Iepirkumu uzraudzības birojs neļauj domei slēgt līgumu

Šī gada 13. martā Tukuma novada dome izsludināja konkursu pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» 2. kārtas būvdarbiem, kas paredzēja demontēt rotaļu ierīces, asfaltu, apgaismojumu, kā arī ierīkot septiņus rotaļu laukumus un četras nojumes, veikt labiekārtošanas un vēl citus darbus. Konkurss noslēdzās 7. aprīlī, un tajā tika saņemti divu uzņēmēju SIA «Amatnieks» un SIA «Telms» piedāvājumi.

Izvēlas dārgāko piedāvājumu

22. aprīlī pašvaldības Iepirkumu komisija par konkursa uzvarētāju noteica SIA «Telms», kas piedāvāja darbus veikt par 489 818,07 (bez PVN), savukārt SIA «Amatnieks» piedāvājumu, kas bija par 32 048,20 eiro lētāks (457 770,87 eiro bez PVN), noraidīja, pamatojot savu lēmumu ar piedāvājuma neatbilstību Publisko iepirkumu likuma (41. panta 1. daļa) un atklātā konkursa nolikuma (3.3.3. punkts) prasībām. SIA «Amatnieks» par šo lēmumu iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas 22. maijā izvērtēja visu pušu viedokļus.

Uzdot pārvērtēt piedāvājumus

Savukārt vakar, 4. jūnijā, IUB paziņoja savu lēmumu – aizliegt Tukuma novada domei kā pasūtītājam slēgt līgumu un atcelt Iepirkumu komisijas lēmumu, kā arī uzdeva 20 darbdienu laikā atkārtoti izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

Tātad – par ko bija strīds? Kā minēts konkursa nolikumā, punkts 3.3.3. paredz, ka “pretendents spēj nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaisti”, savukārt Tukuma novada domes Iepirkumu komisija savos paskaidrojumos IUB bija norādījusi, ka tā nav saņēmusi no sūdzības iesniedzēja (SIA «Amatnieks») konkursa nosacījumiem atbilstošus dokumentus, tāpēc lūgusi informāciju precizēt, ko uzņēmējs arī izdarījis, taču komisija uzskatījusi, ka papildu iesniegtie skaidrojumi un dokumentācija uzskatāma par iesniegtā piedāvājuma grozīšanu, tāpēc piedāvājums konkursā ticis noraidīts.

Savukārt IUB lēmumā minēts, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41. panta 6. daļai – ja pasūtītājs (Tukuma novada dome) konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai kandidāts izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem. Vēl IUB norāda, ka informācija par personu, kas ir atbildīga par darba aizsardzību un drošību, bijusi norādīta jau sākotnējā piedāvājumā iesniegtajos rīkojumos, kā arī bijusi norādīta atsauce uz šīs personas izglītību, līdz ar to iesniedzēja (SIA «Amatnieks») paskaidrojumi nav uzskatāmi par piedāvājuma maiņu un lēmums par piedāvājuma noraidīšanu, neizvērtējot minētos dokumentus, ir nepamatots.

IUB arī lēmis atmaksāt SIA «Amatnieks» iemaksāto depozītu.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.