Aicina pieteikties vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai pie darba devējiem

Lai nodrošinātu bezdarbnieku apmācību tautsaimniecības nozarēs nepieciešamajās profesijās, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno jaunu pasākumu – Apmācību pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti. Mācības tiks organizētas ciešā sadarbībā ar nozaru asociācijām un nozaru darba devējiem, ņemot vērā katras nozares vajadzības un aktuālo darbaspēka pieprasījumu. Nozaru asociācijām NVA atlīdzinās ar pasākuma organizēšanu saistītās izmaksas  – 200 eiro apmērā par katru apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku, kas mācības būs pabeidzis.

NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs: “Vidējā termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes liecina, ka vairākas tautsaimniecības nozares var saskarties ar kvalificēta darbaspēka trūkumu, piemēram,  apstrādes rūpniecībā var izveidoties kvalificētu speciālistu ar profesionālo izglītību iztrūkums, darbaspēka trūkums var skart arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu un citas nozares. Tāpēc esam nolēmuši NVA bezdarbnieku praktiskās apmācības organizēšanā, vadīšanā, koordinēšanā un pasniedzēju piesaistē iesaistīt nozaru asociācijas, kas, labi pārzinot savas nozares specifiku un pieprasījumu pēc kvalificētiem darbiniekiem, varēs palīdzēt nozares darba devējiem ar NVA finansiālu atbalstu darba vidē sagatavot viņiem nepieciešamos speciālistus. Nozaru asociācijas pašas izvēlēsies un ieteiks darba devējus, kuri īstenos bezdarbnieku praktisko apmācību savos uzņēmumos.

 

Apmācība pie darba devēja ar nozaru asociāciju iesaisti tiks īstenota darbinieku sagatavošanai darbam apstrādes rūpniecības apakšnozarēs – kokapstrādē, mašīnbūvē un metālapstrādē, elektrisko un optisko iekārtu ražošanā, ķīmiskā rūpniecībā, pārtikas un dzērienu ražošanā, nemetālisko minerālu ražošanā, vieglā rūpniecībā, papīra ražošanā un poligrāfijā, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē.

 

Praktiskās apmācības ar nozaru asociāciju iesaisti īstenošanai aicinām pieteikties asociācijas, kas pārstāv ne mazāk kā 10 nozares uzņēmumus, piedalās Nozares ekspertu padomes darbā, ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz piecus gadus pirms iesaistīšanās šajā pasākumā.

 

Kā pieteikties?

  1. solis

Nozares asociācijai jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamā pieteikuma forma.

  1. solis

Aizpildītais pieteikums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz NVA e-pastu: pasts@nva.gov.lv.

 

Pieteikumus izvērtēs NVA Apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju iesaisti īstenotāju izvēles komisija atbilstoši apmācības pie darba devēja ar nozares asociāciju īstenotāju izvēles nolikuma noteikumiem un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

 

Ja asociācijas pieteikums tiks atbalstīts, NVA noslēgs sadarbības līgumu un piešķir dotāciju ar pasākuma organizēšanu saistītām izmaksām.

 

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas ar nozares asociāciju, nozares asociācijas pieteikumā norādītājiem darba devējiem, kuri īstenos praktisko apmācību, NVA elektroniski nosutīs uzaicinājumu mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas iesniegt NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plānota darba vietu izveide, pieteikumu praktiskās apmācības īstenošanai sadarbībā ar nozares asociāciju.

 

Praktiskās apmācības ilgums ir pielāgots apgūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim:

  • pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 2 mēneši;
  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 3 mēneši;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši.

 

Nozares darba devējam, kurš apmācīs bezdarbnieku savā uzņēmumā, NVA piešķirs dotāciju ikmēneša darba algai bezdarbniekam:

  • pirmajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 300 eiro mēnesī;
  • otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim  – 350 eiro mēnesī;
  • trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim – 4 mēneši (350 eiro mēnesī).

 

Darba devējam jānodrošina māceklim darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru. NVA apmaksā izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam (līdz 50 eiro), piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 100 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 1000 eiro). Savukārt darba devējam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet ja praktiskajā apmācībā tiek iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no bezdarbnieka algas dotācijas daļas nodrošina NVA. NVA piešķir dotāciju arī darba vadītāja algai – 10 eiro par katru bezdarbnieka praktiskās apmācības dienu. Viens darba vadītājs var vadīt darbu ne vairāk kā diviem bezdarbniekiem.

 

Ja praktiskās apmācības īstenošanas vieta atrodas vismaz 15 kilometru attālumā no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, viņš var saņemt no NVA reģionālas mobilitātes atbalstu – līdz 150 eiro mēnesī transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres izmaksu kompensācijai.

 

Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam tiek izsniegts rakstisks apliecinājums par profesionālo prasmju un iemaņu apguvi un apgūto zināšanu novērtējums.

 

Detalizētāka informācija un pieteikuma forma pieejama NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/apmaciba-pie-darba-deveja-ar-nozaru-asociaciju-iesaisti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *