Tukuma iedzīvotāju paziņojums Latvijas plašsaziņas līdzekļiem

Pēc Tukuma iedzīvotāju pieteikuma Administratīvā rajona tiesa ierosina tiesvedību, lai pārbaudītu 2011. gada 25. augusta Tukuma novada Domes lēmuma «Par saskaņojumu Tukuma lidlauka izmantošanai» tiesiskumu.
Tukumā, 2011. gada 12. oktobrī

Pēc Tukuma iedzīvotāju pieteikuma Administratīvā rajona tiesa ierosina tiesvedību, lai pārbaudītu 2011. gada 25. augusta Tukuma novada Domes lēmuma «Par saskaņojumu Tukuma lidlauka izmantošanai» tiesiskumu.
Tukumā, 2011. gada 12. oktobrī

Labdien!

Vēlos Jūs informēt par to, ka 2011. gada 26. septembrī vairāki Tukuma pilsētas iedzīvotāji iesniedza Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā pieteikumu (turpmāk – Pieteikums) par 2011. gada 25. augusta Tukuma novada Domes lēmuma «Par saskaņojumu Tukuma lidlauka izmantošanai» (prot. Nr. 12, 4.§.) (turpmāk – Lēmums) atzīšanu par spēkā neesošu daļā un atcelšanu pārējā daļā (skat. 2011. gada 25. augusta lēmumu un 2011. gada 26. septembra pieteikumu.

2011. gada 8. oktobrī Tukuma pilsētas iedzīvotāji saņēma 2011. gada 5. oktobra Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša A. Vīksnes lēmumu pieņemt Pieteikumu un ierosināt administratīvo lietu daļā par Lēmuma 1., 2., 4. punktu atcelšanu un 3. punkta atzīšanu par spēkā neesošu (skat. 2011. gada 5. oktobra Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneša A. Vīksnes lēmumu lietā Nr. A420615611 un 2011. gada 6. oktobra vēstuli).

Atsaucoties uz 2006. gada 22. jūnija Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu Lietā Nr. SKA-255 (Enesas Saburovas lieta), Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Lēmums tiešā veidā ierobežo un aizskar viņu tiesības uz īpašumu, ko, starp citu, garantē Latvijas Republikas Satversmes 105. panta noteikumi, un tajās ietvertās tiesības uz netraucētu īpašuma izmantošanu, kā arī tiesības uz labvēlīgu vidi, ko, starp citu, garantē Latvijas Republikas Satversmes 115. panta noteikumi, jo Lēmums pieļauj, ka gaisa kuģi bez masas ierobežojumiem, paceļoties no Tukuma lidostas un nolaižoties tajā, bieži pārlidos Tukuma pilsētu nelielā augstumā un attālumā no Pieteicēju īpašumā un lietošanā esošajiem nekustamiem īpašumiem, tādējādi traucējot īpašuma tiesību un lietošanas tiesību īstenošanu (visvairāk trokšņa veidā) un piesārņojot vidi minētajos nekustamajos īpašumos, kā arī negatīvi ietekmējot minēto nekustamo īpašumu iemītnieku veselību, radot aviokatastrofu draudu fonu un samazinot minēto nekustamo īpašumu vērtību (šo vērtības samazinājumu Lēmuma 7. punktā atzinusi arī pati Tukuma novada Dome).

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka Lēmums ir prettiesisks, starp citu, sekojošu apsvērumu dēļ:

Pirmkārt, pieteicēji, starp citu, uzskata, ka, dodot Lēmuma 3. punktā minēto “saskaņojumu" izmaiņām SIA «Tukums Airport» izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Tukuma lidlauka darbībai, Tukuma novada Dome rīkojusies acīmredzami ārpus savas kompetences robežām, jo saskaņā ar piemērojamām tiesību normām šāda “saskaņojuma" izdošana nemaz nav piekritīga Tukuma novada Domei, bet jebkurā gadījumā minētais “saskaņojums" pēc būtības ir tiešā pretrunā ar 2001. gada Latvijas Republikas likuma «Par piesārņojumu» 25. panta otrās daļas 1.punkta noteikumiem, jo nav veikts Tukuma lidostas atjaunošanas un paplašināšanas ietekmes sākotnējais izvērtējums, kā arī 2011. gada 6. septembra Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu Nr. 9.5.-26/75 «Par SIA «Tukums Airport» piesārņojošās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu» un 2011. gada 19. septembra pārvaldes lēmumu Nr. 9.5.-26/83 «Par atteikumu izsniegt SIA «Tukums Airport» B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju», kas tika pieņemti, ņemot vērā Tukuma iedzīvotāju sūdzību Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam, Vides pārraudzības valsts biroja un Latvijas Republikas Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta, kā arī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus.

