Pa­šu ra­dīts svēt­ku prieks

Va­kar Tu­ku­ma spe­ci­ālās in­ter­nāt­pa­mat­sko­las sko­lē­ni pie­da­lī­jās ko­pī­gā Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas kon­cer­tā ko­pā ar in­va­lī­du die­nas cen­tra «Saime» ļau­dīm, kā arī sa­ņē­ma dā­va­ni­ņas no Sar­ka­nā Krus­ta.

Va­kar Tu­ku­ma spe­ci­ālās in­ter­nāt­pa­mat­sko­las sko­lē­ni pie­da­lī­jās ko­pī­gā Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas kon­cer­tā ko­pā ar in­va­lī­du die­nas cen­tra «Saime» ļau­dīm, kā arī sa­ņē­ma dā­va­ni­ņas no Sar­ka­nā Krus­ta.

Sa­dar­bī­ba ar «Saimi» šīs sko­las sko­lē­niem vei­do­ju­sies ko­pī­gos pro­jek­tos, zī­mē­jot un glez­no­jot; un, gai­dot šos svēt­kus, ra­du­sies ie­ce­re ko­pī­gi pa­dzie­dāt. Sa­vu­kārt Sar­ka­nais Krusts ar pa­šu un lab­vē­ļu sa­rū­pē­ta­jām dā­va­ni­ņām jau tra­di­ci­onā­li bi­jis šīs sko­las vie­sis pirms ga­du­mi­jas.
Sko­lo­tā­ji un vie­si kon­cer­ta lai­kā aici­nā­ja vi­sus do­māt ne tik daudz par ma­te­ri­ālām, kā par ga­rī­gām dā­va­nām. Jo sal­du­mi ta­ču ātr­i ap­ēdas, bet dzies­mu prieks, kas ar emo­ci­jām ieli­jis sir­sni­ņā, ne­zūd vēl il­gi pēc svēt­kiem. Par prie­ku, ko ra­da Zie­mas­svēt­ki, pi­par­kū­ku smar­žu, ar ku­ru pil­ni sko­las gai­te­ņi, jo māj­tu­rī­bas stun­dā tās tik­ko kā cep­tas, drau­dzī­bu un mī­les­tī­bu, kas šai lai­kā ne­pie­cie­ša­ma, dzie­dā­ja gan sko­lē­ni, gan «Saimes» ļau­dis, ko­pā ra­dot ne­vil­to­ta prie­ka brī­di tik pe­lē­ka­jā de­cem­bra die­nā. Un kurš gan cits, ja ne mēs pa­ši, ra­dī­sim svēt­kus! Un kur gan ci­tur tie ra­dī­sies, ja ne kat­ra pa­ša sir­dī!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *