Par zibens aizsardzību jādomā ikvienam

AS «Sadales tīkls» vasaras sezonā saskaras ar zibensizlādes izraisītiem postījumiem. Zibens aizsardzības iekārtas ir nepieciešamas, to uzstādīšana samazina bīstamību, bet negarantē pilnīgu drošību, jo zibens ceļš nav prognozējams.

AS «Sadales tīkls» vasaras sezonā saskaras ar zibensizlādes izraisītiem postījumiem. Zibens aizsardzības iekārtas ir nepieciešamas, to uzstādīšana samazina bīstamību, bet negarantē pilnīgu drošību, jo zibens ceļš nav prognozējams.

Zibensaizsardzības sistēmas un pārsprieguma aizsardzības ietaišu izmantošana ir būtiska gan AS «Sadales tīkls» kā elektroenerģijas piegādātājam, gan klientiem – ražotnēm un mājsaimniecībām, jo palielinās jūtīgu elektronisko iekārtu izmantošana ikdienā, kuru darbību var ietekmēt pat nelielas elektroenerģijas svārstības, par neprognozējamu zibens ietekmi, pat nerunājot. Prakse rāda, ka no zibens radīta pārsprieguma, tiek bojāti televizori, TV dekoderi, datori, apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas, veļas un trauku mazgājamās mašīnas, telefoni, kopētāji u.c.

Krasāko sprieguma paaugstināšanos elektrotīklos izraisa zibensizlādes, kuru radītais pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par iekārtu darba spriegumu un pārvada lielu enerģijas daudzumu. Īslaicīgs maksimālais spriegums var iekļūt ēkā pa visu veidu elektrisko strāvu vadošiem savienojumiem un sabojāt elektrotīklam pieslēgtas mājsaimniecības iekārtas. Zibensizlādes rada arī spēcīgus magnētiskos laukus, kuri var izraisīt bojājumus līdz pat 2 km rādiusā no zibensizlādes punkta.

Lai pasargātu elektroiekārtas nepieciešama daudzpakāpju aizsardzība, kuras darbības pamatā ir pārsprieguma pakāpeniska samazināšana līdz drošam līmenim. AS «Sadales tīkls» savā valdījumā esošajās elektrolīnijās un transformatoru apakšstacijās ir uzstādījis šīm iekārtām atbilstošus pārspriegumu novadītājus, kuros tiek novadīta daļa no zibens radītā pārsprieguma. Lai pilnībā aizsargātu elektroiekārtas no pārsprieguma, katrā ēkā jāuzstāda papildus zibens un komutācijas pārsprieguma aizsardzības iekārtas. Ēku iekšējie elektrotīkli ir elektroenerģijas lietotāju īpašums, tātad šīs iekārtas ir jāuzstāda ēku īpašniekiem, uzticot šo darbu speciālistiem, kuri saņēmuši sertifikātu šādu darbu veikšanai.

AS «Sadales tīkls» uzsver, ka ir maldīgi ir domāt, ka visi elektroietaišu bojājumu cēlonis ir uzņēmuma piegādātās elektroenerģijas kvalitāte. Katram elektroenerģijas lietotājam pašam ir pienākums rūpēties par savā īpašumā esošo elektroiekārtu aizsardzību un drošu ekspluatāciju.

Nav izslēgti gadījumi, ka zibens par savu mērķi var izvēlēties cilvēka mājokli vai citu objektu, kas atrodas ēku tuvumā, izraisot virkni problēmu, ja spēriena gadījumā ēkā esošās elektroiekārtas nav atvienotas no elektrotīkla. Lai pasargātu datoru, piemēram, ir par maz to izslēgt ar pogu. No strāvas avota jāatvieno datora vads. Tāpat jādara ar citām sadzīves elektroiekārtām.

Izvēloties kvalitatīvas aizsardzības iekārtas, gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības var pasargāt sevi un savu īpašumu no dažādām, ar elektrību un elektroierīcēm saistītām problēmām. Lai pasargātu savas elektroietaises no īslaicīgu sprieguma pārtraukumu radītiem bojājumiem, var nodrošināties ar bezpārtraukuma barošanas avotiem (UPS), kas paredzēti dažādu elektroierīču (datortehnikas, apkures iekārtu, ražošanas iekārtu, signalizāciju u.c.) darbības nodrošināšanai elektroenerģijas piegādes pārtraukuma laikā.

Negaisa laikā AS «Sadales tīkls» saskaras ar zibens izraisītiem postījumiem – lauztiem un plēstiem elektrolīniju balstiem un bojātiem transformatoriem. Iedzīvotāji negaisa laikā dažkārt novēro nelielus, pāris sekunžu ilgus elektroenerģijas pārtraukumus, tas ir tāpēc, ka AS «Sadales tīkls» elektrolīnijas ir padarītas daudz drošākas, uzstādot slēdžus, kas līnijas atslēgšanās gadījumā, mēģina automātiski atjaunot tās darbību.

AS «Sadales tīkls» atgādina, ka negaisa laikā var lūzt koki un zari, pārraujot elektrolīniju vadus un radot bīstamas situācijas, kas apdraud iedzīvotāju dzīvību. Iedzīvotājiem konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju tuvumā – negaisa laikā uz elektrolīnijas nogāzies koks, pārrauti elektrolīnijas vadi vai zibens bojāti balsti, nekavējoties ziņot, zvanot uz AS «Sadales tīkls» klientu servisa bojājumu pieteikšanas tālruni 80200404.

Komentāri

  1. Tehniski pamatos pareizs raksts Plāšāk par to var iepazīties pie šo iekārtu ražotājiem un piegādātājiem: Obo Bettermann, ERICO.

Atbildēt uz eseris Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.