Jānis Vītols

Labie sniega lielgabali

Tukuma ielās – atkusnis, sniegs laukos kūst ar joni, ceļi – dubļos, bet slēpošanas bāzēs «Jēkaba grava» un «Milzkalns» kalnu nogāzes, kur pastrādājuši sniega lielgabali, klāj pusmetru bieza sniega kārta.
Vairāk par to, ko šosezon piedāvā slēpošanas entuziastiem, lasiet laikrakstā «Neatkarīgās Tukuma Ziņas» 12. janvārī. Vēl informāciju par meklēt trašu mājas lapās internetā www.grava.lv un www.milzkalns.lv.

Slampes kultūras pilij – 30

2008. gada nogalē Slampes kultūras pilij paliks 30 gadi. Pagasts par godu notikumam uzliks tai jaunu jumtu un sakārtos sanitārās ierīces. Pašvaldība varot atļauties šim nolūkam tērēt 70 000 latu.

Ainas Ansones miega spilveni

Slampes pagasta ļaudis uzteic Ainu Ansoni: "Darbīgs cilvēks. Nekad neprasa: "Kas man par to būs?" Piemēram, pie mājas akācija bija saaugusi biežņā; kundze ņēma rokā rokas zāģīti un no krūmiem izveidoja akurātu dzīvžogu.

No ceļa būves līdz lustīgai ballei

Jau rakstījām, – Pūrē top sen izsapņots ceļš. Tā posmu no Ventspils šosejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pirms Dzintara 1,7 km garumā būvē par Pūres pagasta padomes naudu Ls 325 000 vērtē.

Slampes pagastmāja pamazām top mīlīgāka

Slampes pagastmājā sekretāres kabinets iegūst jaunu, mīlīgu seju. Un kā nu ne, ja SIA «L.M.S.» amatnieki Gatis Kalniņš un Nauris Daukšta telpas griestus, sienas un grīdu apdarinājuši ar materiāliem, kas atbilst Eiropas standartiem. Nav gan mūsu pašmāju koks, bet labi vien būs.

Slampes pagasta budžets 2008. gadam – miljons

Slampes pagasta budžets 2008. gadam varētu būt vairāk nekā miljons latu. Lielāko daļu no tā izlietos izglītībai. Sporta zāles rekonstrukcijai vien nepieciešams 600 000 latu. Šogad sporta zāles remontu iesāks, bet pabeigt varēs tikai nākamajā gadā.

Dievs ir mīlestība

Ne­dē­ļas no­ga­lē Zie­mas­svēt­kus svi­nēs pa­reiz­ti­cī­gie. Arī Tu­ku­ma Svē­tā Ni­ko­la­ja pa­reiz­ti­cī­go baz­nī­cas drau­dzes lo­cek­ļi un dau­dzi ci­ti mūs­pil­sē­tas ļau­dis. Pa­reiz­ti­cī­ba ir vie­na no ve­cā­ka­jām ti­cī­bām un šķiet, vi­sai de­mo­krā­tis­ka, bet par to va­jag pār­lie­ci­nā­ties kat­ram pa­šam.

Tukuma pašdarbnieku balle

29. de­cem­brī Tu­ku­ma kul­tū­ras na­ma paš­darb­nie­ki un dar­bi­nie­ki ie­bal­lē­jās Jaun­ajā – Žur­kas ga­dā. Pa­sā­ku­mā pie­da­lī­jās ap­tu­ve­ni 200 paš­darb­nie­ki – un tā bi­ja ti­kai pu­se no pil­sē­tas kul­tū­ras ļau­dīm!

Jaunā gada sagaidīšana Tukumā

Gada mijā Tukumā Brīvības laukums bija ļaužu pārpilns. Tukumniekus sveica pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Šulcs. Protams, tika apbalvoti pilsētas greznāko namu un īpašumu rotātāji. Pusnaktī, kad baznīcas torņa pulkstenis vēstīja, ka sācies atkal jauns gads, pār pilsētas debesīm krāšņojās salūta ziedi. Redakcijas rūķi, kā allaž, sveica tos, kas Jaungada naktī gādā par mūsu drošību un veselību: dežurējošās aptiekas, policijas, ātrās palīdzības un ugunsdzēsēju dienesta darbiniekus. Vairāk par šo notikumu lasiet laikrakstā «Neatkarīgās Tukuma Ziņas».

Irlavas pagasta padomes priekšsēdētājs svin 50 gadu jubileju

27. decembrī Irlavas pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Janševskis svinēja savu piecdesmito dzimšanas dienu.
Jubilārs sev novēlēja nodzīvot otrus piecdesmit un vēl.
Draugi un darbabiedri vienprātīgi apliecināja, ka tā tas arī notikšot, to V. Janševskim apliecināja arī Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas galvenā ārste Valentija Embure.