Zemes jautājumi Engures pagasta padomes sēdē

19. februārī Engures pagasta padomes sēdē deputāti izskatīja vairākus jautājumus, kas saistīti ar zemes īpašumiem.

19. februārī Engures pagasta padomes sēdē deputāti izskatīja vairākus jautājumus, kas saistīti ar zemes īpašumiem.

Sadala īpašumus

* No nekustamā īpašuma Kr. Valdemāra ielā 80 atdalīja zemes gabalu 1.14 ha platībā un deva tam nosaukumu K. Valdemāra iela 80a, zemes izmantošanas mērķis – "individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme".

* Nolēma no īpašuma «Jaunknejas» atdalīt zemes gabalu 1,2 ha platībā un dot tam nosaukumu «Vecknejas»; tāpat atdalīt no nekustamā īpašuma zemes gabalu 0,15 ha platībā un dot tam nosaukumu «Ormaņi».

* Atbilstoši zemes gabala «Baļķīši» sadalei sadalīt ēkas: dzīvojamā māja, siltumnīca, saimniecības ēka, palīgēka (pagrabs), vasaras māja, saimniecības ēka un tualete atrodas uz zemes gabala «Baļķīši», bet saimniecības ēka, palīgēka (šķūnis) – uz zemes gabala «Ormaņi».

* Atdalīt no nekustamā īpašuma «Griezes» zemes gabalu 0,34 ha platībā un dot tam nosaukumu «Pūces». Atdalīto zemes gabalu pievienot īpašumam «Pūces» saskaņā ar dāvinājuma līgumu. Apvienoto zemes gabalu «Pūces» kopplatība – 0,5 ha. Zemes gabalam »Pūces» noteikts zemes izmantošanas mērķis – "individuālā dzīvojamo māju apbūve".

Precizē platības

Deputāti nolēma precizēt uzmērītās a/s «Latvijas valsts meži» apsaimniekošanā esošās meža platības «Valsts mežs «Bērzciems»», kas sastāv no sešiem zemes gabaliem: 1871,36 ha, 2794,69 ha, 49,05 ha, 0,7853 ha, 0,2087 ha, 1,27 ha.

Nolēma precizēt uzmērītā zemes gabala «Lizantes» platību – 3,04 ha.

Par piekrastes zemes īpašumiem

Pēc Valsts Zemes dienesta Tukuma reģionālās nodaļas pieprasījuma un izskatot pagasta kadastra karti, redzams, ka jūras piekraste nav izdalīta kā atsevišķs īpašums. Tāpēc deputāti nolēma starp jūru un sauszemi no valstij piekrītošajiem zemes gabaliem izveidot atsevišķas parceles ar nosaukumu «Pludmale», sadalot starp ciemiem un zemes vienībām šādi: Bērzciemā – 4,0 ha un 1,5 ha, Abragciemā – 0,6 ha un 0,9 ha, Engurē – 4,6 ha un 0,5 ha, Ķesterciemā – 4,8 ha, Plieņciemā – 11,2 ha, Apšuciemā – 6 ha, Klapkalnciemā – 9,6 ha platībā. Zemes gabaliem «Pludmale» noteikt zemes izmantošanas mērķi – "dabas pamatnes zaļās zonas un citas rekrācijas nozīmes objektu teritorijas", tajās atļautās saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam klasifikācijā norādītajam lietošanas mērķim.

Nosaka ceļa servitūtu – taku uz jūru

Deputāti noteica ceļa servitūta taku (2 m platumā un 0,01 ha platībā gar «Laukmaļu» zemes gabala robežu līdz ceļam) nekustamajam īpašumam «Grīvas» – par labu nekustamajam īpašumam Vecupes iela 14 un blakus esošajiem kaimiņu īpašumiem, kuriem vajadzīga izeja uz jūru.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *