Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem 8. līdz 11. novembrī

Po­li­ci­ja

8. no­vem­brī
Vā­nes pa­gas­tā, aso­ci­āci­jas «Dzīvesprieks» pa­gal­mā, di­vi jau­nieši no­da­rī­ju­ši mie­sas bo­jā­ju­mus 17 ga­dus ve­cam pui­sim, kurš ir aso­ci­āci­jas ie­mīt­­nieks.
10. no­vem­brī
Lai­kā no 4. līdz 10. no­vem­brim Zan­tes pa­gas­ta «Ārēs» no šķū­ņa no­zagts trak­tors T-40 zi­lā krā­sā ar valsts num­ru «TS 2405».
Tu­ku­mā, Past­a ielā 22, da­to­rcen­trā «BPA», no tirdz­nie­cī­bas tel­pas no­zagts da­tors «AS-57/02Z» Ls 555 vēr­tī­bā.
Lap­mež­cie­ma pa­gas­ta do­mes ēkai iz­sis­ti di­vi lo­gu stik­li un stik­la rūts cen­trā­la­jām ār­dur­vīm.
Cē­rē pie vei­ka­la «Vītoli AMI» gā­zes gla­bā­tu­vei uz­lauz­ta pie­ka­ri­nā­mā at­slē­ga un no­zag­ti des­mit 50 l til­pu­ma gā­zes ba­lo­ni, kas piede­­rē­ja ­SIA «Intergaz».
Lap­mež­cie­mā, Lie­pu ielā 1, pie mā­jas at­stā­tai au­to­ma­šī­nai VW GOLF pa­sa­žie­ru pu­sē iz­sists logs.
11. no­vem­brī
Tu­ku­mā, Brī­vī­bas lau­ku­mā 8, no­zagts iz­kārts valsts ka­rogs.
Sē­mes pa­gas­ta «Paegļos» uz­lauz­tas ga­rā­žas dur­vis; no­zag­ti in­stru­men­ti un deg­viela Ls 402 vēr­tī­bā.
Zem­ītes pa­gas­tā vei­ka­lam «Vītoli AMI» iz­sists logs un no tel­pām no­zag­tas da­žā­das pre­ces. Ma­te­ri­ālie zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti.

Ce­ļu po­li­ci­ja

10. no­vem­brī
00.35 Rī­gas-Vents­pils ce­ļa 90. km au­to­ma­šī­nas AUDI 80 va­dī­tājs ie­trie­cies priekš­ā brau­co­šās AUDI 100 aiz­mu­gu­rē. Cie­tu­šo nav.
11. no­vem­brī
10.25 Jaun­pils pa­gas­ta «Tālavās» au­to­ma­šī­nas DOD­GE DU­RAN­GO va­dī­tā­ja mā­jas pa­gal­mā uz­brau­ku­si ak­mens pa­aug­sti­nā­ju­mam.
12.30 Tu­ku­mā, Liela­jā ielā, sma­gās au­to­ma­šī­nas SCA­NI­A va­dī­tājs nav pār­lie­ci­nā­jies par sa­tik­smes dro­šī­bu un ar au­to­ma­šī­nas at­bal­sta íe­pu sa­bo­jā­jis elek­tro­sa­da­les ska­pi.

Ātr­ā pa­lī­dzī­ba

11. no­vem­brī
No Rī­gas ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas sa­ņem­ta zi­ņa, ka ar ri­bu lū­zu­miem un krū­šu sa­si­tu­mu me­di­ķu pa­lī­dzī­bu mek­lē­jis kāds 25 ga­dus vecs vī­rie­tis, kas pie­kauts Les­te­nes pa­gas­tā.

Rei­du re­zul­tā­ti

Ne­dē­ļas no­ga­lē rei­du lai­kā Tu­ku­ma at­pū­tas vie­tās un spē­ļu zā­lēs pār­kā­pu­mu bi­jis maz: nak­tī uz svēt­die­nu iz­rak­stīts viens ad­mi­nis­tra­tī­vā pār­kā­pu­ma pro­to­kols kā­dam 17 ga­dus ve­cam jau­nietim par at­ra­ša­nos Brī­vī­bas lau­ku­mā al­ko­ho­la rei­bu­mā un vie­nam jau­nietim par hu­li­gā­nis­ku uz­ve­dī­bu Past­a ielas mā­jas pa­gal­mā.
Zi­ņas snie­dza Tu­ku­ma RPP priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­re

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.