdz brīdim, kad ticis saņemts inspekcijas atzinums par bāriņtiesas darbu: “Man pašai bija šokējoši uzzināt par aizrādījumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumiem. Esmu pieprasījusi skaidrojumu par to, kāpēc atzinumā teikts, ka bāriņtiesa vairākās lietās nav ievērojusi bērnu tiesības. Atbildi vēl neesam saņēmuši. Es nezinu, par ko ir šie pārmetumi, jo nav bijušās tādas konkrētas lietas, kurās tiesa vai uzraugošā institūcija būtu norādījusi, ka bērnu tiesības nav ievērotas. Pēdējā gada laikā esam pieņēmuši 230 lēmumus, no kuriem divi tika pārsūdzēti, bet tiesa ir atstājusi spēkā mūsu lēmumu. Inspekcija norāda, ka ir bijušas 26 sūdzības no 9 cilvēkiem, bet vēstulē nav minēts, vai šīs sūdzības bijušas pamatotas, turklāt nav bijuši arī norādījumi no inspekcijas, ka kāds lēmums ir jāatceļ. Pirms diviem gadiem inspekcija bija pārbaudē un norādīja, ka bērnu tiesību pārkāpumi nav konstatēti, konstatētas tikai nepilnības, piemēram, nesašūtas, nesanumurētas lietas, par ko bija aizrādījums, bet mēs visus ieteikumus esam ņēmuši vērā un visu prasīto izdarījuši.”

Domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede savukārt iebilda, ka šis atzinums vēl nenozīmē, ka nevar ievēlēt A. Dzelmi amatā – tādu norādījumu inspekcijas nesniedz: “Komisija viņu uzklausīja, atbildes bija zinošas, pamatotas, A. Dzelmei ir liela pieredze, līdz ar to nav pamata viņu neapstiprināt amatā.” Kā Finanšu komitejas, tā domes sēdē A. Dzelmi apstiprināja Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā.

Inspekcija aicina pašvaldību nopietnāk vērtēt bāriņtiesas darbu  

Mēs vispirms telefoniski, pēc tam rakstiski sazinājāmies ar VBTAI bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktora vietnieci Brigitu Veidmani un interesējāmies, par kādiem pārkāpumiem atzinumā runāts – vai tie saistīti ar bērnu tiesību pārkāpšanu, vai, kā iepriekš minēts, – dokumentu noformēšanu. Interesējāmies arī, vai inspekcijas saskaņojums šādās situācijās ir noteicošs.

Atbildē B. Veidmane skaidro, ka atzinums, ko VBTAI sniedz, ir pamatojams ar Bāriņtiesu likuma 9. panta 4. daļā noteikto, ka, organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja pretendentu konkursu, attiecīgā pašvaldība lūdz kvalifikācijas komisijas atzinumu par tās bāriņtiesas priekšsēdētāja darbību tad, ja kāds no konkursa pretendentiem pēdējo triju gadu periodā pildījis bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu. Šis atzinums tiek balstīts VBTAI pieejamajā informācijā, proti, plānotās Bāriņtiesu lietu pārbaudes un lietvedībā reģistrēto iesniegumu izskatīšanas rezultātos: “Bāriņtiesa ir koleģiāla institūcija, tādēļ VBTAI var sniegt novērtējumu bāriņtiesas, nevis konkrētas personas darbībai. Tomēr tā kā Bāriņtiesu likuma 46. pantā noteikts, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu, vispārējais bāriņtiesas darba novērtējums var tikt attiecināts arī uz bāriņtiesas priekšsēdētāja darbu.”

– Tā kā mums ir zināms, ka no 9 cilvēkiem saņemtas 26 sūdzības, loģiski rodas jautājums: vai par saņemtajām sūdzībām VBTI Tukuma novada bāriņtiesā ir veicis pārbaudi un kādi ir bijuši secinājumi?

Saņemot sūdzības konkrētās lietās, VBTAI vai nu lūdz bāriņtiesai iesūtīt lietas materiālus, vai sniegt skaidrojumu par sūdzībā minētajiem faktiem. Arī attiecībā uz iesniegumiem par Tukuma novada bāriņtiesu VBTAI konkrēto sūdzību kontekstā tika analizējusi bāriņtiesas darbību konkrētās lietās un daļā gadījumu konstatējusi nepilnības, tāpēc VBTAI sniegusi rakstveida skaidrojumu un metodiskos ieteikumus bāriņtiesas darbības kvalitātes uzlabošanai.

– Vai sūdzībās minētais ir vai nav apstiprinājies?  

– Daļā gadījumu problemātika bāriņtiesas darbā ir konstatēta. Papildus paskaidrojam, ka var būt situācija, kad neapstiprinās sūdzībā konkrēti norādītais, bet VBTAI, izvērtējot lietas materiālus, konstatē citas nepilnības.

