Aviācijas iela 1

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes uzlabošanai

Tukuma novada domes 25. aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt pašvaldības līdzfinansējuma trīs Tukuma novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kopumā 17 983,45 eiro apmērā.

Līdzfinansējums piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

 • “Šlokenbekā 6”, Milzkalnē, Smārdes pagastā, Tukuma novadā – 4 628,25 EUR būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;
 • Aviācijas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā – 6 677,60 EUR energoauditam, tehniskajai apsekošanai, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei;
 • Telegrāfa ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā – 6 677,60 EUR energoauditam, tehniskajai apsekošanai, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

 

Šī gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem paredzēti 156 000 EUR.

 

Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai var tikt piešķirts dzīvojamai mājai, kurā dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju“, vai likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

 • dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 30 % no dzīvojamās mājas kopējās platības, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
 • vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;
 • dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumānoteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt dzīvojamās mājas energosertifikāta izstrādi, tehnisko apsekošanu un mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja kopsapulcē “par” nobalsojuši vismaz 75 % no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;
 • negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 10 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:

 • energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem:
 • energoauditam – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR;
 • tehniskajai apsekošanai – 80 % no tāmes, bet ne vairāk kā 1000,00 EUR;
 • būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 5000,00 EUR;
 • energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai, kas ir paredzēti ēkas energoaudita dokumentācijā – pārskatā par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, – 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 22 000,00 EUR;

 

 • dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai:
 • būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei – 50 % no tāmes, bet ne vairāk kā 500,00 EUR;
 • labiekārtošanas darbu veikšanai – 50 % no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000,00 EUR;
 • slēgtas atkritumu konteineru novietnes izbūvei – 80 %, bet ne vairāk kā 5000,00 EUR;
 • pretendenti, kuri piesaistījuši Eiropas Savienības fondu vai cita finansējuma līdzekļus dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai, var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas darbu veikšanai 80 % apmērā no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000,00 EUR.

 

Kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus nosaka Tukuma novada domes 30.03.2023. saistošie noteikumi Nr. 30 “Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

 

Jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Andra Kalnozola, zvanot uz tālr. 29265069 vai rakstot uz e-pasta adresi: andris.kalnozols@tukums.lv, vai sazināties ar pašvaldības būvinženieri Ruslanu Prihodko, zvanot uz tālr. 22477889, vai rakstot: ruslans.prihodko@tukums.lv.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *