Rūta Fjodorova

No­slē­gu­sies SA­PARD pro­jek­tu re­ali­zā­ci­ja

2001. ga­dā pie mums sā­ka re­ali­zēt Spe­ci­ālo pirm­sies­tā­ša­nās pro­gram­mu lauk­saim­nie­cī­bai un lau­ku at­tīs­tī­bai (SA­PARD). Ti­ka pie­dā­vā­tas pro­gram­mas lauk­saim­nie­cī­bas teh­ni­kas, iekār­­tu un būv­ju mo­der­ni­zā­ci­jai, lauk­saim­nie­cī­bas zem­ju ap­me­žo­ša­nai, lauk­saim­nie­cī­bas un ziv­saim­nie­cī­bas pro­duk­tu pār­strā­des un mār­ke­tin­ga piln­vei­do­ša­nai, lau­ku eko­no­mi­kas da­žā­do­ša­nai, vei­ci­not al­ter­na­tī­vos ie­nā­ku­mu avo­tus, vis­pā­rē­jai lau­ku in­fra­struk­tū­ras uz­la­bo­ša­nai.

Va­rēs pie­teik­ties lau­ku mo­der­ni­zā­ci­jai

No 14. jan­vā­ra līdz 14. feb­ru­ārim lauk­saim­nie­ki va­rēs pie­teik­ties at­bal­stam ot­ra­jā kār­tā lau­ku at­tīs­tī­bas pro­gram­mas 2007. līdz 2013. ga­dam lau­ku saim­nie­cī­bu mo­der­ni­zā­ci­jai. Ot­rās kār­tas fi­nan­sē­jums pa­sā­ku­mam no­teikts Ls 17 426 463 ap­jo­mā.

Vēlas atjaunot Engures jūrskolu

Engures pagasta «Rūpniekos» atrodas vecā Engures jūrskola. Kādreiz pie ēkas bijusi plāksne, kas liecinājusi, ka tas ir Latvijas PSR vēstures piemineklis. Ēkā no 1875. līdz 1915. gadam atradās Krišjāņa Valdemāra dibinātā jūrskola.

Lapmežciema dome atbalsta ģimenes ārsta praksi

Lapmežciema novada domes sēdē 18. decembrī deputāti Ls 2 500 piešķīra sterilizatora iegādei doktorātā.

Deputāti izskatīja Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vēstuli, kura rakstīta 14. septembrī un pašvaldībā reģistrēta 5. novembrī. Vēstulē teikts, ka jau 2007. gadā ģimenes ārsti var saņemt finansējumu par vairākām nozīmīgām manipulācijām un izmeklējumiem, par ko iepriekš nauda no veselības aprūpes budžeta tika samaksāta speciālistiem un laboratorijām.

Apstiprina prēmiju apmēru skolotājiem un skolēniem

Lapmežciema novada domes deputāti savā sēdē 18. decembrī nolēma grozīt pamatskolas nolikumu par skolotāju radošā darba stimulēšanu un skolēnu materiālo atbalstīšanu no pašvaldības līdzekļiem. Turpmāk skolotājiem, kuri sagatavo skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem vai sacensībām un kuru audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību, piešķirs naudas prēmiju.