Agita Puķīte

Trau­cē liel­ga­ba­rī­ta at­kri­tu­mi

Svēt­ku die­nās kā­da iedzī­vo­tā­ja in­for­mē­ja re­dak­ci­ju par to, ka kon­tei­ne­ra lau­ku­mā pie Ba­lo­žu ielas 5a ēkas ne­tiek aiz­ves­ti lielie at­kri­tu­mi. Tie jau kā­du lai­ku krā­jo­ties lau­ku­ma vie­nā stū­rī un tos re­gu­lā­ri iz­va­zā­jot ka­ķi un da­žā­du man­tu tī­ko­tā­ji. Vi­ņa no­vē­ro­ju­si arī, ka tā­da pa­ti si­tu­āci­ja esot pie kon­tei­ne­riem ci­tos lau­ku­mos, tur­klāt vie­tām ne­tie­kot sa­vāk­ti arī iz­bi­ru­šie at­kri­tu­mi. Ie­dzī­vo­tā­ja uz­ska­ta, ka kat­ros svēt­kos si­tu­āci­ja esot vie­na un tā pa­ti – kon­tei­ne­ri pār­pil­ni un pēc tam vēl il­gi ne­tiek sa­vāk­ti at­kri­tu­mi tu­vā­kā ap­kār­tnē. Vi­ņas­prāt, iedzī­vo­tā­ji mak­sā par to, lai šā­du pro­blē­mu ne­bū­tu.

Piešķir avansu Jaunpils pagastam

Jaunpils pagasta padome lūgusi Tukuma rajona padomi piešķirt Ls 20 000 no Tukuma rajona padomes ceļu fonda rezerves līdzekļiem, lai varētu īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītu projektu gājēju celiņa un ielu apgaismojuma ierīkošanai pagastā.

Apstiprina maksas pakalpojumus Dzirciema skolā

Tukuma rajona padomes locekļi sēdē 19. decembrī izskatīja un apstiprināja Dzirciema speciālās internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus.
No 2008. gada tiek noteikta mēneša maksa: par īri – 0,15 Ls/m²; par apkuri – 0,40 Ls/m²; par aukstā ūdens patēriņu – Ls 1 (cilvēkam, ja nav skaitītāja), 0,50 Ls/m³ (ar skaitītāju); par silto ūdeni (to nodrošina 10 mēnešus gadā) – 0,60 Ls/cilvēkam; par atkritumu izvešanu – 0,50 Ls/cilvēkam.
Noteica, ka maksa par ēdināšanu vienam cilvēkam būs Ls 1,50, tostarp: Ls 0,33 – par brokastīm, Ls 0,68 – par pusdienām, Ls 0,15 – par launagu un Ls 0,34 – par vakariņām.

Lietišķas sarunas svētku noskaņās

19. decembrī notika Tukuma rajona padomes sēde. Pirms sēdes pašvaldību vadītājus apciemoja Ziemassvētku vecītis, kas apmaiņā pret vēlējumu nākamajam gadam dāvināja rūķu cepurīti un zvaniņu. Viņš arī apgalvoja, ka šajā svinīgajā brīdī visi pagastu un novadu vadītāji tika iecelti Rūķu kārtā.

Kā nodot bibliotēku Tukuma domei

Tukuma rajona padomes sēdē 19. decembrī tika apstiprināta vienošanās, kas slēdzama starp Tukuma rajona padomi un Tukuma domi par kultūras, izglītības un informācijas iestādes – Tukuma rajona centrālās bibliotēkas – pārņemšanu.

Draudzīgi svētku sveicieni no Gotlandes

18. decembrī Tukuma speciālās internātpamatskolas skolēni savās mājās uzņēma ciemiņus – Rūķus no Zviedrijas ar prāviem dāvanu maisiem. Lai arī Rūķu lomās bija iejutušies 9. klases skolēni un audzinātāja Alda Vircavniece, dāvaniņas patiešām sūtījuši zviedru draugi.

Top dāvanas

Tukuma domes sociālā departamenta speciālistes Daiga Kiseļeva, Kristīne Elferte, Liene Zeidenberga un Ina Zvēra visu šo nedēļu aizņemtas darbā – viņas gatavo dāvanas tiem bērniem, ar kuriem departaments šajā gadā sadarbojies.