«Zelta kruķis» – Tukuma 2. pa­mat­sko­lai

6. de­cem­brī in­va­lī­du un vi­ņu drau­gu ap­vie­nī­ba «Apeirons» su­mi­nā­ja tos ēku īpaš­nie­kus, kas, tās bū­vē­jot vai atjauno­jot, pa­do­mā­ju­ši par cil­vē­kiem ar spe­ci­ālām va­ja­dzī­bām. Svi­nī­ga­jā pa­sā­ku­mā ti­ka pa­snieg­tas pie­cas bal­vas – «Zelta kruķi», tos­tarp viens Tu­ku­ma pil­sē­tas do­mei par Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­las ēku.

6. de­cem­brī in­va­lī­du un vi­ņu drau­gu ap­vie­nī­ba «Apeirons» su­mi­nā­ja tos ēku īpaš­nie­kus, kas, tās bū­vē­jot vai atjauno­jot, pa­do­mā­ju­ši par cil­vē­kiem ar spe­ci­ālām va­ja­dzī­bām. Svi­nī­ga­jā pa­sā­ku­mā ti­ka pa­snieg­tas pie­cas bal­vas – «Zelta kruķi», tos­tarp viens Tu­ku­ma pil­sē­tas do­mei par Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­las ēku.

Šā­du kon­kur­su «Apeirons» sa­dar­bī­bā ar Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­ju rī­ko jau ce­tur­to ga­du. At­bil­sto­ši no­li­ku­mam šoreiz ta­jā ik­viens var pie­teikt ob­jek­tu, kas ta­pis no 2006. ga­da no­vem­bra līdz 2007. ga­da ok­tob­rim un kas va­rē­tu būt hu­mā­nā­kā vie­ta Lat­vi­jā.
Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­lā, kas ti­ka at­klā­ta 2007. ga­da sā­ku­mā, ir no­dro­ši­nā­ta ie­kļū­ša­na cil­vē­kiem ar kus­tī­bu traucēju­miem – to no­dro­ši­na īpa­ša uz­brauk­tu­ve un pa­cē­lājs, kas cil­vē­ku ra­tiņ­krēs­lā pa­ceļ līdz pir­ma­jam stā­vam, kur ir gan di­rek­to­ra ka­bi­nets, gan kan­ce­le­ja un kur viņš var no­kār­tot da­žā­dus jau­tā­ju­mus. Pa­mat­sko­las di­rek­to­re Dzin­tra Rī­be­na pa­stāstī­ja, ka līdz šim nav bi­jis va­ja­dzī­bas iekār­­tu iz­man­tot, ta­ču nepieciešamības ga­dī­ju­mā tā ir vien­kār­ši un ēr­ti iedarbi­nā­ma. Tie­sa, ar to var no­kļūt ti­kai sko­las pir­ma­jā stā­vā; pā­rē­jos stā­vos cil­vē­ki ar kus­tī­bu trau­cē­ju­miem nokļūt nevar.
Tu­ku­ma 2. pa­mat­sko­las ēku pro­jek­tē­ja ­SIA «Pilsētprojekts», cē­la ­SIA «Amat­nieks», bet pa­sū­tī­tājs bi­ja Tu­ku­ma pil­sē­tas do­me.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *