Rūta Fjodorova

Ziemassvētku līdaka

25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos, Andris Vancāns devās uz Valguma ezeru pamakšķerēt. Un tā kā Ziemassvētki ir brīnumains laiks – arī viņš nepalika bez sava brīnuma. 11.20 viņa makšķerei pieķērās metru gara un 6,1 kg smaga līdaka. Lielo zivi svēra veikalā «Flamingo», par to priekā ar A. Vancānu dalījās arī Arvīds Sējējs un Mārtiņš Osis.

Jelgavas pils gatavojas jubilejai

2008. gadā Jelgavas pils svin savu 270 gadu jubileju. Šim notikumam par godu tiek rīkots fotokonkurss «Jelgavas pils», kurā aicināti piedalīties gan fotoamatieri, gan profesionālie fotogrāfi. Darbi iesniedzami no 1. līdz 15. aprīlim. Paredzēta darbu izstāde un arī labāko apbalvošana.

Eiropas atbalsts piemājas saimniecībai

Eiropas Savienības atbalstu veiksmīgi prot izmantot arī piemājas saimniecībās un sakārtot ražošanu tā, lai pašiem būtu ērti strādāt un viss atbilstu higiēnas prasībām, kas tiek izvirzītas piena ražotājiem. Par to liecina ne vienas vien saimniecības pieredze Vānes pagastā.

Kā tikt pie Eiropas iespējām?

Otr­die­nas, 8. jan­vā­ra te­le­fon­ak­ci­jā – viss par Eiropas fon­diem

Aiz­vien vai­rāk iespē­ju mums pa­ver Eiropas Sa­vie­nī­bas (ES) da­žā­du fon­du pie­dā­vā­tie lī­dzek­ļi. Kā­di tie ir, ko pie­dā­vā, kā pie­dā­vā­ju­mu var iz­man­tot katrs no mums, Tu­ku­ma ra­jo­nā par to kon­sul­tā­ci­jas sniedz ve­cā­kais spe­ci­ālists Ģirts Kin­dzu­lis. Viņš pie­kri­ta pie­da­lī­ties te­le­fon­ak­ci­jā, kas no­tiks otr­dien, 8. jan­vā­rī. Bet pirms tam pie­dā­vā­jam ne­lielu ie­ska­tu tai jau­tā­ju­mu lo­kā, par ko va­rat Ģir­tam zva­nīt un vai­cāt.

Zem­ko­pī­bas mi­nis­tra Mār­ti­ņa Ro­zes svei­ciens lauk­saim­nie­kiem

– Vē­los pa­teikt pal­dies jums vi­siem par pa­veik­to ša­jā ga­dā! Jūs šo­gad iz­da­rī­jāt ļo­ti daudz, esat bi­ju­ši la­bi pa­lī­gi mums. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja al­laž cen­tu­sies jeb­ku­ru pro­blē­mu ri­si­nāt ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem, lai pieņem­tie lē­mu­mi bū­tu at­bil­sto­ši re­āla­jai si­tu­āci­jai, sa­pro­ta­mi un iz­pil­dā­mi arī jeb­ku­rā zem­nie­ku saim­nie­cī­bā un lauk­saim­nie­cī­bas uz­ņē­mu­mā. Pē­dē­jo ga­du lai­kā Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jai ko­pī­gi ar lauk­saim­nie­kiem iz­de­vies iz­vei­dot sta­bi­lu un krī­zes si­tu­āci­jās at­tīs­tī­ties spē­jī­gu zem­ko­pī­bas no­za­res sis­tē­mu.

Lat­vi­jā cū­ku skaits sa­ma­zi­nās

De­cem­brī Lauk­saim­nie­cī­bas or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­mes (LOSP) sē­dē pie­da­lī­jās Lat­vi­jas Cūk­audzē­tā­ju aso­ci­āci­jas priekš­sē­dē­tājs Va­ris Sī­ma­nis. Viņš uz­svē­ra, ka cū­ku skaits Lat­vi­jā tur­pi­na sa­ma­zi­nā­ties. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ša­jā lai­kā bi­ja 430 000 cū­ku, paš­laik – 335 000. Tas no­zī­mē, ka cūk­ko­pī­bai klā­jas sma­gi.
Ba­rī­ba pie­augu­šām cū­kām pa­gā­ju­šā ga­dā mak­sā­ja Ls 124, bet paš­laik – Ls 180 par ton­nu. Pa­gā­ju­šā ga­dā par cū­kas dzīv­sva­ra ki­lo­gra­mu mak­sā­ja Ls 0,86, šo­gad ce­na no­kri­tu­si līdz Ls 0,78 vai 0,80 par ki­lo­gra­mu. Ik mē­ne­si par 5 līdz 10 eiro pie­aug arī so­jas ce­na. Augst­ākās grau­du ce­nas bi­ja sep­tem­brī un ok­tob­rī, tad tās ne­daudz sa­ma­zi­nā­jās, bet nu cē­lās at­kal.