– Kas Tukuma novada bāriņtiesai ir bijis uzdots darīt – kas bija jānovērš, jāmaina un/vai jāuzlabo?

– Pēc plānotās pārbaudes bāriņtiesā 2020. gada 29. jūlijā gan bāriņtiesai, gan toreizējai Tukuma novada domei tika nosūtīta VBTAI vēstule, kurā tika sniegta informācija par pārbaudē konstatēto. Tāpat tika norādīts uz tobrīd saņemtajām sūdzībām un to izvērtējuma rezultātiem. Apkopojot minēto, VBTAI vērsa bāriņtiesas un novada domes vērību uz nepieciešamību bāriņtiesai izvērtēt lietās konstatēto trūkumu rašanās iemeslus, kā arī veikt regulāru visu lietvedībā esošo lietu pārbaudi jeb paškontroli, lai nepieļautu bērnu, kā arī citu administratīvā procesa dalībnieku tiesību pārkāpumus. Iestāde tika aicināta atkārtoti ar visu Bāriņtiesas sastāvu izskatīt gan pārbaudes aktā norādīto, gan analizēt VBTAI vēstulēs sniegto skaidrojumu un metodiskos norādījumus, lai turpmākajā darbībā netiktu pieļautas līdzīga rakstura nepilnības. Attiecībā uz konstatētajām nepilnībām konkrētās lietās (uz iesniegumu pamata), VBTAI vai nu lūdz bāriņtiesas ņemt vērā skaidrojumu turpmākajā darbībā (ja nepilnības nav novēršamas), vai citās lietās sniedz konkrētas norādes un ieteikumus turpmākajām darbībām lietās. Vienlaikus paskaidrojam, ka VBTAI neveic turpmāku “lietu uzraudzību”, respektīvi, inspekcija paļaujas, ka bāriņtiesa kā profesionāla un kompetenta institūcija, iepazīstoties ar VBTAI konstatēto un skaidrojumu par normatīvo aktu prasībām, turpmākajā darbībā līdzīgās situācijās vairs nepieļaus nepilnības.

Pašvaldībai jāsniedz atbalsts

– Vai inspekcijas ieskatā bāriņtiesas vadītāju nedrīkstēja apstiprināt?

– VBTAI nav paudusi šādu kategorisku viedokli. Atzinumā pašvaldībai tika norādīts uz nepieciešamību A. Dzelmes kandidatūru jaunizveidojamās bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam vērtēt, analizējot līdzšinējās darbības kvalitāti, kā arī kopsakarā ar konkrētu stratēģiju bāriņtiesas darba kvalitātes uzlabošanai, kurā būtu noteikti īstermiņa un ilgtermiņa darbības kvalitātes uzlabošanas mērķi un konkrēts pasākumu kopums šo mērķu realizēšanai. It īpaši ņemot vērā, ka jaunizveidotā Tukuma novada bāriņtiesa kļūst vēl lielāka, ar plašāku darbības teritoriju. Vēlamies norādīt, ka jau 2020. gada 29. jūlija vēstulē toreizējās Tukuma novada domes vērība tika vērsta arī uz to, ka, ņemot vērā darba apjomu bāriņtiesā un konstatētās nepilnības pārbaudē, nepieciešams izvērtēt, vai esošais darbinieku skaits vai darbinieku pienākumu sadalījums ir atbilstošs kvalitatīvas Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai. Respektīvi, VBTAI sagaidītu, ka pašvaldība sadarbībā ar bāriņtiesas priekšsēdētāju veiktu ļoti rūpīgu bāriņtiesas darba kvalitātes analīzi, lai izvērtētu darbībā pieļauto trūkumu cēloņus un nodrošinātu nepieciešamo resursu vai atbalsta piesaisti. Piemēram, ja tiek secināts, ka darbība nav bijusi pietiekami efektīva vai kvalitatīva esošo darbinieku pārslodzes dēļ, pašvaldībai būtu jārisina jautājums par papildu darbinieku pieņemšanu. Savukārt, ja tiktu konstatēts, ka kāda no lietu kategorijām darbiniekiem nepieciešams pilnveidot zināšanas, pašvaldībai būtu jāapmaksā nepieciešamās apmācības kvalifikācijas celšanai. Tāpat reizēm nepilnību cēlonis ir darbinieku izdegšana, kad pašvaldībai būtu jādomā, kādu atbalstu var sniegt darbinieku motivēšanai un emocionālās labklājības nodrošināšanai (piemēram, regulāras supervīzijas, individuāli psihologa pakalpojumi u.tml.). Jāatzīmē, ka šis viss ir attiecināms arī uz jaunizveidoto bāriņtiesu, proti, pietiekams darbinieku skaits, kvalificēts personāls un pašvaldības atbalsts bāriņtiesas darbinieku zināšanu un emocionālās noturības stiprināšanai būs pamats kvalitatīvas darbības nodrošināšanai jaunajā bāriņtiesā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *