Boriss Koļesņikovs, LV

Pieejami zemes, būvju un adrešu reģistra pārskati par 2012. gadu

Valsts zemes dienests (VZD), izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrētos datus, ir sagatavojis Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu, Latvijas republikas būvju pārskatu, kā arī Valsts adrešu reģistra (VAR) pārskatu par 2012. gadu.

Valsts zemes dienests (VZD), izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) reģistrētos datus, ir sagatavojis Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskatu (turpmāk – Zemes pārskats), Latvijas republikas būvju pārskatu (turpmāk – Būvju pārskats), kā arī Valsts adrešu reģistra (VAR) pārskatu par 2012. gadu.

Zemes pārskats, Būvju pārskats un VAR pārskats ir ikgadējs pārskats, kas attiecīgi sniedz ziņas par zemes sadalījumu valstī pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem, ievērojot īpašuma tiesību un zemes īpašnieku statusu, kā arī par būvju sadalījumu Latvijas Republikā un tās administratīvajās teritorijās pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un piederības un par adrešu sadalījumu pēc adresācijas objektu veidiem, VAR aizpildījumu un administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Zemes, būvju un adrešu reģistra pārskats par 2012. gadu pieejams VZD mājas lapā internetā sadaļā «Pārskati un publikācijas».

Zemes pārskats

Apkopotā informācija par zemes sadalījumu pēc īpašuma tiesību statusa parāda, ka zemes īpašumu īpatsvars valstī 2012. gadā (salīdzinot ar 2011. gadu) palielinājies par 3,1%. Savukārt par 3% samazinājies valstij zemesgrāmatā neierakstītās zemes apjoms (valstij piekritīga zeme), kas liecina, ka 2012. gadā visintensīvāk turpinājusies tieši valstij piederošo īpašumu formēšanas un sakārtošanas process valsts īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Sadalījumā pēc zemes īpašnieka statusa novērojams, ka arī 2012. gadā līdera lomu saglabā fizisko personu īpašumā esoša zeme, lai gan šādu īpašnieku īpatsvars ir samazinājies par 1,1%. Savukārt vērojams pieaugums juridisko personu īpašumā un valsts institūciju īpašumā esošai zemei, attiecīgi par 1,1% un 3% salīdzinājumā ar 2011. gadu.

Zemes lietošanas veidu sadalījumā 2012. gadā saglabājusies pēdējos gados novērojamā tendence – samazinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, bet palielinās mežu platība.  Pērn par 11 802 hektāriem samazinājusies lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tajā pašā laikā mežu platība palielinājusies par 13 482 hektāriem.

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām ir mainīgs un tiek nepārtraukti precizēts. Tomēr Latvijā ar vislielāko īpatsvaru joprojām ir nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa «Lauksaimniecības zeme». Tā 2012. gadā aizņēma 59,4% no NĪVK IS reģistrētās platības, kas ir par 0,2% jeb 12 122 ha mazāk nekā 2011. gadā.

Otra lielākā nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa ir «Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu», tās aizņemtā platība 2012. gadā palielinājās par 8064 ha , t.i. 0,2% .

Būvju pārskats

Pārskats liecina, ka NĪVK IS (uz 2012. gada 31. decembri) reģistrētas 1 384 204  būves, no kurām 1 360 694 jeb 98% ir ēkas, bet 23 510 jeb 2% ir inženierbūves.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvju pārskatiem, 2012. gada būvju pārskatā saglabājusies iepriekšējo gadu tendence – būvju sadalījumā pēc galvenā lietošanas veida dzīvojamo māju kopskaits turpina pieaugt.

Dzīvojamo māju  sadalījumā pēc to galvenā lietošanas veida vislielāko īpatsvaru ieņem viena dzīvokļa mājas, kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem atkal ir atsākusi pieaugt un kas ir 302 842 jeb 85% no NĪVK IS reģistrēto dzīvojamo māju skaita. Salīdzinoši maz NĪVK IS reģistrētas un Latvijā sastopamas ir divu dzīvokļu mājas (13 276 jeb 4% no dzīvojamo māju kopējā skaita), bet dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju skaits – tikai 671.

Būvju sadalījumā pēc būves piederības statusa valstī lielākais skaits – 1 010 549 jeb 73,0% no kopējā būvju skaita pieder zemes īpašniekiem. Salīdzinājumā ar 2011. gada datiem, par 1,8% palielinājies zemes īpašniekiem nepiederošo un par 0,2% palielinājies jauktas būves piederības īpatsvars. Savukārt, nenoskaidrotas piederības būvju īpatsvars ir palicis nemainīgs.

Izvērtējot visu NĪVK IS (uz 2012. gada 31. decembri) reģistrēto būvju piederību pēc īpašnieka statusa, secināms, ka visvairāk būvju pieder fiziskām personām (69% ), bet vismazāk pašvaldībām (1%), 5% būvju piederība nav noskaidrota.

Adrešu pārskats

Valsts Adrešu reģistrā (VAR) uz 2012. gada 31. decembri bija reģistrēti 1 359 196 adresācijas objekti, no tiem 835 758 jeb 61,49% – telpu grupu adreses, 498 906 jeb 36,71% – ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adreses, bet 24 532 jeb 1,80% – ielu, ciemu, pilsētu, pagastu un novadu nosaukumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2012. gadā VAR no jauna reģistrēto objektu skaits ir saglabājies līdzīgs – reģistrēti 20 673 jauni objekti, kā arī aktualizētas ziņas par 33 139 adresācijas objektiem.

2012. gada nogalē VAR bija reģistrēti 7006 ciemi, telpiski bija attēlotas 1 369 ciemu robežas, kas sastāda 19% no kopējā ciemu skaita. Savukārt jau 2011. gadā Dienests nosūtīja pašvaldībām informāciju par 530 ciemiem, kur nav reģistrēta neviena ēka. Šādi ciemi pārsvarā atrodas Latgalē. Gada laikā pašvaldības daļu ciemu likvidēja un uz 2012. gada 31. decembri VAR bija palikuši 340 ciemi, kur nav reģistrēta neviena ēka.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *