Izveidots jahtklubs «Engure»

2008. ga­da sā­ku­mā En­gu­rē no­di­bi­nāts jaht­klubs «Engure». Tas ir at­vērts un ga­tavs uz­ņemt jau­nus bied­rus. Jaht­klu­ba di­bi­nā­tā­ji ir Ģirts Fišers-Blumbergs (ko­mo­dors), Kris­tī­ne Fišere-Blumberga, Mā­ris Kalns, Ar­nis Krauk­lis, Dzin­tars Blūms, un uz­ņem­ti vēl ci­ti bied­ri. Vairāk par jahtklubu un tā iecerēm pastāstīja kluba valdes loceklis Māris Kalns. Viņš stāstīja gan par labiekārtošanas talkām, gan sacensībām vasarā, gan paša pieredzi zēģelēšanā.

2008. ga­da sā­ku­mā En­gu­rē no­di­bi­nāts jaht­klubs «Engure». Tas ir at­vērts un ga­tavs uz­ņemt jau­nus bied­rus. Jaht­klu­ba di­bi­nā­tā­ji ir Ģirts Fišers-Blumbergs (ko­mo­dors), Kris­tī­ne Fišere-Blumberga, Mā­ris Kalns, Ar­nis Krauk­lis, Dzin­tars Blūms, un uz­ņem­ti vēl ci­ti bied­ri. Vairāk par jahtklubu un tā iecerēm pastāstīja kluba valdes loceklis Māris Kalns. Viņš stāstīja gan par labiekārtošanas talkām, gan sacensībām vasarā, gan paša pieredzi zēģelēšanā.

Māris Kalns:

– Mums jah­tas En­gu­res os­tā ir. Vē­lē­jā­mies ra­dīt la­bā­kus ap­stāk­ļus pa­ši sev, kā arī piesaistīt jau­nus in­te­re­sen­tus, tā­pēc di­bi­nā­jām sa­vu klu­bu. Vie­nam bied­ram ga­da mak­sa jaht­klu­bā ir Ls 25, bet sko­lē­nam – Ls 1.

Jau pir­ma­jā jaht­klu­ba bied­ru sa­nāk­smē ir no­spraus­ti uz­de­vu­mi, ku­ri bū­tu vei­ca­mi. 26. ap­rī­lī pa­re­dzēts rī­kot pa­va­sa­ra tal­ku, lai sa­kop­tu ap­kār­tni, lab­iekār­to­tu pie­stāt­ni.

Ie­ce­res va­sa­rai

M. Kalns:

– Val­de no­lē­mu­si no 8. līdz 10. augus­tam or­ga­ni­zēt re­ga­ti uz Ro­ņu sa­lu. Re­ga­tei būs di­vi pos­mi; būs arī at­pū­tas va­ka­ra pa­sā­kums Ro­ņu sa­lā. Paš­laik vēl starp jahtklu­ba bied­riem no­tiek ap­tau­ja par to, kā saukt re­ga­ti uz Ro­ņu sa­lu.

Pa­re­dzēts, ka se­šās vai ne­daudz vai­rāk stun­dās re­ga­tes da­līb­nie­ki no­nāks Ro­ņu salā. Viss at­ka­rīgs no tā, kā­da ir lai­va, kāds pū­tīs vējš. Pēc tam va­ka­rā pa­re­dzēts atpū­tas pa­sā­kums, bet nā­ka­ma­jā die­nā jah­tas at­grie­zī­sies En­gu­res os­tā.

Ir arī no­lemts pie­da­lī­ties Lat­vi­jas At­klā­tā jū­ras bu­rā­ša­nas čem­pio­nā­ta re­ga­tes organi­zē­ša­nā, un 23. un 24. jū­li­jā re­ga­tes jah­tas tiks uz­ņem­tas En­gu­res os­tā.

Jahtkluba bied­ri no­lē­mu­ši vei­dot «Engures» pie­mi­ņas bal­vas bu­rā­ša­nas re­ga­tes pirm­ā pos­ma uz­va­rē­tā­jiem. Paš­laik vēl tiek vei­dots bal­vu di­zains.

Jaht­klu­ba ak­ti­vi­tā­tēm iespē­ju ro­be­žās ie­ce­rēts piesaistīt Eiropas Sa­vie­nī­bas finan­sē­ju­mu da­žā­dām vi­des sa­kop­ša­nas tal­kām, pa­sā­ku­mu un re­ga­šu organizēša­nai, pie­stāt­ņu dro­šī­bas nor­mu ga­ran­tē­ša­nai un ci­tām lie­tām. Jahtklubs ir iestājies Lat­vi­jas Zē­ģe­lē­tā­ju sa­vie­nī­bā.

Mū­su klu­ba di­bi­nā­tā­jiem jau ir pieredze burāšanā. Ģirts Fišers-Blumbergs strā­dā par kap­tei­ni uz pasaulē lielā­kā prām­ja «Ulysses», kas kur­sē no Dub­li­nas uz Holihedu. Vi­ņam ir arī ļo­ti la­ba bu­rā­ša­nas sa­cen­sī­bu pie­re­dze. Sa­vu­kārt Dzin­tars Blūms ir vai­rāk­kār­tējs Lat­vi­jas čem­pi­ons. Ja bu­rā­tā­jam pār­brau­cie­ni un sa­cen­sī­bas no­tiek il­gā­ku lai­ku, in­te­re­san­ti ir kon­tak­ti ar cil­vē­kiem, ar ku­riem esi no­nā­cis vie­nā kom­pā­ni­jā. Ti­kai brau­cie­nā var no­vēr­tēt, kāds kurš cil­vēks ir. Tas, kā­da ir komanda, sa­cen­sī­bās un arī pār­brau­cie­nā jū­rā ir ļo­ti sva­rī­gi.

Ap­mā­cīs jaunos zē­ģe­lē­tā­jus

M. Kalns:

– Ja tiek ie­vē­ro­ti vi­si no­teik­tie dro­šī­bas pa­sā­ku­mi, bu­rā­ša­na nav bīs­tams spor­ta veids. Pie­re­dze, kā pa­rei­zi kat­rā ga­dī­ju­mā rī­ko­ties, gūs­ta­ma, pie­da­lo­ties re­ga­tēs, sacen­sī­bās, pār­brau­cie­nos. Zi­nā­ša­nas var ie­gūt te­orē­tis­ka­jos kur­sos. Ģirts ga­ta­vo­jas šā­dus kur­sus or­ga­ni­zēt arī jaht­klu­ba «Engure» pa­spār­nē, lai vei­ci­nā­tu in­te­re­si par jūru un bu­rā­ša­nu. Arī mums ir in­te­re­se par En­gu­res Jūr­sko­lu un tās audzēk­ņiem, sa­dar­bī­ba va­rē­tu būt iz­de­vī­ga abām pu­sēm. Ce­ram, ka būs iespē­ja nopirkt buru laivas «Optimist» vai «Luč», lai pui­ši va­rē­tu ap­gūt ne­pie­cie­ša­mos pa­ma­tus bu­rā­ša­nai.

La­bas tra­dī­ci­jas un sa­sniegu­­mi

M. Kalns:

– Mana burāšanas pieredze sākās Liel­upes jaht­klu­bā, ar bu­rā­ša­nu sā­ku nodarbo­ties 1986. gadā. Otr­die­nās un ce­turt­die­nās bi­ja tre­ni­ņi, va­ja­dzē­ja fi­zis­ki sa­ga­ta­vo­ties, un bi­ja arī bu­rā­ša­na. Gri­bē­tā­ju bija daudz. Ko­man­du sa­cen­sī­bām iz­vē­lē­jās kap­tei­nis. Tā­dē­jā­di ne vi­si un ne vien­mēr ti­kām ko­man­dā. Fi­zis­ki cilvēks se­vi var piln­vei­dot, lai bu­rā­tu, ir jā­būt gri­bē­ša­nai, ir jā­mā­cās, lai saprastu kap­tei­ņa rī­ko­ju­mus un spē­tu tos iz­pil­dīt. Jā­būt iz­tu­rī­bai, pie­nā­ku­ma ap­zi­ņai, jo pie­nā­ku­mi ir jā­pil­da.

Es­mu bi­jis jah­tas «Diks» ko­man­das sa­stā­vā. Vairākkārt esam bi­ju­ši Lat­vi­jas čempioni. Bet jah­tai bal­vu sa­raksts ir ļo­ti liels. Jah­ta «Diks» at­ro­das En­gu­rē, un tās īpaš­­nieks ir Ģirts. 2007. ga­dā jah­ta «Diks» pie­da­lī­jās Lat­vi­jas čem­pio­nā­tā, igau­ņu «Muhu Vaina» un «Watergate» re­ga­tē. Pē­dē­jā «Diks» ie­ņē­ma 3. vie­tu, «Diks» ir pagājušā ga­dā čem­pi­ons sa­vā gru­pā. In­te­re­san­ti tas, ka vi­sus šos brau­cie­nus izturēja Ģir­ta dēls Toms – gan Lat­vi­jas čem­pio­nā­tu, kur starts bi­ja Rī­gā, bet fi­nišs pa eta­piem Pēr­na­vā, gan «Watergate» un «Muhu Vaina» re­ga­ti. Toms ti­kai pa­gā­ju­ša­jā ga­dā sā­ka iet sko­lā, bet vi­sus šos ga­ros pos­mus viņš iz­tu­rē­ja!

Jah­ta «Diks» ir bū­vē­ta 1977. ga­dā Šče­ci­nā (Po­li­jā). Šīs kla­ses (car­ter 30) lai­vas ta­jā lai­kā Lat­vi­jā ie­pir­ka ie­stā­des un jaht­klu­bi. «Diks» sa­vu­laik piede­­rē­ja man, bet ta­gad to no­pir­ka Ģirts Fišers-Blumbergs.

Šo­brīd ie­gā­dā­ties jah­tas nav pro­blē­ma, pie­dā­vā­jums ir plašs, va­ja­dzī­gi vien līdzek­ļi. Jah­tas ce­na at­ka­rī­ga no tā, vai tā ir sa­cen­sī­bu vai at­pū­tas jah­ta, kā­da tās ta­ke­lā­ža un aprīkojums un kas to būvējis.. Ja tā ir aug­stas kla­ses sa­cen­sī­bu jah­ta, tad tiek iz­man­tots aug­stas kla­ses, dārgs ap­rī­ko­jums. Šā­da jah­ta ir ļo­ti dārga. Piemēram, Us­mā tiek tir­go­tas jah­tas, kur lai­vu ga­rums ir sep­ti­ņi vai astoņi met­ri, as­toņ­des­mi­ta­jos ga­dos bū­vē­tas mak­sā ap 10 000 eiro.

Jaht­klubs «Usma» ir lielā­kais Lat­vi­jā – un pie­mērs tam, kā jaht­klu­bu var ra­dīt gandrīz ne no kā, vajadzīga cilvēka uzņēmība un entuziasms. Arī mēs vē­la­mies, lai En­gu­rē iz­vei­do­tos savs bu­rā­tā­ju klubs ar la­bām tra­dī­ci­jām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *