Apstiprina cenrāžus, groza budžetu, izstrādā detālplānojumus

Engures pagasta padomes sēde notika 17. februārī. Dienas kārtībā bija 27 jautājumi, kurus izskatīja nepilnu divu stundu laikā. Sēdi vadīja pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks Atis Bērziņš, jo priekšsēdētājs Andris Kalnozols cietis nelaimes gadījumā un ārstējas slimnīcā.

Engures pagasta padomes sēde notika 17. februārī. Dienas kārtībā bija 27 jautājumi, kurus izskatīja nepilnu divu stundu laikā. Sēdi vadīja pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks Atis Bērziņš, jo priekšsēdētājs Andris Kalnozols cietis nelaimes gadījumā un ārstējas slimnīcā.

Pērn – budžets ar deficītu

Deputāti apstiprināja pārskatu par 2008. gada pamatbudžeta izpildi. Ieņēmumi – Ls 1 599 571,17; izdevumi – Ls 2 044 767,02. Budžeta deficītu veido aizņēmums no Valsts kases. Tika apstiprināts arī speciālais budžets: ieņēmumos – Ls 132 541,08; izdevumos – Ls 139 645,04. Apstiprināja arī 2008. gada ziedojumu budžeta izpildi: ieņēmumi – Ls 2 140,00; izdevumi – Ls 4 524,60, ieņēmumu deficīts pret izdevumiem Ls 2384,60.

Zemes jautājumi

Deputāti samazināja samaksu par apbūves zemes izpirkšanu trim cilvēkiem, zemes lietošanas tiesības izbeidza sešiem pagasta iedzīvotājiem, kuri nav izveidojuši robežplānu un nav veikuši priekšapmaksu. Šīm personām nu būs jāslēdz zemes nomas līgums ar pašvaldību. Deputāti apstiprināja zemes īpašumu «Raļļi» un «Pūkas» katra sadalīšanu divās daļās. Lai to izdarītu, gan nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības plānu.

«Mežpļavu» īpašnieks vērsās pie deputātiem ar lūgumu, lai šai piecu hektāru lielai zemei noteiktu zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība. Tas tāpēc, ka par šo zemi, kas teritoriālajā plānojumā noteikta kā apbūves zeme, ir jāmaksā palielināts zemes nodoklis, lai gan faktiski šajā vietā ir pļavas. Tā kā īpašums atrodas ciemata centrā, turklāt jau esot bijusi teritoriālā plānojuma apspriešana, kurā šo jautājumu varēja kārtot, deputāti zemes izmantošanas mērķa maiņu atteica.

Katram – pa tīklam

Deputāti nolēma iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības un piešķirt pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līča piekrastē 2009. gadam vienu zivju tīklu (katram) Guntim Šķiltriteram, Gunitai Šķiltriterei, Arnim Mertenam, Ritai Āboliņai, Andrim Auziņam, Mārtiņam Krauliņam, Aijai Andersonei, Kasparim Laurim un Gunāram Zandbergam.

Atsakās no pirmpirkuma tiesībām

Deputāti nolēma neizmantot nekustamo īpašumu Melnalkšņu ielā 38, Melnalkšņu ielā 36, «Krūkļi», Avotkalna ielā 16 un Valdemāra ielā 78 pirmpirkuma tiesības.

Nodod sabiedriskai apspriešanai

Deputāti nodeva sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma zemes gabalam «Miedziņi» Klapkalnciemā pirmo redakciju.

Engures vidusskolā – jaunas programmas

Deputāti apstiprināja Engures vidusskolas nolikuma izmaiņas, apstiprinot divas papildu izglītības programmas, ko skola jau īsteno šajā mācību gadā. Tās ir: speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (A un B līmenis).

Nosaka maksu par transporta pakalpojumiem

Deputāti apstiprināja Engures vidusskolas autotransporta maskas pakalpojumu izcenojumus: par pakalpojumiem, kuri nav sniegti Engures pašvaldības iestādēm, par autobusa MAN izmantošanu jāmaksā Ls 0,60 +PBN, autobusa ISUZU nomas maksa – Ls 0,45 +PVN. Engures pašvaldības vajadzībām autobusa nomas maksa ir šāda: par autobusa MAN izmantošanu – Ls 0, 30 +PVN, autobusa ISUZU izmantošana – Ls 0,22 par kilometru, par autobusa Renaut Trafic – Ls 0, 15 par kilometru.

Nosaka maksu par zemes ierīcības projektu izstrādi

Zemes ierīcības projektu izstrāde un apstiprināšana maskā Ls 40+PVN. Pakalpojumi detālplānojuma izstrādei un apstiprināšanai – Ls 30+PVN.

Pakalpojumi mērniecības firmām un zemes transformāciju gadījumos: informācijas sagatavošana par zemes vienību pierobežas gabaliem – Ls 5+PVN, informācijas sagatavošana un izsniegšana par pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem – Ls 1+PVN par katru, zemes gabalu apgrūtinājumu, arī ceļa servitūtu apzināšana un informācijas sagatavošana – Ls 5+PVN (ja nepieciešama apsekošana dabā, vēl jāpiemaksā Ls 2 par kilometru par nokļūšanu uz apsekojamo vietu).

Nosaka maksu par detālplānojuma izstrādes vadīšanu

Deputāti apstiprināja maksu par detālplānojuma izstrādes vadīšanu – Ls 300+PVN par vienu objektu (maksu par detālplānojuma vadīšanu samazina par 50%, ja zemes īpašnieka deklarētā dzīves vieta ir Engures pašvaldībā ir divi gadi). Deputāti noteica arī detālplānojuma izstrādes apmaksās kārtību, kura paredz, ka pēc līguma parakstīšanas detālplānojuma pasūtītājs veic priekšapmaksu 50% apmērā. Atlikušo maksājumu veic pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas.

Būs skeitparks?

Deputāti nolēma piedalīties Bērnu, ģimenes un sabiedriskās integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā «Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide vai pielāgošana pašvaldībās» un iesniegt projektu par skeitparka ierīkošanu».

Stiprinās krastu

SIA «Arkana» iesniegusi pagasta padomē lūgumu izsniegt saskaņojumu krasta stiprināšanai pie nekustamā īpašuma «Airītes» uz pašvaldībai lietošanā esošās zemes. Pirms pāris gadiem SIA «Arkana» uz veciem pamatiem pašā jūras krasta kāpā uzcēla viesnīcu «Villa Anna». Celtniecības laikā tika konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi – ēkas apjomi pārsniedza projektā noteiktos būvapjomus, par ko īpašnieki samaksāja soda naudas, taču nelikumīgo būvniecību legalizēja. Nu viesnīcas ēkas īpašnieki spiesti nostiprināt jūras krastu, lai viļņi turpmākajos gados neieskalotu ēku jūrā.

Deputāti apstiprināja SIAS «Arkana» ieceri par krasta stiprināšanu, liekot visas darbības saskaņot ar nepieciešamajām institūcijām.

Neiznomā zemi mazdārziņam

Iedzīvotāja E. S. bija lūgusi deputātus iznomāt zemi 1038 kvadrātmetrus mazdārziņam, siltumnīcas būvei. Deputāti lūgumu noraidīja.

Atmaksās ieguldīto

Engures pagastā Tukuma policijas inspektoram ir dienesta dzīvoklis. Kad policijas inspektora pienākumus pildīja Juris Visockis, viņš dzīvoklī labiekārtoja virtuvi. Nu J. Visockis dzīvokli atstāj, jo turpmāk inspektora pienākumus Engurē pildīs Gatis Samiņš. J. Visockis lūdza pašvaldību kompensēt viņam ieguldījumu dzīvokli. Deputāti nolēma kompensēt virtuves labiekārtošanā ieguldīto summu – Ls 200.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *