Iz­cī­na Viļ­ņa Grīs­li­ņa kau­su

Aiz­va­kar Tu­ku­ma Spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sā 36 gal­da te­ni­sis­ti no vi­sas Lat­vi­jas pie­da­lī­jās Viļ­ņa Grīs­li­ņa – nu jau ne­lai­ķa, bet sa­vu­laik la­bā­kā mū­su ra­jo­na gal­da te­ni­sis­ta pie­mi­ņas sa­cen­sī­bās. (Tās no­tiek nu jau tre­šo ga­du pēc kār­tas.)

Aiz­va­kar Tu­ku­ma Spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sā 36 gal­da te­ni­sis­ti no vi­sas Lat­vi­jas pie­da­lī­jās Viļ­ņa Grīs­li­ņa – nu jau ne­lai­ķa, bet sa­vu­laik la­bā­kā mū­su ra­jo­na gal­da te­ni­sis­ta pie­mi­ņas sa­cen­sī­bās. (Tās no­tiek nu jau tre­šo ga­du pēc kār­tas.)

Kau­sus iz­cī­nī­ja: sie­vie­tēm: 1. vie­tā Bai­ba Gā­ga, 2. – Aus­tra Bir­znie­ce, 3. – Ina Šmē­di­ņa; vī­riem «70+» gru­pā 1. vie­tā Ai­vars Ka­mols, 2. – Ivars Os­tvalds, 3. – Ha­rijs Vo­iš­vil­lo; «60+» gru­pā 1. vie­tā – Il­go­nis Aže­lis, 2. – An­dris Bal­bie­ris, 3. – A. Ka­mols; «50+» gru­pā 1. – Ju­ris Si­liņš, 2. – Val­dis Ce­la, 3. – Jā­nis Ap­se un «50+» gru­pā uz­va­rē­ja Ni­ko­lajs Ši­kovs, 2. – Ai­gars Ru­be­nis, bet 3. – Gun­tis Kri­vods.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *