Pa ļaunprātīgās dedzināšanas pēdām

22. de­cem­bra nakts Jaun­sā­tu pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus pār­stei­dza ar gan­drīz vien­lai­cī­gu ēku deg­ša­nu di­vās – «Šūļu» un «Zemgaļu» saim­nie­cī­bās, kur saim­nie­kiem no­da­rīts ie­vē­ro­jams zau­dē­jums. Sa­de­gu­ši des­mi­tiem ton­nu sie­na un bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši vai­rā­ki des­mi­ti gov­ju. Jau rak­stī­jām, ka po­li­ci­ja iero­sinā­ju­si kri­mi­nāl­pro­ce­su par tī­šu man­tas de­dzi­nā­ša­nu, ta­ču par to, kā no­ri­tē­ju­si uguns­grē­ku dzē­ša­na un kāds ir ugun­sdzē­sē­ju vie­dok­lis par deg­ša­nas iemesliem, vai­cā­jām Valsts Ugun­sdzē­sī­bas un Glāb­ša­nas die­nes­ta Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­nie­kam Dai­nim Bēr­zi­ņam.

22. de­cem­bra nakts Jaun­sā­tu pa­gas­ta iedzī­vo­tā­jus pār­stei­dza ar gan­drīz vien­lai­cī­gu ēku deg­ša­nu di­vās – «Šūļu» un «Zemgaļu» saim­nie­cī­bās, kur saim­nie­kiem no­da­rīts ie­vē­ro­jams zau­dē­jums. Sa­de­gu­ši des­mi­tiem ton­nu sie­na un bez ba­rī­bas pa­li­ku­ši vai­rā­ki des­mi­ti gov­ju. Jau rak­stī­jām, ka po­li­ci­ja iero­sinā­ju­si kri­mi­nāl­pro­ce­su par tī­šu man­tas de­dzi­nā­ša­nu, ta­ču par to, kā no­ri­tē­ju­si uguns­grē­ku dzē­ša­na un kāds ir ugun­sdzē­sē­ju vie­dok­lis par deg­ša­nas iemesliem, vai­cā­jām Valsts Ugun­sdzē­sī­bas un Glāb­ša­nas die­nes­ta Tu­ku­ma bri­gā­des priekš­nie­kam Dai­nim Bēr­zi­ņam.

Lūk, ko viņš pa­stāstī­ja:

– Pir­mais uguns­grēks ti­ka pie­teikts 3.40 Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Šūļās». Uz no­ti­ku­ma vie­tu ti­ka iz­sū­tī­tas pie­cas au­to­cis­ter­nas (pa vie­nai no Tu­ku­ma bri­gā­des, at­se­viš­ķā Kan­da­vas un Ķe­me­ru pos­te­ņa un di­vas brīv­prā­tī­go ugun­sdzē­sē­ju ko­man­das).

Kā tiek iz­lemts, cik lieli spē­ki ne­pie­cie­ša­mi uguns­grē­ka dzē­ša­nai?

– Tas tiek iz­lemts uz­reiz pēc ie­ra­ša­nās no­ti­ku­ma vie­tā. Pie­mē­ram, ja pie­teikts uguns­grēks dzī­vo­ja­mā mā­jā, tad uz­reiz tiek iz­sū­tī­tas di­vas ma­šī­nas, ne­at­ka­rī­gi no tā, kas deg. Ci­tā­di kār­tī­ba ir šā­da – va­dī­bu pār­ņem tas va­da ko­man­die­ris, kas pir­mais ie­ro­das no­ti­ku­ma vie­tā, un viņš zi­ņo dis­pe­če­ram, vai ne­pie­cie­ša­mi pa­pild­spē­ki, vai var­būt kā­da no ma­šī­nām, kas at­ro­das ce­ļā, ir jā­at­sauc. Ša­jā ga­dī­ju­mā ugun­sdzē­sē­ju ie­ra­ša­nās brī­dī de­ga saim­nie­cī­bas ēka 1000 m² pla­tī­bā. Šķū­nī at­ra­dās 90 ton­nas sie­na, un tas no­zī­mē­ja, ka spē­ku va­ja­dzēs daudz; tā­pēc arī pa­lī­dzē­ja brīv­prā­tī­go ugun­sdzē­sē­ju ma­šī­nas, un la­bi, ka ūdens­krā­tu­ve ne­bi­ja tā­lu. Brīv­prā­tī­gie pa­lī­dzē­ja arī uguns­grē­ka dzē­ša­nā, jo de­go­ša sie­na ap­dzē­ša­na ir ļo­ti darb­ie­til­pīgs pro­cess.

Cik efek­tī­va bi­ja dzē­ša­na, ja ēka un siens, kas ta­jā at­ra­dās, tā­pat no­de­ga?

– Sa­glābt neiz­de­vās ne­ko, jo glā­bē­ju ie­ra­ša­nās brī­dī ēka jau de­ga vi­sā pla­tī­bā. Glā­bē­ji ti­kai ie­ro­be­žo­ja deg­ša­nu, lai tā neiz­pla­tās tā­lāk, un bei­gās ap­dzē­sa krās­ma­tas. Sie­nu glābt arī nav lielas jē­gas, jo, cik zi­nu, – de­gu­šu sie­nu go­vis ne­ēd. To­mēr vi­su, kas deg, mums ir jā­dzēš – ne­va­ram ti­kai stā­vēt līdz­ās un kon­tro­lēt deg­ša­nu; to aiz­liedz li­kums. Lai arī bi­ju­šas rei­zes, kad saim­­nieks lūdz, lai tā rī­ko­ja­mies, jo tas vi­ņam iz­mak­sā­tu ma­zāk. Ta­ču no ot­ras pu­ses, cil­vē­ki, kas ie­rau­dzīs ugun­sdzē­sē­jus, ku­ri mie­rī­gi no­rau­gās deg­ša­nā, to ne­sa­pra­tīs.

Uguns­grēks ti­ka no­dzēsts 12.12; tā­tad, rup­ji rē­ķi­not, cil­vē­ki dzē­ša­nas dar­bos pa­va­dī­ja as­to­ņas stun­das.

Ka­mēr de­ga šis ob­jekts, 7.58 ti­ka pie­teikts otrs uguns­grēks – Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Zemgaļos«, kur arī de­ga saim­nie­cī­bas ēka, ti­kai daudz ma­zā­kā – 150 m² pla­tī­bā. Da­ļa no dzē­sē­jiem ti­ka at­sauk­ti no «Šūļām», jo tur iespē­ja­mā uguns iz­pla­tī­ba jau bi­ja ie­ro­be­žo­ta, un no Tu­ku­ma pa­lī­gos ti­ka iz­sū­tī­ta ot­ra ma­šī­na. Te jā­pas­kaid­ro, ka Tu­kums bez aiz­sar­dzī­bas ne­pa­li­ka. Pa­ras­ti vie­na ma­šī­na brauc uz uguns­grē­ku ra­jo­nā, ot­ra pa­liek Tu­ku­mā. Pro­blē­mas vis­bie­žāk ro­das kū­las uguns­grē­ku lai­kā, kad ne­va­ram uz vi­sām deg­ša­nas vie­tām ie­spēt. Ša­jā ga­dī­ju­mā arī ot­ra ma­šī­na ti­ka aiz­sū­tī­ta uz Jaun­sā­tu pa­gas­tu un ti­ka iz­sauk­ti cil­vē­ki no brī­vās mai­ņas, kas iz­vei­do­ja vēl vie­nu eki­pā­žu. Un tā bi­ja ga­ta­va dar­bam ar tre­šo – re­zer­ves au­to­ma­šī­nu.

Ot­ra uguns­grē­ka dzē­ša­nā pie­da­lī­jās čet­ras ma­šī­nas (di­vas no Tu­ku­ma un di­vas brīv­prā­tī­go ma­šī­nas, kas pa­lī­dzē­ja ar ūdens pa­do­ša­nu, jo ša­jā ga­dī­ju­mā ūdens ņem­ša­nas vie­ta at­ra­dās tā­lāk un nā­cās iz­man­tot mo­to­rsūk­ni). Arī ša­jā ga­dī­ju­mā, ie­ro­do­ties glā­bē­jiem, ēka de­ga pil­nā pla­tī­bā. Ap­dzēst to iz­de­vās 11.38. Tā­tad, abi uguns­grē­ki ti­ka lik­vi­dē­ti ar pus­stun­das star­pī­bu; «Šūļās» vē­lāk, jo sie­nu ap­dzēst var, ti­kai to iz­mē­tā­jot. Tas no­zī­mē, ka ar ro­kām nā­cās iz­mē­tāt ap­mē­ram di­vas treš­da­ļas no 90 ton­nām sie­na. Va­rat ie­do­mā­ties, kas tas par fi­zis­ku dar­bu… Pa­vei­cas, ja at­ro­das kāds trak­tors vai ci­ta teh­ni­ka, ar ko sie­nu iz­mē­tāt, ta­ču ša­jā rei­zē tā ne­bi­ja. Pa­ras­ti, ka­mēr vie­ni ar dak­šām sie­nu iz­mē­tā, ci­ti to tū­līt ap­lais­ta. Gāzt ūde­ni no aug­šas nav jē­gas, jo tiks ap­dzēs­ta ti­kai vir­sē­jā kār­ta; siens ir vi­sai blīvs un iek­šā viss tur­pi­nās degt, un, pat kār­tī­gi sa­le­jot, pēc da­žām mi­nū­tēm vai pat pus­stun­das no jau­na uz­lies­mos. Jā­at­zīst – de­go­ša sie­na dzē­ša­na ir viens no ne­pa­tī­ka­mā­ka­jiem uguns­grē­kiem, kā­di vien var būt.

Ru­nā­jot par uguns­grē­ka iemesliem, no ko­men­tā­riem pa­gai­dām at­tu­ra­mies, jo iz­mek­lē­ša­nu veic po­li­ci­ja. Po­li­ci­jai ir tie­sī­bas no mums pie­pra­sīt kon­sul­ta­tī­vo at­zi­nu­mu – ša­jā do­ku­men­tā va­ram iz­teikt sa­vu vie­dok­li, ta­ču ša­jā ga­dī­ju­mā vēl tas nav pie­pra­sīts un ar sa­viem se­ci­nā­ju­miem ne­gri­bē­tu jaukt iz­mek­lē­ša­nas gai­tu. Ja deg­ša­nas iemesls bi­jis īs­sa­vie­no­jums elek­tro­sis­tē­mā, tad to no­sa­ka ļo­ti vien­kār­ši – no­sū­tot va­dus uz Iekš­lie­tu mi­nis­tri­jas eks­per­tī­žu cen­tru, kur tiek veik­ta spek­trā­lā ana­lī­ze; pā­rē­jais ir darbs ar iespē­ja­miem lie­ci­nie­kiem.

Po­li­ci­ja iz­mek­lē ļaun­prā­tī­gas de­dzi­nā­ša­nas fak­tu

Sa­zi­no­ties ar Tu­ku­ma ra­jo­na Po­li­ci­jas pār­val­des priekš­nie­ka pa­lī­dzi Ro­lan­du Be­be­ri, no­skaid­ro­jām, ka sais­tī­bā ar uguns­grē­kiem Jaun­sā­tu pa­gas­tā iero­sināts kri­mi­nāl­pro­cess par tī­šu de­dzi­nā­ša­nu – iz­mek­lē­tā­ji strā­dā pie vai­rā­kām ver­si­jām, kas vi­sas to­mēr sais­tī­tas ar ļaun­prā­tī­gu de­dzi­nā­ša­nu, jo lo­ģi­ka liek do­māt, ka vai­rā­ki šķū­ņi vien­lai­kus ne­jau­ši ne­aiz­de­gas. Jā­piebil­st, ka ša­jā nak­tī Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Lagzdiņos» veik­tas arī di­vas zā­dzī­bas; vai­nī­gie ir aiz­tu­rē­ti un po­li­ci­ja iz­ska­ta, vai starp šiem no­zie­dzī­ga­jiem no­da­rī­ju­miem nav kop­sa­ka­rī­bas. Deg­ša­nas vie­tās pa­ņem­tie pa­rau­gi ir no­sū­tī­ti Ugun­sdzē­sī­bas teh­nis­ka­jai eks­per­tī­zei Rī­gā, kas arī no­teiks deg­ša­nas pa­tie­sos iemeslus. Re­zul­tā­ti bū­šot zi­nā­mi feb­ru­ārī.

Po­li­ci­ja lūdz at­sauk­ties cil­vē­kus, kas 22. de­cem­bra nak­tī pa­gas­tā ie­vē­ro­ju­ši sve­šas au­to­ma­šī­nas. Zva­nīt dar­ba lai­kā iz­mek­lē­tā­jai pa tāl­ru­ni: 3104114.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *