Verners, Muntis
Saimniecības «Smilgas» 24 lopiem sagādātais siens nu pārvērties pelnu kaudzē

Pa ļaunprātīgās dedzināšanas pēdām

Twitter
FaceBook
print
2008. gada 5. janvāris 12:53

22. de­cem­bra nakts Jaun­sā­tu pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus pār­stei­dza ar gan­drīz vien­lai­cī­gu ēku deg­ša­nu di­vās – «Šūļu» un «Zemgaļu» saim­nie­cī­bās, kur saim­nie­kiem no­da­rīts ie­vē­ro­jams zau­dē­jums. Sa­de­gu­ši des­mi­tiem ton­nu sie­na un bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši vai­rā­ki des­mi­ti gov­ju. Jau rak­stī­jām, ka po­li­ci­ja iero­sinā­ju­si kri­mi­nāl­pro­ce­su par tī­šu man­tas de­dzi­nā­ša­nu, ta­ču par to, kā no­ri­tē­ju­si uguns­grē­ku dzē­ša­na un kāds ir ugun­sdzē­sē­ju vie­dok­lis par deg­ša­nas iemesliem, vai­cā­jām Valsts Ugun­sdzē­sī­bas un Glāb­ša­nas die­nes­ta Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­nie­kam Dai­nim Bēr­zi­ņam.

Lūk, ko viņš pa­stāstī­ja:

– Pir­mais uguns­grēks ti­ka pie­teikts 3.40 Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Šūļās». Uz no­ti­ku­ma vie­tu ti­ka iz­sū­tī­tas pie­cas au­to­cis­ter­nas (pa vie­nai no Tu­ku­ma bri­gā­des, at­se­viš­ķā Kan­da­vas un Ķe­me­ru pos­te­ņa un di­vas brīv­prā­tī­go ugun­sdzē­sē­ju ko­man­das).

Kā tiek iz­lemts, cik lieli spē­ki ne­pie­cie­ša­mi uguns­grē­ka dzē­ša­nai?

– Tas tiek iz­lemts uz­reiz pēc ie­ra­ša­nās no­ti­ku­ma vie­tā. Pie­mē­ram, ja pie­teikts uguns­grēks dzī­vo­ja­mā mā­jā, tad uz­reiz tiek iz­sū­tī­tas di­vas ma­šī­nas, ne­at­ka­rī­gi no tā, kas deg. Ci­tā­di kār­tī­ba ir šā­da – va­dī­bu pār­ņem tas va­da ko­man­die­ris, kas pir­mais ie­ro­das no­ti­ku­ma vie­tā, un viņš zi­ņo dis­pe­če­ram, vai ne­pie­cie­ša­mi pa­pild­spē­ki, vai var­būt kā­da no ma­šī­nām, kas at­ro­das ce­ļā, ir jā­at­sauc. Ša­jā ga­dī­ju­mā ugun­sdzē­sē­ju ie­ra­ša­nās brī­dī de­ga saim­nie­cī­bas ēka 1000 m² pla­tī­bā. Šķū­nī at­ra­dās 90 ton­nas sie­na, un tas no­zī­mē­ja, ka spē­ku va­ja­dzēs daudz; tā­pēc arī pa­lī­dzē­ja brīv­prā­tī­go ugun­sdzē­sē­ju ma­šī­nas, un la­bi, ka ūdens­krā­tu­ve ne­bi­ja tā­lu. Brīv­prā­tī­gie pa­lī­dzē­ja arī uguns­grē­ka dzē­ša­nā, jo de­go­ša sie­na ap­dzē­ša­na ir ļo­ti darb­ie­til­pīgs pro­cess.

Cik efek­tī­va bi­ja dzē­ša­na, ja ēka un siens, kas ta­jā at­ra­dās, tā­pat no­de­ga?

– Sa­glābt neiz­de­vās ne­ko, jo glā­bē­ju ie­ra­ša­nās brī­dī ēka jau de­ga vi­sā pla­tī­bā. Glā­bē­ji ti­kai ie­ro­be­žo­ja deg­ša­nu, lai tā neiz­pla­tās tā­lāk, un bei­gās ap­dzē­sa krās­ma­tas. Sie­nu glābt arī nav lielas jē­gas, jo, cik zi­nu, – de­gu­šu sie­nu go­vis ne­ēd. To­mēr vi­su, kas deg, mums ir jā­dzēš – ne­va­ram ti­kai stā­vēt līdz­ās un kon­tro­lēt deg­ša­nu; to aiz­liedz li­kums. Lai arī bi­ju­šas rei­zes, kad saim­­nieks lūdz, lai tā rī­ko­ja­mies, jo tas vi­ņam iz­mak­sā­tu ma­zāk. Ta­ču no ot­ras pu­ses, cil­vē­ki, kas ie­rau­dzīs ugun­sdzē­sē­jus, ku­ri mie­rī­gi no­rau­gās deg­ša­nā, to ne­sa­pra­tīs.

Uguns­grēks ti­ka no­dzēsts 12.12; tā­tad, rup­ji rē­ķi­not, cil­vē­ki dzē­ša­nas dar­bos pa­va­dī­ja as­to­ņas stun­das.

Ka­mēr de­ga šis ob­jekts, 7.58 ti­ka pie­teikts otrs uguns­grēks – Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Zemgaļos«, kur arī de­ga saim­nie­cī­bas ēka, ti­kai daudz ma­zā­kā – 150 m² pla­tī­bā. Da­ļa no dzē­sē­jiem ti­ka at­sauk­ti no «Šūļām», jo tur iespē­ja­mā uguns iz­pla­tī­ba jau bi­ja ie­ro­be­žo­ta, un no Tu­ku­ma pa­lī­gos ti­ka iz­sū­tī­ta ot­ra ma­šī­na. Te jā­pas­kaid­ro, ka Tu­kums bez aiz­sar­dzī­bas ne­pa­li­ka. Pa­ras­ti vie­na ma­šī­na brauc uz uguns­grē­ku ra­jo­nā, ot­ra pa­liek Tu­ku­mā. Pro­blē­mas vis­bie­žāk ro­das kū­las uguns­grē­ku lai­kā, kad ne­va­ram uz vi­sām deg­ša­nas vie­tām ie­spēt. Ša­jā ga­dī­ju­mā arī ot­ra ma­šī­na ti­ka aiz­sū­tī­ta uz Jaun­sā­tu pa­gas­tu un ti­ka iz­sauk­ti cil­vē­ki no brī­vās mai­ņas, kas iz­vei­do­ja vēl vie­nu eki­pā­žu. Un tā bi­ja ga­ta­va dar­bam ar tre­šo – re­zer­ves au­to­ma­šī­nu.

Ot­ra uguns­grē­ka dzē­ša­nā pie­da­lī­jās čet­ras ma­šī­nas (di­vas no Tu­ku­ma un di­vas brīv­prā­tī­go ma­šī­nas, kas pa­lī­dzē­ja ar ūdens pa­do­ša­nu, jo ša­jā ga­dī­ju­mā ūdens ņem­ša­nas vie­ta at­ra­dās tā­lāk un nā­cās iz­man­tot mo­to­rsūk­ni). Arī ša­jā ga­dī­ju­mā, ie­ro­do­ties glā­bē­jiem, ēka de­ga pil­nā pla­tī­bā. Ap­dzēst to iz­de­vās 11.38. Tā­tad, abi uguns­grē­ki ti­ka lik­vi­dē­ti ar pus­stun­das star­pī­bu; «Šūļās» vē­lāk, jo sie­nu ap­dzēst var, ti­kai to iz­mē­tā­jot. Tas no­zī­mē, ka ar ro­kām nā­cās iz­mē­tāt ap­mē­ram di­vas treš­da­ļas no 90 ton­nām sie­na. Va­rat ie­do­mā­ties, kas tas par fi­zis­ku dar­bu… Pa­vei­cas, ja at­ro­das kāds trak­tors vai ci­ta teh­ni­ka, ar ko sie­nu iz­mē­tāt, ta­ču ša­jā rei­zē tā ne­bi­ja. Pa­ras­ti, ka­mēr vie­ni ar dak­šām sie­nu iz­mē­tā, ci­ti to tū­līt ap­lais­ta. Gāzt ūde­ni no aug­šas nav jē­gas, jo tiks ap­dzēs­ta ti­kai vir­sē­jā kār­ta; siens ir vi­sai blīvs un iek­šā viss tur­pi­nās degt, un, pat kār­tī­gi sa­le­jot, pēc da­žām mi­nū­tēm vai pat pus­stun­das no jau­na uz­lies­mos. Jā­at­zīst – de­go­ša sie­na dzē­ša­na ir viens no ne­pa­tī­ka­mā­ka­jiem uguns­grē­kiem, kā­di vien var būt.

Ru­nā­jot par uguns­grē­ka iemesliem, no ko­men­tā­riem pa­gai­dām at­tu­ra­mies, jo iz­mek­lē­ša­nu veic po­li­ci­ja. Po­li­ci­jai ir tie­sī­bas no mums pie­pra­sīt kon­sul­ta­tī­vo at­zi­nu­mu – ša­jā do­ku­men­tā va­ram iz­teikt sa­vu vie­dok­li, ta­ču ša­jā ga­dī­ju­mā vēl tas nav pie­pra­sīts un ar sa­viem se­ci­nā­ju­miem ne­gri­bē­tu jaukt iz­mek­lē­ša­nas gai­tu. Ja deg­ša­nas iemesls bi­jis īs­sa­vie­no­jums elek­tro­sis­tē­mā, tad to no­sa­ka ļo­ti vien­kār­ši – no­sū­tot va­dus uz Iekš­lie­tu mi­nis­tri­jas eks­per­tī­žu cen­tru, kur tiek veik­ta spek­trā­lā ana­lī­ze; pā­rē­jais ir darbs ar iespē­ja­miem lie­ci­nie­kiem.

Po­li­ci­ja iz­mek­lē ļaun­prā­tī­gas de­dzi­nā­ša­nas fak­tu

Sa­zi­no­ties ar Tu­ku­ma ra­jo­na Po­li­ci­jas pār­val­des priekš­nie­ka pa­lī­dzi Ro­lan­du Be­be­ri, no­skaid­ro­jām, ka sais­tī­bā ar uguns­grē­kiem Jaun­sā­tu pa­gas­tā iero­sināts kri­mi­nāl­pro­cess par tī­šu de­dzi­nā­ša­nu – iz­mek­lē­tā­ji strā­dā pie vai­rā­kām ver­si­jām, kas vi­sas to­mēr sais­tī­tas ar ļaun­prā­tī­gu de­dzi­nā­ša­nu, jo lo­ģi­ka liek do­māt, ka vai­rā­ki šķū­ņi vien­lai­kus ne­jau­ši ne­aiz­de­gas. Jā­piebil­st, ka ša­jā nak­tī Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Lagzdiņos» veik­tas arī di­vas zā­dzī­bas; vai­nī­gie ir aiz­tu­rē­ti un po­li­ci­ja iz­ska­ta, vai starp šiem no­zie­dzī­ga­jiem no­da­rī­ju­miem nav kop­sa­ka­rī­bas. Deg­ša­nas vie­tās pa­ņem­tie pa­rau­gi ir no­sū­tī­ti Ugun­sdzē­sī­bas teh­nis­ka­jai eks­per­tī­zei Rī­gā, kas arī no­teiks deg­ša­nas pa­tie­sos iemeslus. Re­zul­tā­ti bū­šot zi­nā­mi feb­ru­ārī.

Po­li­ci­ja lūdz at­sauk­ties cil­vē­kus, kas 22. de­cem­bra nak­tī pa­gas­tā ie­vē­ro­ju­ši sve­šas au­to­ma­šī­nas. Zva­nīt dar­ba lai­kā iz­mek­lē­tā­jai pa tāl­ru­ni: 3104114.Komentēt

Komentāru secība: dilstoši

 1. Jaunsātnieks teica:

  Beidzot arī POLICIJA uzsākusi kautko darīt.Vainīgajam jasaņem sods!!!

 2. Papciems teica:

  Kad būs rezultāti?

 3. Vietējais. teica:

  Laikam atkal, viena lieta izbeikta
  bez panākumiem SUPER.

Pasākumu kalendārs

2019.09.19 | 11:00

Dzejas dienas Pūrē 

2019.09.19 | 15:00

Izstādes atklāšana Tukumā 

2019.09.19 | 17:00

Mobilitātes diena Jaunsātos 

2019.09.20 | 12:00

Dzejas dienas sarīkojums Lapmežciemā 

2019.09.20 | 13:00

Deju izrāde Tukumā 

Visi pasākumi
Jaunākās galerijas
Mēness kalendārs
Septembris
Atvērt kalendāru
Horoskopi
Auns Vērsis Dvīņi Vēzis Lauva Jaunava Svari Skorpions Strēlnieks Mežāzis Ūdensvīrs Zivs Visi horoskopi
Facebook.com
Neatkarīgās Tukuma Ziņas iekš tā Facebook.com
Draugiem.lv
Eirokalkulators

coloring.cool