Otrkārt, Lēmums ne formas, ne satura ziņā neatbilst elementārām 2001. gada Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) pamatprasībām, jo, starp citu, tas ir acīmredzami nepietiekami un nepienācīgi pamatots, pat patvaļīgs, un tā nabadzīgajā pamatojumā papildus tiesību normu teksta citātiem ir ietverti vienīgi (a) spekulatīvi, ar pierādījumiem neapstiprināti un vispārīgi apgalvojumi, kuru patiesumu to vispārīgā un abstraktā rakstura dēļ ir grūti pārbaudīt; (b) formālas atsauces uz sabiedrības konsultēšanas procesa rezultātiem un Smārdes pagasta teritoriālo plānojumu, kuras bez tālākas paskaidrošanas nav saprotamas Lēmuma kontekstā, jo minēto procesu rezultāti, tāpat kā Smārdes pagasta teritoriālais plānojumus principā ir pretrunā ar Lēmuma saturu; kā arī (c) Tukuma novada Domes vēlmju konstatējumi.

Pieteicēju ieskatā nekas Lēmumā neliecina par to, ka Tukuma novada Dome vispār būtu izdarījusi lietderības apsvērumus un atspoguļojusi to izdarīšanu Lēmuma saturā, vispār nerunājot par to, ka šādi lietderības apsvērumu būtu izdarīti pareizi, jo, piemēram, nekas Lēmuma saturā neliecina par to, ka Tukuma novada Dome, pieņemot Lēmumu, būtu vispār ņēmusi vērā un vērtējusi vairāk par 600 Tukuma iedzīvotāju iesniegumus, kuros lūgts neatcelt iepriekšējos Tukuma lidlauka ekspluatācijas ierobežojumus, kā arī minētajiem iesniegumiem klātpievienotos pierādījumus – 2011. gada 6. janvāra Latvijas Republikas Veselības Inspekcijas vēstuli Nr.3.7-1/18938/122 «Par iesnieguma izskatīšanu» un 2011. gada 6. janvāra nekustamā īpašuma vērtētāja SIA «Latio» vēstuli Nr. 33-11/v «Par lidostu ietekmi uz mājokļu īpašuma vērtību».

Treškārt, Pieteicēju ieskatā, dodot Lēmuma 4. punktā minēto saskaņojumu “zemesgabala «Lidosta Tukums» […] izmantošanai par lidlauku […]», Tukuma novada Dome pārkāpusi 1985. gada 27. jūnija Eiropas Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā tā vēlāk pārgrozīta un papildināta, noteikumus (kā tos tulkojusi Eiropas Savienības tiesa savā 2008. gada 28. februāra spriedumā Lietā C-2/07 Paul Abraham un citi pret Région wallonne un citiem), kas aizliedz šādu saskaņojumu dot, pirms pabeigts vismaz Tukuma lidostas atjaunošanas un paplašināšanas ietekmes sākotnējais izvērtējums. Bez tam Lēmumā nav atrodams nekāds pamatojums, kādēļ minētais saskaņojums tiek dots tieši uz Lēmuma 3.1.-3.4. punktos minētajiem nosacījumiem.

Ceturtkārt, pēc pieteicēju rīcībā esošām ziņām, kas iegūtas, telefoniski sazinoties ar Valsts aģentūras «Civilās aviācijas aģentūra» Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļu, Lēmuma 8. punktā minētais par to, ka Lēmuma pieņemšanas brīdī «Valsts aģentūra «Civilās aviācijas aģentūra» ir uzsākts lidlauka sertifikācijas process» vispār neatbilst patiesībai un, ievērojot piemērojamo tiesību aktu noteikumus, tas nemaz tīri juridiski nav iespējams, jo saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem pirms

Valsts aģentūra «Civilās aviācijas aģentūra» pieņem lēmumu par lidlauka sertifikācijas uzsākšanu, tās rīcībā ir jābūt pašvaldību saskaņojumiem. Pēc pieteicēju rīcībā esošām ziņām, kas iegūtas, telefoniski sazinoties ar Valsts aģentūras «Civilās aviācijas aģentūra» Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības nodaļu, SIA «Tukums Airport» iesniedza Valsts aģentūrai «Civilās aviācijas aģentūra» iesniegumu par lidlauka sertifikācijas procesa uzsākšanu tikai 2011. gada 31. augustā, tas ir, tikai pēc Lēmuma pieņemšanas, bet uz Lēmuma pieņemšanas brīdi nekāds Tukuma lidlauka “sertifikācijas process Valsts aģentūra «Civilās aviācijas aģentūrā» nebija “uzsākts" un neturpinājās. Līdz ar to, pēc Pieteicēju rīcībā esošām ziņām, pieņemot Lēmuma 8. punktu, Tukuma novada Dome ir balstījusies uz nepatiesiem faktiem. Turklāt Lēmuma 8. punkts nemaz neatbilst APL 185. panta ceturtās daļas 3. punkta noteikumiem, jo Tukuma novada dome ir nevis “pamatojusi administratīvā akta izpildes steidzamību konkrētajā lietā," kā to nosaka APL 185. panta ceturtās daļas 3. punkta noteikumi, bet gan pamatojusi to, kādēļ tā pieņēmusi Lēmumu steidzamības kārtībā, līdz ar to pieteicēju ieskatā nav tiesiska pamata uzskatīt, ka atbilstoši APL 185. panta ceturtās daļas 3. punkta noteikumiem ar Pieteikuma iesniegšanu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Lēmuma 1.-4. punktu darbība netiek apturēta no dienas, kad Pieteikums saņemts Administratīvas rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (uz to savā 2011. gada 5. oktobra lēmumā norādījis arī Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesnesis, norādot, ka “tiesneša vērtējumā Lēmuma 8. punktā minētais ir uzskatāms par iestādes interpretāciju (viedokli) par APL 185. panta ceturtās daļas 3. punktā noteikto saistībā ar Lēmumu, līdz ar to Lēmuma 8. punktā norādītais nav skatāms administratīvā procesa kārtībā, bet gan vērtējams kā iestādes arguments saistībā ar Lēmuma darbību" – skat. 2011. gada 5. oktobra lēmuma 3.4.punktu).

Piektkārt, pieteicēji uzskata, ka ar Lēmumu Tukuma novada Dome ir pārkāpusi vismaz privātpersonas tiesību ievērošanas principu (APL 5. pants), tiesiskuma principu (APL 7. pants), tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu (APL 8.pants), patvaļas aizlieguma principu (APL 9. pants), kā arī samērīguma principu (APL 13. pants).

Tukuma iedzīvotāji secina, ka viss augstākminētais diemžēl liecina par to, ka, pieņemot Lēmumu, Tukuma novada Dome, vai nu apzināti vai kompetences trūkuma dēļ vispār nav adekvāti iedziļinājusies šī ļoti svarīgā jautājuma būtībā un nav pienācīgi vērtējusi Tukuma lidostas darbības patiesās sekas uz Tukuma pilsētu un tās iedzīvotājiem. Tukuma iedzīvotāji nevar pieļaut, ka pašvaldības virspusīga un patvaļīga rīcība noteiks Tukuma iedzīvotāju turpmāko dzīves kvalitāti un drošību, kā arī viņu tiesības un pienākumus. Kā savulaik aizrādījis bijušais tukumnieks, pirmsokupācijas Latvijas administratīvo tiesību autoritāte Prof. Dr. iur. Kārlis Dišlers: “Visiem valsts varas izpausmes veidiem tiesiskā valstī jābūt tiesiski noregulētiem un nekāda patvarīga rīcība netiek atzīta un pielaista. Bet, ja patvarīga un nelikumīga rīcība no valsts orgānu puses notikusi, pilsoņiem jādod rokā tiesiski līdzekļi šo patvarību novēršanai un savu tiesību aizstāvēšanai arī pretim valsts varas orgāniem." (Citēts pēc: Senators Dr. iur. J. Briede (red.), «Administratīvais process tiesā», Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2008, 16. lpp.)

Tāpat informēju Jūs, ka 2011. gada 23. septembrī Tukuma iedzīvotāji saņēma 2011. gada 19. septembra Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu Nr. 9.5.-26/83 «Par atteikumu izsniegt SIA «Tukums Airport» B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju», kurā, starp citu, atzīts, ka Tukuma iedzīvotāju argumenti par sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, kas ietverti sūdzībā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātam par Tukuma lidostas infrastruktūras atjaunošanu un paplašināšanu, ir pamatoti un ka B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nevar tikt izsniegta līdz kompetentās institūcijas atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma saņemšanai, tādēļ pārvalde nolemj atteikt izsniegt SIA «Tukums Airport» B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju būtiskām izmaiņām Tukuma lidostas piesārņojošā darbībā. (skat.  2011. gada 19. septembra lēmumu).

Atgādinu, ka jau 2011. gada 6. septembrī pārvalde pieņēma lēmumu Nr. 9.5.-26/75 «Par SIA “Tukums Airport» piesārņojošās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu", kurā, starp citu, atzīts, ka, ievērojot piemērojamos Eiropas Savienības vides aizsardzības tiesību aktus, 2008. gada 28. februāra Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Lietā C-2/07 Paul Abraham un citi pret Region wallonne un citiem, kā arī Latvijas Republikas likumu «Par ietekmes uz vidi novērtējumu», uz ko savā sūdzībā atsaukušies Tukuma iedzīvotāji, obligāti jāveic Tukuma lidostas darbības ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums, bet SIA «Tukums Airport» prasītās būtiskās izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā bez ietekmju vērtējuma nav pieļaujamas.

2011. gada 19. septembra pārvaldes lēmums pieliek punktu administratīvajam procesam, kuru SIA «Tukums Airport» uzsāka cerībā panākt atļauju būtiskām izmaiņām Tukuma lidostas piesārņojošā darbībā, kas nepieciešamas, lai pārveidotu Tukuma lidostu par starptautisku komerciālu lidostu, un kura ietvaros 2011. gada 13. jūlijā SIA «Tukums Airport» bija sarīkojusi sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, par ko ziņoja atsevišķi Latvijas plašsaziņas līdzekļi, izņemot, protams, ja SIA «Tukums Airport» apstrīd minēto lēmumu Vides pārraudzības valsts birojā un vēlāk Latvijas Republikas administratīvajās tiesās. Tukuma iedzīvotāji atkārtoti pateicas Latvijas vides aizsardzības institūcijām par to darbu vides aizsardzības tiesību aktu ievērošanas nodrošināšanā.

Laipni lūdzu par minētajiem faktiem informēt Latvijas sabiedrību!

Iepriekš pateicoties,

Ar cieņu,

Jānis Frišfelds

Tukuma pilsētas iedzīvotājs

Komentāri

 1. Tukumnieki malači ka aizstāv savas tiesības, esmu lepns par Jums! Patiešām vairāk kā 600 cilvēku iesniegumi domei laikam vispār neko nenozīmē!

 2. 600 cilvēki neļauj notikt attīstībai….
  un tā tik turpinot mēs sēdēsim tai bedrē, kurā atrodamies……
  "ērti tak- nekādi vēji neskar un visi tik paskatās no augšas"- tā rī sapūsim neko labu neredzot""

 3. tiešām stulbi, ka viens tukumnieku bariņš savu gribu uzspiež pār citu tukumsnieku interesēm… Vai tad demokrātija nebija vairākuma intereses???
  Vai esat gatavi aizstāvēties pret savas līdzpilsētas pilsoņiem, kas pret jums vērsīsies, tad ja norausiet šo reģiona attīstības iespēju?

 4. jā un arī aizliegt attīstību savukārt uz citu rēķina pienemts musu lielaja kaiminzeme, bet te taa vis nebus!

  citiem (tūkstošiem) nav jācieš, ja dažiem vilcienu troksnis pīļu pēkšķēšanas fonā patīk labāk nekā lidmašīnas troksnis, kas, starp citu nepavisam nav tik traucējošs, kā šie idiņi pārspīlē… tīrā dažu biezo "dārznieku" politika nevis iedzīvotāju VAIRĀKUMA intereses!!!

 5. Jā, es ievēlēju, un tagad aizstāvu savu izvēli!
  Riebjas, ka daži, pielipinādami sev vārdu "iedzīvotājs", izliekas, ka uzstājas teju vai visu iedzīvotāju vārdā.
  Bet, nē, cienītie, nez vai šoreiz jūs pārstāvat iedzīvotāju intereses. Tikai savas un savu kaimiņu. Un ko tad, ja citiem iedzīvotāji9em ir citas intereses? Savā starpā tiesāsies viss Tukums? Vai viss novads?
  Es atbalstu, ka lidostai jāattīstās.
  Starp citu, cenas nav nemaz tik zemas īpašumiem Mārupē, kas atrodas ap Rīgas lidostu (nekļūsim smieklīgi, n-tās reizes nopietnāku par Tukuma lidostu)…
  Visādi "frišfeldi" ar egoistisku tuftoloģiju te nodarbojas.

 6. Man domāt, visa šī ņemšanās saistīta tikai ar vienu mērķi – uz nākamajām pašvaldības vēlēšanām parādīsies jauns saraksts, kura augšgalā būs Jānis Frišfelds, Armands Birznieks, Ainars Poga un citi.
  Kuri tad sitīs sev pie krūts, "re’, kā mēs cīnījāmies par iedzīvotāju interesēm". Tomēr tāda PR kampaņa ir apšaubāma, ja nav pārbaudīta uz iedzīvotāju vairākuma interesēm…
  Bet no otras puses, ir labs tests lidostas attīstīšanas likumīgajai pusei. Cerams, ka tur visi papīri būs ok un cerams, ka vides izvērtējums prasīs tikai laiku nevis n-to potenciālo darbavietu un uzņēmējdarbības vides upurēšanu dažu iedzīvotāju indivīdu interesēs.
  Diemžēl, no citām runām un paziņojumiem ir skaidrs, ka šie jampāziji domā tik par savu personīgo pagalmu nevis par citiem iedzīvotājiem.

 7. Izskatas, ka te cilvecini nemaz nezin ko nozime tiesiska demokratiska sabiedriba! Ta esot vairakuma vara!:)) Ja taa, tad jau varbut mes "vairakums" rit nolemjam ka pie kada Tukuma mikrorajona taisam izgastuvi, tas nekas ka vietejie protestes, jo "vairakumu" jau ta smaka neskars! "Vairakums" iegus, jo bus jaunas darba vietas, ekonomiska attistiba, vedisim atkritumus no visa regiona pie mums!:) Bet tos protestetajus nosauksim par egoistiem utt., jo viniem nerup "vairakuma" intereses! Varbut padomajam drusku ar galvu no sakuma, pirms runajam!

 8. simt punkti, ka pensionāri-! tiem jau mūžīgi nav ko darīt! būtu labāk ēduši 😀 un sēdējuši mājās!

  besī, ka neļauj pilsētai attīstīties! 🙁

 9. Cik noprotams no komentāriem ,tāds neliels deputātu skaits kā valstī tā novados izlemj kā iedzīvotājiem dzīvot ,kāpēc ne mazo pirkstiņu nepakustināja lai Tukuma Vulkāns turpinātu darbu.

 10. Cik noprotams no komentāriem ,tāds neliels iedzīvotāju skaits kā valstī tā novados izlemj kā pārējiem iedzīvotājiem dzīvot, kāpēc ne mazo pirkstiņu nepakustināja lai Tukuma Vulkāns turpinātu darbu. Arī tad varēja parakstus vākt, pa tiesām vazāties.

 11. Tiešām murgs kaut ko tādu lasot… 🙁 žēl, ka dēļ šiem 3 cilvēkiem , kas vanģo citus un kladzina pa visu pilsētu – nevajag mums lidostu, nevajag!!!!!! Oligarhi atradušies – 3 cilvēki izlems ko vajag un ko nevajag pārējiem 22 tūkst.(sorry nezinu precīzi) Tukuma iedzīvotājiem… 600 cilvēku "pret", bet davai savācam "par"- varu garantēt uz 1000% ka tas cipars būs entās reizes lielāks…
  Un redzi šie 3 cilvēki – viņiem jau nerūp pārējā Tukums cilvēki – lai būtu mums darbs, attīstība – viņeimsavi biznese, lieli īpašumu – par paŗējiem nospļauties!

 12. Kuri tad ir tie 3 cilveki? Vai tik tur dome neiesniedza iesniegumus 607+vel kadi 12? Tu kaut ko nejauc?! Tie cilveki savus ipasumus nopelnijusi ar savu darbu un tagad viniem tos piedava atnemt, padarot tos par neapdzivojamiem!? Ista padomju cilveka domasana! Tautai vajag, tatad visur var!

 13. cilvēki, kas katram ienācējam viņu veikalos deva parakstīties par "nē tukuma lidostai", cilvēki, kas organizēja , lai pie viena no Tukuma lielveikaliem ‘tiktu dalītas skrejlapas un izlikti plakāti ar "nē Tukuma lidostai"….
  Tas, ka kilometra attālumā būs lidlauks padara neapdzīvojamu īpašumu?

 14. Nezinu kas tie ir par cilvekiem par ko iet runa, bet logiku es neredzu te runat par paris cilvekiem, ja patiesam iesniegumus iesniedz 607? Vinu viedoklis neskaitas? Vajadzetu drusku izglitoties tad pirms spriez par to kada ir reala situacija maja, kas atrodas 1,5km no skrejcela zem nolaisanas-pacelsanas koridora! Tur dzivot neviens normals cilveks nevar un negrib!

 15. Nu ja – 3 vai pat 2 cilvēki, kas tos visus 600 un cik tur arī kūda un borē!!!! Un protams daži citi pendžiņi – kam aiz neko darīt jāiet protestēt, jo tas atgādina kara laikus… Es vienkārši zinu arī to situācija -kā uzbāzās cilvēkiem un kūdija lai tik viņi ir pret!!!!! Varbūt, ka Jūs to nezinat nevis es?! Un Durbves rajonā nav tikai 2 privātmājas – kurām ies paŗi lidmaīnas – bet ir cilvēki kas dzīvo tur pat un nebrēc…

 16. Tie kas nebrec ta ir vinu tiesiba! Tapat ka tie kas brec! Es domaju, ka normals process civilizeta sabiedriba – lai tiesa izlemj kurs te ir mulkis un kuram te ir taisniba! Diez vai varetu teikt, ka tie visi 607 ir nabadzini, kas sakuditi un neko nesaprotot parakstija iesniegumu! Tad jau ar to tu saki ka tukumnieki ir galigi mulki! Ta nu gluzi nevaretu but!

 17. Jānis Frišfelds, Armands Birznieks, Ainars Poga

  Domā TIKAI par savām PRIVĀTAJĀM interesēm un par to, kā no lidostas dabūt OTKATU( par mutes tālāku nepalaišanu un papīru bezjēgas skribelēšanu), nieka 600 dulburu domas šiem ir pie kājas un zemāk

 18. OTKATU gan saņem par lēmuma pieņemšanu kāda labā. Šajā gadījumā Dome lēmumu pieņēma lidot praktiski jebkurā laikā, ar mistiskām atļaujām piesakoties D:D:, da jebkam , pirms Vides pārvalde ir devusi savu slēdzienu ,un lidostas ietekmi uz vidi vispār! Ja Domes vadītājs pateicis,ka pārsūdzēt šo lēmumu ir bezjēdzīgi pie jebkura iznākuma, tad viņš pats atzīst ,ka Dome ir pieņēmusi pilnīgi BEZJĒDZĪGU lēmumu D:D:

 19. Kāpēc šie 3 tūdaliņi nesauc sevi par Latvijas vai Eiropas iedzīvotājiem? "Eiropas iedzīvotāju paziņojums Latvijas medijiem". Kāpēc runāt visu vārdā? JŪS ESAT MAZĀKUMS! APJĒDZIET VIENREIZ TO!!!!!!!!!!

 20. Man vienalga ko vairakums saka, man tur zem tam lidmasinam bus jadzivo, nevis vairakumam no Semes un parjam nomalem! Ja Seme vai Irlava vajag lidlauku, lai taisa par savam galvam! Atradusies vairakums! Visa pasaule cilveki cinas pret blakus esosam lidostam, jo gluzi vienkarsi blakus tam dzivot nav normali iespejams! Un ja grib ekonomisko attistibu, tad pasiem ir jastrada nevis jagaida ka tagad paris krievu lidmasinas glabs pasauli! Muzhigie idetaji visi tie kas tagad blauj par ekonomikas attistibu, jo pasi neko ne saprot, ne dara!

 21. Esmu pārliecināts, ka lidlauks būs, jo, cik noprotams, ar tiem trokšņu mērijumiem vai aprēķiniem viss ir kātībā un tie Tukumā pat nepārsniedzot pieļaujamo. Vienīgi žēl, ka šīs cilvēku aktivitātes padarīs lidlauka attīstības procesu lēnāku. Taču nedaudz žēl arī Pogas kunga un dažu citu aktīvistu, jo tā parakstu vākšana tak arī prasīja gana daudz laika un pūļu. Neba nu tie 600 ļaudis paši skrēja un parakstījās. Visus viņus vajadzēja atrast, uzrunāt un daudzus arī pārliecināt. Vai tik nebija tā, ka lielākis vairākums no uzrunātajiem nemaz neparakstīja?:)

 22. nu re, sakuudiija kaiminjus kas negribeedami bendeet attieciibas arii parakstiijaas, un jau sanaak ka visa pilseeta negrib lidostu, kursh izraadiis iniciatiivu un saaks vaakt parakstus par??? lai partegenoses vareetu biki pakluseet?

 23. Es ari esmu tukumniece. Apnicies ka te var Poga un Frisfelds runat visu varda. Kapec neviens no viniem neplosijas kad bija aviacijas lidmasinas? Mans ipasums ari atrodas Durbes rajona, man netrauceja tani laika un netrauces tagad. Es esmu par lidostas attistibu, priecajieties vizmaz kadam bus darbs.

 24. Mans īpašums ir Sēmē un man arī netraucēja lidmašīnas ne tad, ne tagad. Un ja man netraucē un nav jāuztraucas , tad tas nozīmē ka viss ir kārtībā un pārējiem arī nav jāuztraucas. Varbūt tikšu par stjuartu.

 25. Nau ko kliegt par to, ka Tumumnieki ir pret attīstību, mēs esam par, tikai ievērojot normatīvos aktus. Paskat kā Tukumā Skonto attīstās un šī nav vienīgā ražošana, kura tiks uzsākata šajā pilsētā. Mēs esam par krietniem un atbildīgiem uzņēmējiem, bet nevis par krievu biznesu, kurš balstās uz blefu un sakariem.

  Malači tukumnieki, kuri cīnās par savām tiesībām, sakārtotu un nekaitīgu vidi, un pilsētas attīstību.

 26. Kaut vai miljons pret, pietiek ar vienu cilveku kas aizstavas pret pretlikumibam un tas miljons var iet majas! Te jau nav nekads skaistumkonkurss kur var izteikties par vai pret, te iet runa par pretlikumigu ricibu! Padomju cilvekam to nesaprast!

 27. Es par lidostas attīstību! Un tie 607 ir mazākums pret visu Tukumnieku skaitu! Tā kā nevar runāt visu vārdā!
  Pāri Babītei un Zolitūdei arī lido lidmašīnas! Nu un???

 28. Tukumnieki ir par savas pilsētas attīstību, bet ar noteikumu, ka netiek degradēta pilsētas vide! Tukumā ir vairākas ražotnes, kuras jau strādā, tūlīt sāks strādāt vai plāno tuvākā nākotnē to darīs. Paskat kā Skonto ir attīstījies un malači par to. Mēs esam par godīgu biznesu, nevis par Tukuma airporta blefu un sakariem. Tie komentētāji, kuri raksta, ka te ir pilnīga bedre un mums neko nevajag, neko tālāk par savu degungalu neredz.

 29. Tādus kā Frišfelds, Poga u.t.t vajag pielikt pie vietas,šie domā tikai par sevi un tagadni-Nākotne šiem pie D….s!
  Padomājam Tukumnieki par Mūsu skaistās pilsētas attīstību…!
  Jaunas iespējas, tūrisms, darba vietas u.t.t-tas vis ko šis Lidlauks sniegs Pilsētai.
  Tādus tipiņus kuri to tik zin kā īdēt, kaut ko pārmest vispār nav ko ņemt galvā- kas ir 600 paraksti uz visu kopējo Tukumnieku un apkārtējo pagastu iedzīvotāju skaita…!
  Paskataties kā ir pasaules lielākajās pilsētās, kur lidlauks ir paša pilsētas centrā, limašīnās sēžas starp dzīvijamajām mājām (debeskrāpjiem). Tur viss ir saprotami, tā ir attīstība nauda pilsētas kasē- piemērs ir Islandes galvaspilsēta.
  Bet mums kaut kāda Durbes mikrorajona Penšuki-Stagnāti grib mierīgi klusumā nomirt…, nedomājot par Nākotni, bērniem.

 30. Paskataties kā ir pasaules lielākajās pilsētās, kur lidlauks ir paša pilsētas centrā, limašīnās sēžas starp dzīvijamajām mājām
  —————————————————————————————————————————–
  Jaroslavļā ar hokejistiem arī sēdās pēc 2,5 km . Paldies liktenin,ka ne starp mājām. Tukuma variantā tas konkrēti ir Durbes rajons. Varbūt redzēji piemiņas brīdi Minskā pa TV.Ja te runā,ka lēto sabiedrību pasžieri ir tie, kas veicina tūrismu :)),tad laikam nekad ar lētjiem neesi lidojis. Bet,cik saprotu, tad pašlaik ir apstrīdēts Domes lēmumu atsevišķu punktu likumība. Tā kā arī vairākumam, iespējams , nāksies ievērot likumus.

 31. Un pareizi ir, ka pārsūdz. Beidzot liks domei un domes juristiem sākt strādāt un pieņemt likumīgus lēmumus, nevis tikai nodarboties ar kaut ko nezināmu. Kā var būt tā, ka dome pieņem savai kompetencei neatbilstošus lēmumus.

 32. Pie Silguldas nogāzusies sporta lidmašīna, divi bojāgājušie, tas pats var notikt virs Tukuma tikai mājas cietīs un protams arī iedzīvotāji, tas tiem kas atbalsta to celtniecību.

 33. Es negribu, ka mani šeit iesaista, kā ""iedzīvotāju". Tikai referendums var noteikt kam taisnība.Tukuma lidlauks ir darba vietas un nodokļi. Atbalsts pensionāriem.Palīdzība maznodrošinātajiem un slimniekiem. Ceļu uzturāšana. Drošība.Tukuma lidlauks bija ir un būs, kā vēsturisks fakts. Un ar to bija un ir jārēķinās Durbes iedzīvotājiem. Bet ne jau velkot uz dinozauru alām.

 34. Pats ari saprati ,ko uzrakstīji. Kurš te runā par dinozauru alām? Drošība ??? Jaroslavļa nesen taču parādīja,kada ir drošiba,kad viens krievs vēlas pacelties,bet otrs spiež bremzes un lidmašina nokrīt 2 km ,no pacelšanās vietas. Domes likumprojektā bija ierakstīts,ka lidmašinu pacelšanas jānovirz pēc iespējas virzienā,kur apdzīvotās vietas izbeidzas. Protams,ka beigās airporta krieviem par labu to neiekļāva,jo tas viņiem radītu liekas problēmas. Nodokļi ???? Smārdes pagasts krieviem par labu atteicās no lielākas daļas īipašuma nodokļa ,gadā zaudējot ap 8000 latu. Dome vēl nav tā arī pateikusi, vai būs un kādi ,nekustāmā īpašuma atlaides, tiem kuri dzīvo šajā pacelšanās/ nolaišanās koridorā un zaudēs līdz 50% no īpašuma vērtības. Pēc Domes lēmuma viens gan ir slkaidrs- airporta krievi nebūs tie kas kompensēs Domeis budzetā šis nodokļa atlaides un tie būs tīrie neieņemtie budžeta zaudējumi. Tā kā patreiz īstenībā izskatās, ka labums no lidlauka bus vairāki simti tukstoši, latu ko zaudēs ap 400 mājsaimniecību no savas īpašuma vērtīnbas , zaudējumi novada budžetā un brīdis,kad kāds JAK-s aizmirsīs piedot gāzi vai spiedīs bremzes..

 35. Kā te palasu tā vien gribas izvākties no šitā reģiona, vai vismaz piedeklarēties citā savā īpašumā, citā rajonā, lai vismaz mani nodokļi neaiziet šitam murgam – muzejs, lidosta, tad vēl bibliotēka, kas vēl sagaida?…

 36. Arprats, izskatas ka paslaik aviacija ir tada limeni, ka gandriz katru nedelu dzird par kadu atgadijumu! Ari pie mums Tukuma tadi jau bijusi 2 kops lidlauka darba atsaksanas! Man nekadu lidostu te nevajag, jo es nevelos dzivot bailes ka tik man tie krievi uz galvas lidmasinu nenosedina! Lai dome atcel savu lemumu! Nekada nauda nav to verta!

 37. Jā, tas ir tikai laika jautājums pirms vēl kāda nogāzīsies, jo to lidmašīnu tehn,stāvoklis daudz neatpaliek no krievijas.
  Man ar nav skaidrs kāpēc dome tik dedzīgi iestājas par to lidostu, laikam personīga interese, citādi to nevar izskaidrot.

 38. jaa jaa , visi marsh seedeet pagrabos, jo iespeejams padomjo laikaa spertais dzelzsbetona pagraba paarsegum sizturees. juus kas te kliedziet, avio transports ir 100tiem reizhu droshaaks par to pashu autotransportu, un man liekas ka lai durbee buutu drosha dziivoshana pie Riigas ielas rokam paari un taisam ciet, ka tik veel man zhogaa nieiestuuree, ziema ar driiz buus klaat.

 39. hehe laikam ir domnieks kura smalkā privātmāja atrodas labi tālu no lidlauka un ir 100tiem reižu drošāka nekā mums
  es reiz kaplēju dārziņu un pļukt blakus nogāzās, tiešām negribu to vairs piedzīvot

 40. Dārziņa kaplētājam un arī citiem.. Lidmašīna, kas Tavos kāpostos iekrita, nebija ar Tukuma lidlauku saistīta, bet gan no Ikšķiles. Tā ne te pacēlās, ne nolaisties grasijās. Tā kā Tavs dārziņš joprojām ir apdraudēts:)
  Hei, Tukumnieki, bīstami ir arī vilcieni! Klapējam arī dzelzceļu ciet!!

 41. Goga, ceru ka arī tavos kāpostos kādudien nosēdīsies. tad tu tāpat kā es varēsi katru nakti skatīties vienu un to pašu filmu par krītošu lidmašīnu un sadragātiem cilvēku ķermeņiem.
  Un turpini vien braukt ar vilcienu, saldus ceļiniekam vēl ir pāris ekskavatori.

 42. Ravētāj, es tak nenovēlēju Tev to nelaimi, bet vien teicu, ka ne jau Tukuma lidlauks pie vainas Tavas draņķīgas ik nakts filmas sakarā. Kāds jau te bija uzskaitījis vairākus gadījumus, kad tie lidoņi pie mums nokrituši, un arī tie nebija no Tukuma lidlauka. Tad jau sanāk, ka klapējam Latvijā visus lidlaukus ciet, un miers mājās! Taču domāju, ka jebkurā vietā ir noteikumi, kas jāievēro, un tas attiecas gan uz Tukuma lidlauku, gan vilcieniem, gan Saldus ceļinieka ekskavatoriem. Ja lidoņi tos spēj izpildīt, nesaskatu problēmu viņiem atļaut lidot.

 43. Fū, kāds tam sakars ar svinu Tavos kāpostos?? No automašīnām, kas gar Tavu kāpostlauku brauc, tas vairāk iespējams. Bet par to onko. slimnīcu izbeidz, jo otram ļauni vēlētais pašam nāk atapakaļ:(

 44. Sakars vistiešākais, tāpēc jau neveic ietekmes uz vidi novērtējumu, visādi izlocās, izgrozās un neievēro likumu.
  Ļaunu mums te vēl tikai dome, neļaujot dzīvot tīrā vidē.

 45. nu tu gan te samuldeejies kaut kaadaa afekta staavoklii, ietekmei uz vidi ar CO izmeshiem nu gan nav tas lielaakais sakars, un visaa vainot domi arii nav pareizi, tu seeshot durbee redzi tikai savu skatu punktu, bet kaadam laikam arii jaaskataas uz to visu kopumaa? un kliedz vai nee, tas lidlauks aatraak vai veelaak buus, taa kaa naaksies tev kaapostus no polijas ieks zupernetto pirkt

 46. Es jau drīz izvācos uz Norvēģiju. ta kā vari pats te savus poļu kāpostus grauzt un kopā ar domi skatīties uz to visu kopumā cik uziet. man ir skaidrs tikai viens šī pašvaldība savus iedzīvotājus reāli neciena un pie tā es arī palieku.žēl.

 47. Galvenais radīt masu apziņā pareizo domu – skaties uz to visu kopumā, neskaties kā mēs te likumus pārkāpjam un neievērojam tavas tiesības dzīvot tīrā un drošā vidē.
  Pilna pilsēta zombiju ar izskalotām smadzenēm jau skatās uz lietām kopumā.
  Man prieks ka ir vēl kādi seši simti pie veselā saprāta un skaidras saprašanas, kas iestājas par savām tiesībām un likumu ieverošanu.

  Es pats jā laikam esmu afekta stavoklii, pat nepamanīju kad tos parakstus vāca, būtu arī parakstījies un vēl kādus pāris tūkstošus pierunājis. Nepatīk ka vienkāršos cilvēkus tā apceļ.

 48. Lai veicas Norvēģija, bet, pirms tur uz dzīvi apmeties, paskaties, vai tik kāds lidlauks pārāk tuvu nav:) Norvēģijā to ir pulka vairāk nekā pie mums, jo Norvēģija liela, ceļi ap fjordiem un kalniem gari un izrādās, ka tie dumjie norvēģi arī lido:(

 49. Paldies par novēlējumu, māju savu pārdošu kādam nigerim neviens cits muļķu zemē laikam vairs negribēs dzīvot, izņemot tevi protams, laimīgu palikšanu.

 50. Godātie noliedzēji un kas dažādi zākā cilvēkus, kuri cīnāa par sakārtotu un drošu lidlauku, vai Jūs esat bijuši apsriešanā, droši vien nē-tātad vislielākās bažas ir par to, ka lidlauku īpašnieki nekad un nekur ne reizes nav parādījušies tukumnieku priekšā un pastāstījuši par konkrētiem plāniem kā šis lidlauks funkcinēs. Ja jau viss būtu godīgi tad nāktu tukumnieku priekšā un droši pastāstītu ka viss būs. Līdz šim bez jebkādas pilnvaras vienmēr bez jebkādiem argumentiem nāk Andersons, kurš arī neko nevar pastāstīt. Ja jau viss būtu kārtots likumīgi un ar nepieciešamiem dokumentiem, tad nekas nav pretī, bet šobrīd viss ir tikai uz dullo. Un par darba vietām neesat tik pārliecināti, tāpat ne jau nu pasažieru lidmašinas lidos šei ja Rīgas lidosta nav noslogota un aviokompānijas jau ir noslēgušas ilgtermiņa līgumus un diez vai kopānija lauzīs līgumus un maksās sodus. Esiet tukumnieki piesardzīgāki ar nepatiesiem apvainojumiem cilvēkiem,kuri cīnas lai viss notiktu likumīgi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.