Godam nopelnīta atzinība

Jau astoņus gadu Kandavas novadā iedibināta jauka tradīcija – mācību gada noslēgumā pateikties skolēniem par viņu uzcītību un sasniegumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs. Savukārt pedagogi pateicībā par nesavtīgo darbu skolēnu izglītošanā naudas balvu saņem jau ceturto gadu pēc kārtas.

Jau astoņus gadu Kandavas novadā iedibināta jauka tradīcija – mācību gada noslēgumā pateikties skolēniem par viņu uzcītību un sasniegumiem mācībās, sportā un radošajās aktivitātēs. Savukārt pedagogi pateicībā par nesavtīgo darbu skolēnu izglītošanā naudas balvu saņem jau ceturto gadu pēc kārtas.

Šogad šiem mērķiem kopumā pašvaldība atvēlējusi 5 148,91 latu. Prēmēšanas pasākums notika vakar, 30. maijā, Kandavas kultūras namā. To organizēja novada izglītības darba koordinatore Zanda Zeltzaķe, bet novada domes priekšsēdētāja vietniece Leonārija Gudakovska apsveica apbalvojumam izvirzītos skolēnus un pedagogus, svinīgi pasniedzot prēmijas čekus. Apsveikumi mijās ar skolu pašdarbības kolektīvu un individuālo izpildītāju priekšnesumiem.

Pamatojoties uz domes nolikumiem par Kandavas novada skolu pedagogu un talantīgo skolēnu prēmēšanu, kā arī skolu direktoru iesniegtajiem sarakstiem, par sasniegumiem 2007./2008. mācību gadā vakar pasniedza prēmijas šādiem skolēniem un pedagogiem:

K. Mīlenbaha vidusskolā

1. pakāpe valstī zinātniski pētniecisko darbu skatē, 1. , 2. un 3. vieta rajona olimpiādēs – Viktorijai Gedolai; godalgotas vietas olimpiādēs – Ievai Saliņai, Līgai Mihailovai, Solvitai Bernandei, Uldim Vizulim, Klintai Zaļevskai, Oskaram Grenevicam, Artūram Rūtiņam, Ivaram Kotovam, Inesei Vanagai, Līvai Riekstiņai, Kitijai Balandei-Balodei, Lindai Krauzei, Ritai Partojevai, Zanei Šmitei, Katrīnai Zvaigznei, Tomam Prodaņukam, Ērikam Bitem, Andai Zommerei, Maijai Zanderei, Irmai Dzenei; godalgotas vietas zinātniski pētniecisko darbu skatē: Pēterim Pugam, Montai Pareģei, Gundaram Jakobsonam, Kristīnei Lejiņai, Artai Štokai, Elīnai Grīnhofai; sasniegumi sportā: Laumai Luetai Zeberiņai, Mārtiņam Rupeikam, Atim Treilonam, Ralfam Brucim.

Prēmijas pasniegtas arī pedagogiem: Ingunai Auziņai, Inārai Batņai, Elitai Brahmanei, Mārai Grīsonei, Aivai Ķēniņai, Andai Leizanderei, Anitai Liepai, Dacei Mustafejevai, Ainai Novickai, Agitai Pakalnai, Aksildai Petrevicai, Virgīnijai Pilānei, Ilzei Plezerei, Ievai Rožkalnei, Annai Staprānei, Didzim Zeibotam, Antrai Videniecei, Laurim Valtmanim, Līgai Rozei.

Kandavas internātvidusskolā

Par sasniegumiem mācību olimpiādēs prēmēti: Diāna Eglīte, Nadīna Vītola, Kaspars Neilands, Liene Zvejniece, Silva Ivuškāne, Ingus Šteinbergs; par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē: Ditai Vēverei, Laumai Vītoliņai, Jānim Anmanim, Gundaram Mēnesim, Maijai Smilgai; par sasniegumiem sportā: Viktoram Delertam, Sandrai Sabīnei Matisonei, Agrim Duļbinskim, Ulvim Kleinbergam, Madarai Enģelei, Ivo Danam Kleinbergam; radošo kolektīvu sasniegumi: 1. līdz 6. klašu vokālajam ansamblim, 5. – 9. klašu korim; zēnu korim, skatuves runas konkursa «Tu esi Latvija» dalībniekiem par 1. vietu valstī.

Apbalvojums arī pedagogiem: Ņinai Zalcmanei, Dinai Melnei, Silvijai Purmalei, Anitai Nikolajenko, Anitai Rullei, Irēnai Osītei, Mārītei Rozītei, Elitai Lavrinovičai, Sandrai Aukšmukstei, Intai Pakalns Palejai, Olitai Nordenai, Innai Jēkabsonei, Andrim Rūtiņam, Broņislavam Hadaņonokam, Elvīrai Juhņēvičai.

Matkules pamatskolā

Prēmija par sasniegumiem olimpiādēs: Sārai Dūniņai, Ievai Rudēvicai, Lindai Sausiņai, Mārcim Skrickim, Ojāram Cimermanim; par sasniegumiem olimpiādē un sportā – Kristai Rudēvicai; 1. vieta valstī dziedātāju konkursā «Dziesmu dziedu, kāda bija 2008» un sasniegumiem sportā – Danutei Naglei; par sasniegumiem sportā – Andai Sinkēvičus.

Prēmijas arī pedagogiem: Mārim Plezeram, Unai Budženai, Ingunai Insbergai, Laimonim Indolam, Rutai Ozolai.

Cēres pamatskolā

Par sasniegumiem olimpiādēs prēmija – Mārtiņam Ozolam; par sasniegumiem sportā – Madarai Dukatei, Eināram Griķim, Elvitai Polei.

Prēmija pasniegta skolotājam Jānim Orstem.

Zemītes pamatskolā

Par sasniegumiem olimpiādēs prēmija: Madarai Zandbergai, Anetei Šukstei, Ditai Immermanei, Ilvai Mikītei, Dacei Bergmanei, Annai Leidumai, Klāvam Užulim; par sasniegumiem sportā: Artūram Ostrovskim, Dzintaram Projumam, Arnim Šteinam. Pedagogiem: Inetai Krūmiņai, Inai Užulei, Silvijai Ragainei, Līgai Rozei.

Mākslas skolā

Par Zelta medaļu Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā Ēģiptē – prēmija Tomam Beļēvičam; par sasniegumiem starptautiskajos konkursos: Rūtai Zvaigznei, Eiženijai Matiļevičai, Andim Dobkevičam, Kristīnei Beniušai; par 1. vieta valsts konkursā – Vitai Vorkalei. Prēmija pedagogiem: Ērikai Klaubergai, Ilzei Baumanei, Genadijam Gorohovam, Laimai Narvilai.

Mūzikas skolā

Prēmija par 1. vietu starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā Liesmai Kondratjevai; par 3. vietu starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā Elzai Gulbei; par 3. vietu Ventspils reģiona vijoļspēles konkursā Sabīnei Dārtai Strazdiņai.

Prēmija pedagogiem – Dzintrai Lindei un Ingai Rubenei.

Sporta skolā

Prēmijas pasniegtas audzēkņiem Arturam Rūtiņam, Tomam Rozenbergam, Emīlam Anšancam, Annijai Videniecei un padagogam Andrejam Grosam.

Deju skolā

Par 1. pakāpes atzinību republikas deju kolektīvu skatē prēmija 8. grupai; par 2. pakāpes atzinību republikas deju kolektīvu skatē – 5. grupai.

Prēmija arī pedagogiem: Madarai Galviņai, Inesei Cīrulei un Solvitai Jansonei.

***

Prieks par šajā mācību gadā paveikto un patīkams satraukums pirms vasaras brīvlaika – tāda noskaņa vakar valdīja Kandavas kultūras nama zālē. Tautas gudrība vēsta – savs laiks darbam – savs atpūtai. Tālab vēlam saules bagātu un bezrūpīgu vasaru gan skolēniem, gan pedagogiem. Krājiet spēkus, izturību un vēlmi nepagurt, bet tiekties pretim saviem mērķiem un iecerēm!

Komentāri

  1. Starp citu, manu uzvārdu ģenitīvā un datīvā raksta "Mēness", ir man tāds izņēmuma izņēmums 😀

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *