Trau­cē liel­ga­ba­rī­ta at­kri­tu­mi

Svēt­ku die­nās kā­da iedzī­vo­tā­ja in­for­mē­ja re­dak­ci­ju par to, ka kon­tei­ne­ra lau­ku­mā pie Ba­lo­žu ielas 5a ēkas ne­tiek aiz­ves­ti lielie at­kri­tu­mi. Tie jau kā­du lai­ku krā­jo­ties lau­ku­ma vie­nā stū­rī un tos re­gu­lā­ri iz­va­zā­jot ka­ķi un da­žā­du man­tu tī­ko­tā­ji. Vi­ņa no­vē­ro­ju­si arī, ka tā­da pa­ti si­tu­āci­ja esot pie kon­tei­ne­riem ci­tos lau­ku­mos, tur­klāt vie­tām ne­tie­kot sa­vāk­ti arī iz­bi­ru­šie at­kri­tu­mi. Ie­dzī­vo­tā­ja uz­ska­ta, ka kat­ros svēt­kos si­tu­āci­ja esot vie­na un tā pa­ti – kon­tei­ne­ri pār­pil­ni un pēc tam vēl il­gi ne­tiek sa­vāk­ti at­kri­tu­mi tu­vā­kā ap­kār­tnē. Vi­ņas­prāt, iedzī­vo­tā­ji mak­sā par to, lai šā­du pro­blē­mu ne­bū­tu.

Svēt­ku die­nās kā­da iedzī­vo­tā­ja in­for­mē­ja re­dak­ci­ju par to, ka kon­tei­ne­ra lau­ku­mā pie Ba­lo­žu ielas 5a ēkas ne­tiek aiz­ves­ti lielie at­kri­tu­mi. Tie jau kā­du lai­ku krā­jo­ties lau­ku­ma vie­nā stū­rī un tos re­gu­lā­ri iz­va­zā­jot ka­ķi un da­žā­du man­tu tī­ko­tā­ji. Vi­ņa no­vē­ro­ju­si arī, ka tā­da pa­ti si­tu­āci­ja esot pie kon­tei­ne­riem ci­tos lau­ku­mos, tur­klāt vie­tām ne­tie­kot sa­vāk­ti arī iz­bi­ru­šie at­kri­tu­mi. Ie­dzī­vo­tā­ja uz­ska­ta, ka kat­ros svēt­kos si­tu­āci­ja esot vie­na un tā pa­ti – kon­tei­ne­ri pār­pil­ni un pēc tam vēl il­gi ne­tiek sa­vāk­ti at­kri­tu­mi tu­vā­kā ap­kār­tnē. Vi­ņas­prāt, iedzī­vo­tā­ji mak­sā par to, lai šā­du pro­blē­mu ne­bū­tu.

Treš­dien, 2. jan­vā­rī, ap­ska­tī­jām no­ti­ku­ma vie­tu Ba­lo­žu ielā. Tur re­dzē­jām, ka kon­tei­ne­ri ir iz­ves­ti, ap­kār­tne sa­kop­ta, bet tie­šām lau­ku­ma vie­nā ma­lā no­likts dī­vāns, kas­tes, vai­rā­kas svēt­ku eg­lī­tes un šā­di tā­di at­kri­tu­mi. Tā­dē­jā­di iz­vei­do­ju­sies pa­prā­va kau­dze.
Tur­pat ne­tā­lu sa­stap­tā ga­rām­gā­jē­ja, kas dzī­vo Kras­ta ielā 1, pa­stāstī­ja, ka vi­ņu šie at­kri­tu­mi ne­trau­cē­jot, – ne­viens cits kā vien pa­ši iedzī­vo­tā­ji tos tur sa­lie­kot, tā ka pa­šiem arī ar to bū­tu jā­sa­mie­ri­nās. Tur­klāt šā­das kau­dzes il­gi ne­stā­vot, pie­brau­cot trak­tors un vi­su sa­vāc. Vi­ņa ti­kai gri­bē­tu zi­nāt, vai iedzī­vo­tā­jiem jā­zva­na un jā­pie­sa­ka, vai tas at­brauks pats. Jā­piebil­st, ka lau­ku­mos pie Me­ža 13 un pie Vei­den­bau­ma ielā 8, ku­rus arī ap­ska­tī­jām, lielo at­kri­tu­mu ne­bi­ja, sa­vu­kārt pie Me­ža 4 – bi­ja kar­to­na as­tes un at­kri­tu­mu mai­si­ņi.
Ap­saim­nie­ko­ša­nas uz­ņē­mu­ma «Tukuma nami» di­rek­tors Ul­dis Eg­lī­tis pa­stāstī­ja, ka šī ir ik­die­niš­ķa si­tu­āci­ja. Trak­tors brauc pēc gra­fi­ka un re­gu­lā­ri sa­vāc liel­ga­ba­rī­ta at­kri­tu­mus, ku­rus iedzī­vo­tā­ji sa­liek kon­tei­ne­ru lau­ku­mos. Ja šo­brīd tas vēl nav iz­da­rīts, tad tu­vā­ko die­nu lai­kā at­kri­tu­mus sa­vāks un aiz­ve­dīs.
Vai­cāts, kā uz­ņē­mu­mam pa­gā­jis svēt­ku laiks, U. Eg­lī­tis stās­tī­ja, ka svēt­kos ne­kā­du lielu avā­ri­ju nav bi­jis, vien Kur­ze­mes ielā 20 plī­sis ūdens­vads, bet Me­ža ielā 2 ra­du­sies pro­blē­ma ka­na­li­zā­ci­jas stāv­va­dā. Šos jau­tā­ju­mus ri­si­nā­jis dis­pe­čers sa­dar­bī­bā ar uz­ņē­mu­ma dar­bi­nie­kiem, avā­ri­jas jau tiek lik­vi­dē­tas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *