Piešķir naudu, apstiprina noteikumus un tarifus

14.novembrī notika Tukuma novada finanšu komitejas sēde, kurā izskatīja 44 darba kārtības jautājumus. Galīgo lēmumu par tajos lemto deputāti pieņems novada domes sēdē 23. novembrī.

14.novembrī notika Tukuma novada finanšu komitejas sēde, kurā izskatīja 44 darba kārtības jautājumus. Galīgo lēmumu par tajos lemto deputāti pieņems novada domes sēdē 23. novembrī.

Palielina «Tukuma ūdens» pamatkapitālu

SIA «Tukuma ūdens» bija līdzis palielināt pamatkapitālu – piešķirt līdzfinansējumu, lai uzņēmums varētu īstenot Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta 2. kārtas darbus. Projektu paredzēts īstenot Rīgas, Tilta, Strautu, Saules, Pļavas, Raudas, Grants, Raiņa, Lielā, Talsu, Harmonijas, Zemgales, Kurzemes, Meža, Jāņa, Zvaigžņu, Draudzības un Durbes ielā, lai nodrošinātu 171 iedzīvotājam iespēju līdz 2022. gada 30. jūnijam pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Projekta kopējās izmaksas ir 571 428,98 eiro, savukārt līdzfinansējums – 26,92% jeb 153 817,12 eiro, ko kurām šogad SIA «Tukuma  ūdens» lūdz ieskaitīt 50% jeb 76 909 eiro, savukārt otru līdzfinansējuma daļu uzņēmums bija lūdzis paredzēt 2018. gada pašvaldības budžetā. Deputāti nolēma, ka pamatkapitāla palielinājums jāapmaksā līdz šī gada 30. novembrim.

Būs šķūnīši

Deputāti nolēma palielināt SIA «Komunālserviss TILDe» pamatkapitālu, piešķirot tai 17 000 eiro malkas šķūnīšu būvniecībai Zentenes ciemā. Kā sēdē skaidroja uzņēmuma vadītājs Aldis Siliņš, par šo summu plānots ierīkot desmit malkas šķūnīšus, par kuriem iedzīvotāji maksās nomas maksu 5 eiro mēnesī un vēl arī apdrošināšanu. Projekts šiem šķūņiem ir izstrādāts un arī saskaņojums no Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas saņemts, jo vieta, kur tos plānots būvēt, atrodas Zentenes pils aizsargjoslā. Atgādinām, ka šķūnīšu programma novadā sākās 2015. gadā – ar mērķi aizvākt no pagastu centriem sabrukušos un neizmantotos šķūņus un pakāpeniski uzcelt vietā jaunus tiem iedzīvotājiem, kam būtu vēlme tos nomāt.

Lai biedrības var saņemt līdzfinansējumu

Deputāti apstiprināja noteikumus, kas no 2018. gada 1. janvāra noteiks kārtību, kā nevalstiskās organizācijas var saņemt domes līdzfinansējumu dažādu projektu īstenošanai. Noteikumi paredz, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt nevalstisko organizāciju pieteikumi projektiem, kas tiek īstenoti Tukuma novadā un kas veicina pilsoniskās sabiedrības aktivitātes attīstību, atbalsta pretendentu iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu projektu izstrādē un īstenošanā, uzlabo pretendentu darbību un stiprina to kapacitāti. Tātad šiem projektiem jābūt tādiem, kas īsteno neformālo izglītības programmu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, piedāvā brīvā laika pavadīšanas izvēles un kvalitātes uzlabošanas iespējas, veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas, īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus novada iedzīvotājus, veicina drošas un sakārtotas vides veidošanu, nodrošina vai piedāvā jaunus  sociālos pakalpojumus noteiktai sociālai iedzīvotāju grupai, iesaista personas ar invaliditāti un rada tām pieejamu informatīvo un fizisko vidi.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, pretendentam būs jāiesniedz domes Attīstības nodaļā iesniegums, kurā norādīts projekta nosaukums, mērķis, sniegts projekta aktivitāšu apraksts un izmaksas, kā arī norādīta informācija par projektu konkursu, tā organizētāju, kā arī personu loku, kuras tiks iesaistītas un izmantos atbalstīto aktivitāti. Pēc tam dome veiks projekta izvērtēšanu. Pieteikumi atbalstam tiek pieņemti visu kalendāro gadu ar nosacījumu, ka

atbalsta pieteikums pašvaldībai tiek iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms termiņa, kādā projektu pieteikums iesniedzams attiecīgo fondu vai programmu konkursos. Katrā izsludinātajā projekta konkursa kārtā pretendents var saņemt atbalstu par vienu projektu. Turklāt dome nepiešķir lielāku līdzfinansējumu par 50%, kā to piešķīris projekta konkursa organizētājs no fondu vai atbalsta programmu finansējuma.

Lūdz atļauju nojaukt katlumāju

SIA «Tukuma siltums» bija iesniedzis domē iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt, ko darīt ar veco un nelietoto katlu māju, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kurzemes ielā 4. Tā kā uzņēmuma rīcībā nav dokumentu par šīs ēkas būvniecību un pieņemšanu ekspluatācijā, uzņēmums piedāvāja šo īpašumu pārņemt Tukuma novada domei vai arī to demontēt, jo, kā tika skaidrots sēdē, šobrīd neizmantotā ēka noēno Kurzemes ielas 4 pirmā un otrā stāva dzīvokļus, savukārt lietus ūdeņi no katlu mājas slīpā jumta bojā ēkas pamatus. Ja šo ēku varētu nojaukt, palielinātos stāvvietu skaits  pie mājām. Deputāti atļāva ēku demontēt, pirms tam nojaukšanas dokumentus saskaņojot pašvaldības būvvaldē.

Palielina sadzīves atkritumu tarifu

Tukuma novada sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA «Eco Baltia vide» šī gada 18. oktobrī bija iesniedzis novada domē iesniegumu, kurā lūdza palielināt maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanu no 2018. gada 1. janvāra, jo no jaunā gada par 10 eiro tonnā pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Šobrīd nodokļa likme ir 25 eiro par tonnu, bet no jaunā gada tie būs 35 eiro par tonnu. Līdz ar to arī maksa par vienu kubikmetru pieaugs un līdzšinējo 9,21 eiro (bez PVN) vietā būs jāmaksā 10,79 eiro (bez PVN) par vienu kubikmetru atkritumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *