Kandava banznīca Avots: redzet.eu

Dievkalpojumi Tukuma novada Dievnamos

Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīca

 1. aprīlī 18.30 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums, 15. aprīlī 18.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums, 17. aprīlī 11.00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums un 18. aprīlī 15.00 – ekumēnisks Lieldienu dievkalpojums Tezē garīgajā tradīcijā, uz kuru īpaši aicināti Ukrainas kara bēgļi un ģimenes, kas viņiem devušas patvērumu. Dievkalpojumus vadīs prāvests Mārcis Zeiferts.

Sv. Stefana Tukuma Romas katoļu baznīca

 1. aprīlī 18.00 – Lielās Ceturtdienas dievkalpojums, 15. aprīlī 14.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums, 16. aprīlī 20.00 – Lieldienu Vigīlijas, 17. aprīlī 8.00 – Lieldienu Svētdienas dievkalpojums. Dievkalpojumus vadīs prāvests Arnis Vizbelis.

Lamiņu Svētā Jura Romas katoļu baznīca

 1. aprīlī 14.00 – Lieldienu dievkalpojums, 23. aprīlī 14.00 – Jura dienas dievkalpojums. Kalpos prāvests Arnis Vizbelis.

Vānes luterāņu baznīca

 1. aprīlī visas dienas garumā dievnams būs atvērts apmeklētājiem, taču dievkalpojums nenotiks. Visi laipni aicināti uz dievkalpojumu Zemītes pagasta baznīcā

Zemītes luterāņu baznīcā

 1. aprīlī 13.30 būs Lieldienu koncerts, kurā piedalīsies vokālais ansamblis «Sapnī» un viņu draugi. Savukārt 14.00 – svētku dievkalpojums.

Engures luterāņu baznīcā

Dievkalpojums Engurē notiks 15. aprīlī 11.00 un Lieldienu rītā – 17. aprīlī 11.00. Kalpo mācītājs Kaspars Kovaļovs.

Sēmes luterāņu baznīca17. aprīlī 13.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kaspars Kovaļovs.

Kandavas Romas katoļu baznīca

Sestdien, 16. aprīlī 16.00 Lieldienu vigīlija, bet 17. aprīlī 15.00 – Lieldienu dievkalpojums, ko vada Arnis Sulejmanovs.

Jaunpils luterāņu baznīca

 1. aprīlī 10.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums; 17. aprīlī 10.00 – Lieldienu dievkalpojums. Tos vadīs mācītājs Jānis Saulīte.

Kandavas luterāņu baznīcā

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 14. aprīlī 1800; Lielās piektdienas dievkalpojums – 15. 00 un Lieldienu dievkalpojums 17. aprīlī 10.00. Visos dievkalpojumos kalpos mācītājs Vilnis Auziņš.

Dzirciema luterāņu baznīca

 1. aprīlī 15.00 – Lieldienu dievkalpojums; kalpos mācītājs Jānis Saulīte.

Sātu luterāņu baznīcā

 1. aprīlī 18.00 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums; 15. aprīlī 15.00 Lielās Piektdienas svētbrīdis, muzicēs vijolniece Dace Šplīte-Lisova; 17. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums; muzicēs mežradznieks Uldis Štokhauzens. Kalpos evaņģēliste Ilze Rupenheite.

Pūres evaņģēliski luteriskajā baznīcā

 1. aprīlī 13.00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums, 17. aprīlī 13.00 – Lieldienu dievkalpojums. Tos vadīs mācītājs Jānis Saulīte.

Liena Trēde, Agita Puķīte

Komentāri

 1. Kas ir ticības brīvība? Vai mūsdienu Eiropā ir ticības brīvība? Vai mūsdienu Latvijā ir ticības brīvība? Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 1. daļā ir teikts, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai, kā vienatnē tā kopā ar citiem, publiski vai privāti, pielūdzot, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas, ievērojot paražas un sludinot mācību. Savukārt, Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 1. sadaļas «Tiesības un brīvības» 9. panta «Domu, pārliecības un ticības brīvība» 2. daļā ir teikts, ka brīvību nodoties savai ticībai vai pārliecībai var ierobežot tikai likumā paredzētajā kārtībā un tiktāl, cik tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības. Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 99. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Bet Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas «Cilvēka pamattiesības» 100. pantā ir teikts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.
  Skan jauki. Bet gan ir dzīvē? Mūsdienu Latvijā dominējošā reliģija ir kristietība. Lielu nozīmi kristietības popularizēšanā nospēlēja Padomju Krievija, jo, okupējot Latvijas Republiku 1940. gada 17. jūnijā, Padomju Krievija pilnībā aizliedza un iznīcināja dievturību. Protams, ateistiskās, komunistiskās partijas veiktās represijas skāra arī kristietību un jūdaismu, tomēr šo represiju apjoms bija nebūtisks. Šīs represijas nedz kristietībai, nedz jūdaismam neradīja izzušanas draudus. Rezultātā 50 gadus ilgās okupācijas un aneksijas laikā tika iznīcināti visi kristietības un jūdaisma konkurenti. Tādējādi padomju vara netieši nostiprināja kristietības un jūdaisma pozīcijas. Dievturība tā arī mūsdienās nav atkopusies no pārciestā.
  Kopš sen seniem laikiem mūsu senči bija pagāni jeb daudzdievji. Politeisms ir mūsu zemes un tautas pamatticība. Situācija mainījās 12. gadsimta vidū, kad varmācīgie krustneši un liekulīgie kristīgie misionāri ielauzās Baltijā. Romas pāvests Inocents Trešais uzsāka baltu tautu genocīdu. Vatikāns un Vatikāna vasaļi rīkojās zemiski. Diemžēl mūsdienu Latvijā ticības brīvība ir vien uz papīra. Valdība nodrošina spēcīgu kristietības un jūdaisma protekciju. Politeiskajām reliģijām (dažādām pagāniskajām ticībām) atbalsts netiek piešķirts. Valdība konsekventi atbalsta vien ābramiskās reliģijas.
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

 2. Что такое свобода веры? Есть ли в нынешней Европе свобода веры? Есть ли свобода веры в Латвии? 9. статья Европейской конвенции по правам человека говорит нам, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов. А также свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
  99. статья Сатверсме Латвийской Республики говорит, что каждый имеет право на свободу мысли, сознания и религиозных убеждений. Церковь отделена от государства. А 100. статья Сатверсме Латвийской Республики говорит, что каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена.
  Звучит задорого. А как дела обстоят в жизни? В настоящее время в Латвии доминирует христианство. Очень большую роль в популяризации христианства сыграл Советский Союз. После оккупации и дальнейший аннексии Латвийской Республики 17. июня 1940. года, советская власть запретила диевтурибу – Латвийскую языческую веру. В результате полувековой оккупации и аннексии Латвии у христианства и иудаизма не осталось конкурентов. Таким образом советская власть того не хотевши укрепила позиции христианства и иудаизма. Диевтуриба так и не смогла оправиться от пережитого. С древних времён наши предки были язычниками, то есть многобожниками. Политеизм (многобожие) — это коренная вера нашей земли и нашего народа. Ситуация поменялась в середине 12. века, когда безжалостные крестоносцы и лицемерные христианские миссионеры вторглись в Балтию. Римский папа Иноцент Третий начал геноцид народов балтов. Ватикан вместе со своими вассалами поступил омерзительно. К сожалению, свобода веры существует только на бумаге. Правительство всеми средствами поддерживает христианство и иудаизм. Язычникам в поддержке отказывают. Политеистические религии правительство не поддерживает. Правительство консеквентно поддерживает только авраамические религии.
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *