Apstiprināts Tukuma novada 2022. gada budžets

Tukuma novada domes deputāti 2. februārī ārkārtas sēdē apstiprināja pašvaldības budžetu, ieņēmumos paredzot 67 151 694 eiro, bet izdevumos – 75 685 197 eiro. Kā skaidroja pašvaldības vadītājs Gundars Važa, izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem par 8 533 503 eiro, taču tos nosegs no naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas kopumā bija 11 235 852 eiro.

Kur paliek mūsu nauda MAF

Daudzas ieceres – bez finansējuma

G. Važa sēdē atzina, ka tas nav izaugsmes, bet gan izdzīvošanas budžets, kas šī gada laikā prasīs daudz darba: “Vajadzēs šo budžetu vēl vērtēt un pārvērtēt, lai nākamajā gadā pašvaldība varētu startēt no labākām pozīcijām nekā šogad. Šī gada situācija tāda ir ne tikai tāpēc, ka ir apvienojušies četri novadi, bet arī tāpēc, ka pieaugušas energoresursu cenas, kas ietekmē arī šo budžetu. Šobrīd budžets ir salikts, taču ir jāatvainojas iestādēm par to, ka daudzas lietas, daudzus darbus, kurus iestāžu vadītāji vēlējās īstenot, šobrīd ir palikuši bez finansējuma. Taču, domāju, ka gada garumā vai, vēlākais, – triju gadu laikā pie visām šīm iecerēm atgriezīsimies. Turklāt jācer, ka nenotiks nekas tāds – neparedzēts, kam vajadzēs meklēt vēl papildu līdzekļus.”

Ieņēmumi un izdevumi

Budžeta ieņēmumu daļu veido: 27 966 262 eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 16 787 786 eiro – valsts budžeta mērķdotācijas, 7 909 196 – finanšu izlīdzināšanas fonds, 5 238 192 eiro – Eiropas projektu finansējums, 4 150 020 eiro – īpašuma nodokļi, 3 914 649 eiro – plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 601 589 eiro – nenodokļu ieņēmumi, 484 000 eiro – citu pašvaldību maksājumi, 100 000 eiro – dabas resursu nodoklis. Savukārt izdevumu sadaļā (plašāk skatīt tabulā) lielākā naudas summa – 35 367 578 eiro – atvēlēti izglītībai, 11 673 635 eiro – sociālajai aizsardzībai, 6 845 732 eiro – ekonomiskajai darbībai, 6 474 581 eiro – izpildvarai un finanšu darbībai, 6 336 366 eiro – kultūrai, sportam un nevalstiskajām organizācijām, 5 856 910 eiro – teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 1 767 070 eiro – vides aizsardzībai, 864 905 eiro – sabiedriskajai kārtībai, 257 813 eiro – veselībai, 140 607 eiro – parādsaistību procentu maksājumi, 100 000 eiro – izdevumi neparedzētiem gadījumiem.

Ziedojumi un aizņēmumi

G. Važa skaidroja, ka pašvaldības ziedojuma budžetā ir 201 422 eiro, no kuriem Lestenes Brāļu kapu attīstībai plānots izlietot 184 628 eiro. Savukārt, informējot par aizņēmumiem, pašvaldības vadītājs skaidroja, ka kopējā aizņēmumu neatmaksātā pamatsumma uz 2022. gada 1. janvāri ir 33 271 504 eiro, bet atbilstoši ar Valsts kasi noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem, 2022. gadā plānots atmaksāt aizņēmumu pamatsummu 4 156 016 eiro, 2023. gadā – 3 975 778 eiro, 2024. gadā – 3 602 177 eiro un 2025. gadā – 3 159 768 eiro.

Par pagastiem un algām

Informējot par atsevišķiem nosacījumiem pagastu pārvaldēm, G. Važa skaidroja, ka 70% finansējuma no pagastos pārdotajiem īpašumiem paliek šo pagastu pārvalžu rīcībā un šie līdzekļi ieguldāmi pagastu vai pilsētas attīstības projektu īstenošanā. Savukārt, kas attiecas uz pašvaldības administrācijas darbinieku algām, daļā pozīciju, kā skaidroja pašvaldības vadītājs, tās ir izlīdzinātas, bet tās nodaļas, kurās algas netika paaugstinātas, būs pirmās, kur tas tiks sakārtots. Deputāts Juris Šulcs piebilda, ka šobrīd ar algu izlīdzināšanu mazinātas atalgojuma atšķirības, kādas bijušas starp novadiem, taču lielākais darbs vēl ir priekšā, jo ir jāizvērtē gan iestādes, gan kapitālsabiedrības un jānodrošina efektīva pašvaldības pārvalde.

Kur radās lielie atlikumi?

Jau pēc sēdes interesējāmies, kāpēc pašvaldības budžetā radušies tik lieli naudas atlikumi un, ja reiz tā, tad kāpēc vajadzēja samazināt sociālo budžetu?   Pašvaldības galvenā grāmatvede Dace Rudēvica skaidroja, ka šāds atlikums radies tāpēc, ka daļa projektu, kam bija plānoti līdzekļi 2021. gada budžetā, dažādu iemeslu dēļ netika realizēta: “Arī ne visi iepirkumi, kas tika plānoti, noslēdzās ar rezultātu, piemēram, konkursā nosauktā cena pārsniedza pašvaldības plānoto finansējumu, līdz ar to iepirkums tika atcelts un darbiem paredzētā nauda netika izlietota. Un arī kovids ir atstājis ietekmi uz dažādu darbu īstenošanu. Bet, kas attiecas uz samazinājumu sociālajā budžetā, šis atlikums to neskāra, jo ar tā palīdzību tika nosegts izdevumu pārsniegums pār ienākumiem. Kā jau minēts budžeta paskaidrojuma rakstā, šis atlikums tiks izlietots aizņēmumu atmaksai, ieguldījumam pamatkapitālā SIA «Tukuma ūdens» – 50 000 eiro, SIA «Tukuma slimnīca» – 21 624 eiro, kā arī 660 000 tiks paredzēti naudas līdzekļu atlikumam šī gada beigās.”

Ko novadā darīs 2022. gadā un tuvākajos divos gados

Budžeta paskaidrojumu rakstā norādīti tie darbi, kas ar Eiropas Savienības dažādu fondu atbalstu, kā arī ar pašvaldības līdzekļiem jau novadā ir iesākti, kā arī tie, kas vēl tikai ir ieplānoti attīstības un plānošanas dokumentos. Tiek solīts, ka šos darbus īstenos ja ne šogad, tad turpmāko divu gadu laikā jau nu noteikti; protams, ja visām šis iecerēm pietiks līdzekļu. Un, protams, pašvaldība centīsies arī jaunajā plānošanas periodā piesaistīt līdzekļus novada attīstībai, tai skaitā arī jau šeit minētajiem projektiem.

Izglītībā

Kā šogad, tā turpmākajos gados vairākas izglītības iestādes iegūs jaunus veidolus – turpināsies Milzkalnes sākumskolas pārbūve, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Vālodzīte» ēkas pārbūve, kā arī ieplānota Zemgales vidusskolas pārbūve, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pārbūves projektēšana, Tukuma 2. vidusskolas automašīnu stāvlaukuma un piebraukšanas risinājumu izbūve, Sporta halles būvniecība pie Tukuma 2. vidusskolas, Mākslas un Mūzikas skolu Tukumā būvniecības iecere. Vēl plānots pārbūvēt ēku jumtus Engures vidusskolai un Tukuma speciālās izglītības iestādes ēkai Lamiņos. Jaunpilī plānots izveidot mūzikas klases pirmskolas bērnu apmācībai Kalna skolā, šai ēkai plānots ierīkot pamatu drenāžu, atjaunot fasādi un koplietošanas telpas. Iecerēta arī teritorijas pielāgošana pie Jaunpils vidusskolas. Savukārt Lapmežciema pamatskolā plānots izveidot zaļo klasi, bet Lapmežciema sākumskolas vecajā korpusā – nomainīt inženiertīklus. Engures Mūzikas un mākslas skolā ieplānota sienu skaņas izolācijas izveide, Vānes bērnudārzā – grupiņas remonts.

Kultūrā

Vēl nākotnē iecerēta Tukuma kultūras nama ēkas pārbūves tehniskā projekta izstrāde un Durbes estrādes solu un fasādes pārbūve. Viesatās plānots pārbūvēt un siltināt telpas novadpētniecības istabai. Savukārt Kandavā Ozolāju estrādei iecerēts atjaunot kora kāpnes, Kandavas kultūras namam remontēt fasādi, bet Cērē iecerēta estrādes būvniecība.

Sociālajā jomā

Šogad turpināsies Tukuma novada Sociālā dienesta ēkas pārbūves darbi, kā arī deinstitucionalizācijas projekta īstenošana Tukumā, Slampē, Irlavā un Jaunpilī, kur iecerētas gan jaunas, gan pārbūvētas ēkas, kā arī Kandavas novada sociālā dienesta ēkas 1. stāva pārbūve.

Komunālajā jomā

Viena no aktualitātēm Tukumā – Rīgas, Pasta un Dzelzceļa ielas lietusūdens kanalizācijas risinājumu būvniecība, kā arī gājēju tilta pārbūve. Vēl tiks turpināta Ozoliņu kapu paplašināšana, Mālkalna labiekārtošana, Tukuma pilsētas parka pēdējās kārtas īstenošana, Tukuma tirgus pārbūve. Šogad turpināsies Kurzemes ielas pārbūves 3. kārtas būvdarbi (posms no Kurzemes ielas 32 līdz Kurzemes, Meža, Spartaka ielas lokveida krustojumam), Melnezera ielas posma 2. kārtas būvdarbi, kā arī Rūpniecības ielas un Dienvidu ielas posma pārbūve. Tukuma Vecpilsētā iecerēta Annas un Kalna ielas pārbūve, savukārt Kurzemes ielas rajonā – Miera un Magoņu ielas pārbūve; ieceru sarakstā ir arī ilgi gaidītais automašīnu stāvlaukums Tukumā, Raudas ielā 8, 10, 12, kā arī gājēju un velosipēdu ceļš Tirgus, Kandavas, Veļķu un Gravas ielā.

Pūrē plānots pārbūvēt Daigones, Zemeņu, Avotu-Kalna-Kastaņu alejas ielu posmus. Apgaismotu gājēju/velosipēdistu celiņu plānots izbūvēt Jaunpilī, posmā no Pienotavas līdz Medulājiem – līdz grupu dzīvokļu mājai «Lodes», vienlaikus projektējot un izbūvējot ūdensvadu, kanalizāciju un gāzes vadu. Engurē iecerēta Undas ielas, Slimnīcas ielas un Rosmes ielas pārbūve, kā arī paredzēts izveidot centralizētās notekūdeņu savākšanas un ūdens piegādes sistēmu. Tikmēr Bigauņciema Dārzu ielā un Ragaciema Jaunajā ielā plānots ierīkot jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, bet Lapmežciemā, Liepu ielā 9, 11, 13 līdz Ziedu ielai 2, iecerēts pārbūvēt siltumtrases. Bigauņciemā plānoti darbi Purvu un Slocenes ielu apgaismojuma un elektrības savienojuma izbūvei. Kandavā plānos iekļauta Daigones ielas seguma atjaunošana un stāvlaukuma izbūve, Pļavas ielas ierīkošana un transporta infrastruktūras sakārtošana Kandavas apvienības pagastos.

Dažādi objekti

Jaunpilī paredzēts izbūvēt tūristu autobusu stāvvietu, izstrādāt tehnisko projektu tilta pār Bikstupi pārbūvei, kā arī Jaunpils parkā izbūvēt labiekārtotas tualetes. Ragaciemā iecerēta Jauno kapu izbūve, bet Kandavā – veselības pastaigu takas un aktīvas sporta zonas izveide pie Teteriņu ezera. Novada plānos ir arī atrastās mūra daļas skvērā pie Kandavas Bruņinieku pilskalna pilnvērtīga atrakšana, izpēte un konservācija, āra trenažieru uzstādīšana Kandavas pilsētā, kā arī strūklakas atjaunošana Jelgavas ielā.  Pašvaldība cer reiz pieķerties arī ēkas pārbūvei Melnezera ielā 1, Tukumā.

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *