Kādas tiesības ir augu aizsardzības inspektoram?

– Mūsu tirgū bija barga kontrole, kas vairākiem tirgotājiem salauza klinteņu stādus un neļāva tirgoties ar augļu kociņiem un kartupeļiem. Vai tiešām tā vajadzēja – tantiņai, kas tirgoja pāris stādiņu, tos atņemt un viņas acu priekšā salauzt?! Saprotu, ir pārkāpumi – tiek uzlikts sods; aizliegta tirdzniecība, bet lauzt – galu galā – privātīpašumu! Kaut kā nav dzirdēts, ka tie pārbaudītāji ko tādu atļautos, piemēram, lieltirgotavās, kur taču arī nereti atrod produktus, ko tirgot nemaz nedrīkst. Bet redz, ar tantiņu, kam jau tas tirgus, iespējams, ir vienīgā iztikšanas iespēja, izdarās, kā ienāk prātā, savu varu izrādot… – tā redakcijai satraukti stāsta kāda lasītāja.

– Mūsu tirgū bija barga kontrole, kas vairākiem tirgotājiem salauza klinteņu stādus un neļāva tirgoties ar augļu kociņiem un kartupeļiem. Vai tiešām tā vajadzēja – tantiņai, kas tirgoja pāris stādiņu, tos atņemt un viņas acu priekšā salauzt?! Saprotu, ir pārkāpumi – tiek uzlikts sods; aizliegta tirdzniecība, bet lauzt – galu galā – privātīpašumu! Kaut kā nav dzirdēts, ka tie pārbaudītāji ko tādu atļautos, piemēram, lieltirgotavās, kur taču arī nereti atrod produktus, ko tirgot nemaz nedrīkst. Bet redz, ar tantiņu, kam jau tas tirgus, iespējams, ir vienīgā iztikšanas iespēja, izdarās, kā ienāk prātā, savu varu izrādot… – tā redakcijai satraukti stāsta kāda lasītāja.

Komentāru lūdzām Valsts Augu aizsardzības dienesta speciālistei Dacei Zdanovskai:

Augu aizsardzības likuma 17. panta 7. daļa un Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumu Nr. 218 «Augu karantīnas noteikumi» 37.punkts nosaka, – lai izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un Eiropas Savienībā, augiem un augu produktiem pievieno augu pasi, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām. Tātad, lai tirgotu augļu koku un dekoratīvo koku un krūmu – ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, persiku, aprikožu, mandeļu, pīlādžu, korinšu, krūmcidoniju, klinteņu, vilkābeļu, cidoniju, eriobotriju, mespilu, Dāvida fotīniju, ugunsērkšķu (pirakantu), rododendru (izņemot siltumnīcu acālijas), irbeņu, kamēliju – stādus, vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā, nepieciešama augu pase.

Kā iegūtu augu pasi

Lai varētu lietot augu pasi, augiem jābūt pārbaudītiem vismaz divas reizes – vienreiz veģetācijas periodā, kad augi aktīvi aug un attīstās arī kaitēkļi un slimības (vasarā), otro reizi augus pārbauda pirms izplatīšanas uzsākšanas. Par pārbaudi veģetācijas periodā personai jāmaksā: 1) par augļu koku stādaudzētavas pārbaudi – Ls 17 un papildus Ls 0.50 par katru hektāru, ja stādaudzētavas platība lielāka nekā 3 ha; 2) par dekoratīvo augu stādaudzētavas pārbaudi – Ls 13 un papildus Ls 0.50 par katru hektāru, ja stādaudzētavas platība lielāka nekā 2 ha.

Lai Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD) veiktu stādaudzētavas pārbaudes un atļautu lietot augu pases, stādu audzētājiem jāreģistrējas VAAD Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Lai reģistrētos reģistrā stādu audzētājs iesniedz iesniegumu VAAD. Par reģistrāciju jāmaksā valsts nodeva – Ls 5.

Augu pases sagatavo VAAD vai pati reģistrētā persona (ja ir saņēmusi VAAD atļauju sagatavot augu pases). VAAD izgatavotās augu pases cena – Ls 0.08. Augu pase derīga līdz nākamās veģetācijas sezonas sākumam.

Uzsākot stādu audzēšanu, stādu audzēšanas laukos VAAD veic augsnes pārbaudes, lai konstatētu, vai augsne ir brīva no karantīnas organismiem Globodera pallida, Globodera rostochiensis un Synchytrium endobioticum. Par šīm pārbaudēm reģistrētajai personai jāmaksā Ls 4 par paraugu no platības līdz 0.125 ha un papildus par katru nākamo paraugu – Ls 2 platībās līdz 1 ha, Ls 0.59 platībās, kas lielākas par 1 ha.

Par bakteriālo iedegu pārbaudi nav jāmaksā

Bakteriālo iedegu (Erwinia amylovora) saimniekaugu – ābeļu, bumbieru, pīlādžu, korinšu, krūmcidoniju, klinteņu, vilkābeļu, cidoniju, eriobotriju, mespilu, Dāvida fotīniju, ugunsērkšķu (pirakantu) stādiem obligāti jāveic analīze bakteriālo iedegu latentās (slēptās) formas atklāšanai. Paraugus šīm analīzēm VAAD ņem pirmās pārbaudes laikā (veģetācijas periodā). Pārējiem augiem, kam vajadzīgas augu pases, VAAD veic vizuālās pārbaudes, paraugus analīzēm ņem tikai tad, ja ir karantīnas organismu vai citu bīstamu organismu pazīmes. Par šīm analīzēm nav jāmaksā.

Augu ģintis un sugas, kurām augu pase nepieciešama katram augam (var būt arī viena augu pase partijai, ja šī partija aiziet vienam pircējam): ābeles (Malus), bumbieres (Pyrus),plūmes, ķirši, aprikozes, persiki, mandeles (Prunus), izņemot lauru ķirsi (Prunus laurocerasus), Portugāles ķirsi (Prunus lusitanica) un ievas (Prunus padus), pīlādži (Sorbus), korintes (Amelanchier), krūmcidonijas (Chaenomeles), klintenes (Cotoneaster) vilkābeles (Crataegus), cidonijas (Cydonia), eriobotrijas (Eriobotrya), mespili (Mespilus), Dāvida fotīnija (Photinia davidiana), ugunsērkšķi (Pyracantha).

Augu ģintis un sugas, kurām nepieciešama vismaz viena augu pase (partijai) vai tās kopija katrā tirdzniecības vietā: rododendri (Rhododendron), izņemot siltumnīcu acālijas Rhododendron simsii,irbenes (Viburnum), kamēlijas (Camellia).

Maksa par sniegtajiem VAAD maksas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. marta noteikumiem Nr. 215 «Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi».

Kad fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā

Augu aizsardzības likuma 18. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka, veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, VAAD inspektori uzdod personām veikt augu un augu produktu iznīcināšanu, ja konstatēti augu karantīnas organismi un augi un augu produkti neatbilst fitosanitārajām prasībām un kontrolē šo pasākumu izpildi. Savukārt Augu aizsardzības likuma 18. panta otrās daļas 6. punkts nosaka, – ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv augu karantīnas organismu izplatības draudi, nepieciešamos fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā. Tāpat Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumi Nr. 218 «Augu karantīnas noteikumi» 60.4. punkts nosaka, – ja fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi un augu produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām fitosanitārajām prasībām, VAAD var pieņemt lēmumu iznīcināt attiecīgos augus vai augu produktus.

Tātad VAAD ir tiesības uzdot personai iznīcināt augus, kuriem nav pievienotas augu pases. Ja persona, kura tirgo augus bez augu pasēm, pati labprātīgi neiznīcina fitosanitārajām prasībām neatbilstošos augus, dienesta inspektoriem ir tiesības piespiedu kārtā veikt augu iznīcināšanu.

***

Raksta tapšanas gaitā esam saņēmuši vairākas ziņas par to, ka dārziņu rajonā aiz Smilšu ielas, dārziņos Laustiķu purvā, kā arī Ozoliņu kapos ir izzagti stādi – dzīvības koki, bukši, sniega rozes, krokusi, peonijas un citi dekoratīvie augi. Turklāt pastāv aizdomas, ka Tukuma tirgū arī visi šie pazudušie augi esot tirgoti, jo dažs augu saimnieks esot tos atpazinis. Zināmā mērā vaina jāuzņemas arī pašiem cietušajiem, jo par nodarījumu vajadzēja iesniegt iesniegumu policijā, kas savukārt varētu pārbaudīt, no kādas stādaudzētavas ir aizdomīgie tirgotāji. Bet kamēr iesnieguma nav, ar parunāšanu vien neviens neko nedara. Zināmā mērā stādaudzētavu pārbaude, ko veic Valsts Augu aizsardzības dienesta inspektori, vismaz kaut kādai kontrolei pakļauj stādaudzētājus. Protams, vislabāk būtu, ja ar dažādiem negadījumiem vispār nebūtu jāsastopas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *