Ral­lijs mū­su ra­jo­nā bei­dzas ne­veik­smī­gi

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē no­ti­ka ral­lijs «Latvija 2007», kas bi­ja Lat­vi­jas čem­pio­nā­ta pē­dē­jais posms. Pie­da­lī­jās 69 eki­pā­žas (to vi­dū 15 – no ār­ze­mēm). 6. ok­tob­rī ral­lijs no­ti­ka arī Tu­ku­ma ra­jo­na te­ri­to­ri­jā.

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē no­ti­ka ral­lijs «Latvija 2007», kas bi­ja Lat­vi­jas čem­pio­nā­ta pē­dē­jais posms. Pie­da­lī­jās 69 eki­pā­žas (to vi­dū 15 – no ār­ze­mēm). 6. ok­tob­rī ral­lijs no­ti­ka arī Tu­ku­ma ra­jo­na te­ri­to­ri­jā.

Diem­žēl tie­ši ša­jā āt­rum­pos­mā ava­rē­ja 11. eki­pā­ža (Rai­monds Stokšs/An­rijs Jes­se), ku­ras ma­šī­na iz­li­do­ja no tra­ses. Sa­dur­smē cie­ta trīs ska­tī­tā­ji (vi­si trīs bi­ja spē­cī­gā al­ko­ho­la rei­bu­mā). Vie­nam me­di­ķi kon­sta­tē­ja sma­dze­ņu sa­tri­ci­nā­ju­mu. Vi­su cie­tu­šo stā­vok­lis nav dzī­vī­bai bīs­tams.
Va­kar sa­zi­nā­jā­mies ar Tu­ku­ma ral­lis­tu Ai­vi Eg­li, kas pa­stāstī­ja, ka ne­ga­dī­jums no­ti­cis uz Rau­das ce­ļa. A. Eg­le uz­ska­ta, ka ska­tī­tā­ji bi­ju­ši "kun­ga prā­tā" un ne­bi­ja iz­vē­lē­ju­šies pa­rei­zo vie­tu stā­vē­ša­nai. Pro­ti, ša­jā tra­ses vie­tā au­to uz­ņem lielu āt­ru­mu, tur­klāt tur ir arī tram­plīns: "Ir skaidrs, ka kat­rā tra­ses ma­lā ap­sar­gu no­likt ne­var, tā­tad kat­ram jā­do­mā ar sa­vu gal­vu. Pēc šī ne­ga­dī­ju­ma 2. āt­rum­posms ti­ka at­celts, un mēs – da­līb­nie­ki – vei­cām pār­brau­cie­nu uz nā­ka­mo sa­cīk­šu pos­ma no­ri­ses vie­tu Ma­jo­ros. Jā­piebil­st, ka ma­nas eki­pā­žas re­zul­tā­tu šis ne­ga­dī­jums neie­spai­do­ja."
Tā­tad, – Ai­vis Eg­le/Nor­munds Aiz­kalns pēc pirm­ās die­nas bi­ja 6. vie­tā, un arī di­vu die­nu vēr­tē­ju­mā iz­cī­nī­ja 6. vie­tu. Līdz ar to «N-4» kla­sē se­zo­nas kop­vēr­tē­ju­mā tu­kum­nie­ka eki­pā­ža ir 4. vie­tā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.