Tukuma pašdarbnieku balle

29. de­cem­brī Tu­ku­ma kul­tū­ras na­ma paš­darb­nie­ki un dar­bi­nie­ki ie­bal­lē­jās Jaun­ajā – Žur­kas ga­dā. Pa­sā­ku­mā pie­da­lī­jās ap­tu­ve­ni 200 paš­darb­nie­ki – un tā bi­ja ti­kai pu­se no pil­sē­tas kul­tū­ras ļau­dīm!

29. de­cem­brī Tu­ku­ma kul­tū­ras na­ma paš­darb­nie­ki un dar­bi­nie­ki ie­bal­lē­jās Jaun­ajā – Žur­kas ga­dā. Pa­sā­ku­mā pie­da­lī­jās ap­tu­ve­ni 200 paš­darb­nie­ki – un tā bi­ja ti­kai pu­se no pil­sē­tas kul­tū­ras ļau­dīm!

Pir­mo rei­zi pil­sē­tas vēs­tu­rē ti­ka su­mi­nā­ti sa­vi «Kultūras na­ma Ga­da cil­vē­ki 2007». Ap­tau­ja sā­kās no­vem­brī, kan­di­dā­tus iz­vir­zī­ja pa­ši paš­darb­nie­ki. Lūk, vi­ņi:
Tau­tas mū­zi­kas an­sam­blī «Danču spēles» – In­ga Boļ­ša­ko­va; Sak­so­fo­nu an­sam­blī – Eva Fol­kber­ga; sie­vie­šu vo­kā­la­jā an­sam­blī – Bri­gi­ta Sa­li­ņa; teātrī-studijā «Brīvā versija» – An­dris Ja­rāns; pop­gru­pā «Punktiņi» – In­gu­na Kaļ­ķe; sko­lo­tā­ju ko­rī «Vanema» – Rit­ma Zā­ģe­re; TDA «Svīta» vi­dē­jās pa­audzes ko­lek­tī­vā – Li­gi­ta Sa­mi­ņa; ret­ro de­ju ko­pā – Ed­gars Lag­zdiņš; vi­dē­jās pa­audzes de­ju ko­lek­tī­vā «Vidums» – Mod­ris Lie­piņš; Tu­ku­ma te­āt­rī – Ai­ja Grun­dma­ne; jau­niešu te­āt­ra stu­di­jā «Knifiņš» – Mār­tiņš Počs; jauk­ta­jā ko­rī «Skandīne» – Gi­ta Va­na­ga; Tu­ku­ma pū­tē­ju or­ķes­trī – Ai­vars Spri­gu­lis; TDA «Svīta» – Dzin­tars Osis. Un viņš arī ti­ka no­mi­nēts kā Tu­ku­ma kul­tū­ras na­ma «Gada cilvēks».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *