Likumu izmaiņas no 2013. gada 1. janvāra

No 2013. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme tiek samazināta no 25 uz 24 %. Darbaspēka nodokļu reforma Latvijā tiek veikta ar mērķi Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darbavietām nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgus darbaspēka nodokļus.

Samazināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis

No 2013. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme tiek samazināta no 25 uz 24 %. Darbaspēka nodokļu reforma Latvijā tiek veikta ar mērķi Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darbavietām nodrošināt Igaunijai un Lietuvai izmaksu ziņā līdzvērtīgus darbaspēka nodokļus. Likmes samazināšana likumā ir paredzēta arī nākamajos divos gados – no 2014.gada IIN likme tiks samazināta līdz 22 procentiem, bet 2015.gadā saruks līdz 20 procentiem. Plašāk ŠEIT!

Minimālais vecāku pabalsts – Ls 100

Minimālais vecāku pabalsta apmērs pieaugs no 63 līdz 100 latiem, paredz grozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu». Minimālā vecāku pabalsta paaugstināšana ir daļa no plašāka pasākumu kopuma demogrāfijas situācijas risināšanā, kas paredz, ka minimālais atbalsts visiem vecākiem, kas kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, no nākamā gada būs 100 lati. Plašāk ŠEIT!

Laulāties varēs arī brīvā dabā

Stāsies spēkā modernizētā Civillikuma Ģimenes tiesību daļa, ieviešot būtiskas izmaiņas laulības noslēgšanas un šķiršanas, laulāto mantisko attiecību, paternitātes, aizgādnības, adopcijas, uzturlīdzekļu un citos ģimenes tiesību aspektos. Dažas no izmaiņām: laulības varēs noslēgt arī muzejā vai brīvā dabā, laulības vairs netiks izsludinātas, dzimšanas un miršanas faktu turpmāk varēs reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Plašāk ŠEIT!

Jauns rīcībspējas regulējums un nākotnes pilnvarojums

Spēkā stāsies jauns, mūsdienīgs rīcībspējas regulējums; valsts atsakās no pilnīgas rīcībspējas atņemšanas. Saskaņā ar jauno kārtību personai rīcībspēju varēs ierobežot tad, ja tas nepieciešams šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās aizsargāt. Šādā gadījumā tiesa personai nodibinās aizgādnību. Jaunā Civillikuma redakcija paredz, ka personas ar garīga rakstura traucējumiem nebūs ierobežojamas personiskajās nemantiskajās tiesībās – piemēram, laulību slēgšanā vai lēmumu pieņemšanā par veselību. Ar Civillikuma grozījumiem ieviesta arī iespēja taisīt nākotnes pilnvarojumu – tā ir iespēja laikus noteikt, kas pārstāvēs personas intereses gadījumā, ja tā zaudē spēju pati izteikt savu gribu. Līdz ar to nebūs nepieciešams iesaistīt tiesu vai bāriņtiesu, lai nodibinātu aizgādnību gadījumā, ja veselības traucējumu vai arī citu iemeslu dēļ persona nespēj saprast vai vadīt savu darbību. Vairāk ŠEIT!

Tehniskā apskate motocikliem – retāk

Pirmā tehniskā apskate jauniem transportlīdzekļiem būs jāveic ne vēlāk kā divus gadus pēc reģistrācijas. Savukārt motocikliem, tricikliem un kvadricikliem tehniskā apskate būs jāveic ik pēc diviem gadiem. Vairāk ŠEIT!

«Latvijas Vēstnesis» – tikai elektroniski

Noslēdzoties pus gadu ilgajam pārejas periodam, no jaunā gada oficiālais izdevums «Latvijas Vēstnesis» iznāks tikai elektroniski – tas būs pieejams interneta vietnē www.vestnesis.lv. Oficiālajā izdevumā elektroniski publicē ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus un oficiālos paziņojumus, ja to publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti. Oficiālā elektroniskā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Plašāk ŠEIT!

Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Ar jauno gadu tiek ieviesta atbildība mopēdu vadītājiem par braukšanu bez obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) – soda apmērs no 20 līdz 40 latiem. Savukārt sods par braukšanu ar transportlīdzekli, kam ir nepietiekams riepu protektora dziļums, tiks attiecināts uz jebkuru transportlīdzekli. Sods vadītājam – brīdinājums vai naudas sods no 10 līdz 40 latiem, lielāki sodi būs par transportlīdzekļa ekspluatāciju atbildīgajām personām un juridiskajām personām.

Naudas sods par nereģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē līdzšinējo 20 latu vietā būs no 40 līdz 100 latiem. Par braukšanu, ja papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, sods būs mazāks – mopēda vadītajam varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt sodu piecu latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no 20 līdz 40 latiem. Citas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ŠEIT!

Būs bargāki sodi par meža neatļautu atmežošanu – fiziskajām personām sods noteikts no 500 līdz 3000 latiem, bet juridiskajām personām – no 1000 līdz 7000 latiem. Naudas sods būs lielāks, ka pārkāpums izdarīts Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu aizsargjoslā, mikroliegumā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Plašāk ŠEIT!

Mēnesi pirms vēlēšanām – bez reklāmām televīzijā

Priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums pirms visām vēlēšanām tagad ir iekļauts vienā likumā. Jaunā kārtība nodrošinās vienādus priekšvēlēšanu aģitācijas apstākļus visiem vēlēšanu dalībniekiem un novērsīs administratīvo resursu izmantošanu. Viena no būtiskākajām izmaiņām – 30 dienas pirms vēlēšanām televīzijā būs aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija. Plašāk ŠEIT!

Samazinātas maksimālās ziedojumu summas partijām

Partijas biedri gadā varēs ziedot un iemaksāt biedra naudās summu, kas nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas. Tas ir uz pusi mazāk, nekā likums atļāva līdz šim. Tādi pat ierobežojumi attieksies arī uz fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem partijām. Likuma grozījumi arī paredz uz pusi samazināt partiju priekšvēlēšanu tēriņu griestus. Partiju finansēšanas likums grozīts, ņemot vērā, ka no 2012. gada partijām ir tiesības uz valsts budžeta finansējumu, kā arī nepieciešamību mazināt privātu finanšu līdzekļu ietekmi uz partiju darbību. Plašāk ŠEIT!

Komerctiesību ierobežojumu izpildes kārtība un vienkāršotā likvidācija

Noteikta kārtība, kā uzņēmumos īstenot tiesas uzliktos komerctiesību ierobežojumus. Piemēram, ja personai ir liegts ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās, tā tiks izslēgta no komercreģistra, un to nevarēs iecelt par sabiedrības valdes, padomes locekli, prokūristu. Komercsabiedrības darbību varēs izbeigt, ja uzņēmumam trīs mēnešus nav valdes, sešus mēnešus nav iesniegtas nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai gada pārskats. Vienkāršotās likvidācijas process attieksies arī uz uzņēmumiem, kuri trīs mēnešu laikā pēc darbības apturēšanas nebūs novērsuši norādītos trūkumus. Plašāk ŠEIT!

Atvieglota grāmatvedības kārtošana mikrouzņēmumiem

Mikrouzņēmumi papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem no nākamā gada varēs sagatavot saīsināto bilanci. Likumā noteikto informāciju par uzņēmumu varēs norādīt bilances vai saīsinātās bilances beigās piezīmju veidā ar skaitļiem, tekstā vai tabulās. Grozījumi Gada pārskatu likumā būs piemērojami pārskatiem par 2013.gadu. Vairāk ŠEIT!

Atvieglotas muitas formalitātes

No nākamā gada nebūs jāmaksā muitas nodoklis par importēto preču un komercpreču sūtījumiem no trešajām valstīm, ja to vērtība nepārsniegs 22 eiro līdzšinējo 10 eiro vietā. Tas ļaus mazināt administratīvo slogu pasta sūtījumu saņēmējiem. Plašāk par jauno Pievienotās vērtības likumu: ŠEIT!

Modernizēta administratīvo lietu skatīšana tiesās

No jaunā gada administratīvajā procesā plašāk tiks izmantots rakstveida process. Pirmās instances tiesa lietu izskatīs rakstveidā, ja vien lietas dalībnieks neprasīs izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa uzskatīs, ka apelācijas procesā lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nav nepieciešama tiesas sēde, arī otrās instances tiesvedība būs rakstveidā. Arī kasācijas instances tiesa lietas izskatīs rakstveidā.

Lai mazinātu tiesas sēžu atlikšanu, plašāk tiks izmantotas videokonferenču sniegtās iespējas. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā varēs fiksēt, izmantojot skaņu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, un šādos gadījumos, taupot resursus, rakstāms saīsināts tiesas protokols.

Likuma grozījumi palīdzēs atvieglot tiesas sazināšanos ar iestādi, nosakot, ka dokumentus un aicinājumu uz tiesu varēs sūtīt arī uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu un nenoslēdzot vienošanos ar iestādi.

Tāpat pilnveidota valsts nodevu sistēma, ieviešot principu, ka vēršanās augstākas instances tiesā ir „dārgāka”. Tas palīdzēs novērst gadījumus, kad sūdzības tiek iesniegtas, lai vilcinātu laiku. Plašāk ŠEIT!

2013. gada valsts budžeta likumā un saistītajos likumos paredzētās izmaiņas

Nākamgad tiks samazināti ierobežojumi vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksai. Ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem līdzšinējo 11,51 latu vietā, tad maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksās piešķirtajā apmērā. Ja piešķirtā pabalsta apmērs pārsniegs 23,02 latus, tad par vienu kalendāro dienu izmaksās 23,02 latus un 50 procentus no summas, kas pārsniegs 23,02 latus.

Uz pusi (bet ne vairāk par 300 latiem) samazināts nekustamā īpašuma nodoklis ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem.

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no piecu līdz 18 gadu vecumam būs iespēja pašvaldībā saņemt asistenta pakalpojumus. Tie paredzēti, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Piešķirts finansējums, lai nodrošinātu brīvpusdienas ne tikai pirmo, bet arī otro klašu skolēniem.

Ar nākamo gadu visiem bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem pabalstu izmaksās deviņus mēnešus neatkarīgi no bezdarbnieka apdrošināšanas stāža, kā arī vairs nebūs spēkā nosacījums, ka personai pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir jābūt darba ņēmējam.

Turpmākajos gados paredzēts palielināt iemaksas otrajā pensiju līmenī, un sociālās apdrošināšanas iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā nākamgad un 2014.gadā plānota četru, 2015.gadā – piecu, bet no 2016.gada – 6% apmērā. Patlaban iemaksu likme otrajā pensiju līmenī ir 2%.

No 2013. gada paredzēts palielināt atalgojumu noteiktām sabiedriskajā sektorā strādājošo kategorijām, tostarp vispārizglītojošo un kultūrizglītības iestāžu pedagogiem, sporta pedagogiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošajiem, tiesu un prokuratūras darbiniekiem, kā arī sociālās aprūpes centru darbiniekiem.

Papildu finansējumu prēmiju izmaksai nākamgad plānots piešķirt atsevišķu valsts institūciju darbiniekiem, ja viņu darbības rezultātā tiks būtiski uzlabota situācija ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, kā arī valsts budžeta izdevumu samazināšanā, nodrošinot efektīvu valsts parāda vadību.

Paredzēts no šobrīd noteiktajiem 20 uz 30% paaugstināt piemaksu par papildu darbu un par vakanta amata vai prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu, kā arī no 20 uz 30% no mēnešalgas paaugstināt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Tiek atcelti ierobežojumi atvaļinājuma pabalsta apmēram, un līdzšinējo 25 procentu vietā varēs izmaksāt līdz 50% no mēnešalgas. Tāpat paredzēts, ka nākamgad līdz 75% no mēnešalgas varēs izmaksāt prēmiju par ikgadējo darba novērtējumu. Vairāk ŠEIT!

Komentāri

 1. Sveiki! Tas ir tiešsaistes reklāmas aģentūra sertificētas un ko valdība apstiprinājusi piešķirt aizdevumu plašai sabiedrībai.
  Mēs piedāvājam dažāda veida aizdevumu, kuri ir šādi
  * Personal Loan
  * Student Loan
  * Uzņēmuma Loan
  * Droša un Neaizsargāts Loan
  * Parastie Loan

  Lai pieteiktos un saņemtu aizdevumu šodien, lūdzu, sazinieties ar mums tagad, izmantojot mūsu e-pasta adresi
  zemāk par formālu info.Thanks jūsu patronāža.

  Kontaktinformācija e-mail: [email protected]
  Copyright © 2015 Solistar Aizdevumi Firm.All tiesības aizsargātas
  Reklāmas menedžeris

Atbildēt uz Reklāmas menedžeris Atcelt atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.