rubin.livejournal.com

Aktuālais jaunajā mācību gadā skolēnu vecākiem, skolēniem un pedagogiem

Stājušies spēkā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie un Saeimā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā, kas skaidri definē valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā. Sākot ar šā gada 1. septembri skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi

Bezmaksas mācību līdzekļi

Stājušies spēkā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie un Saeimā pieņemtie grozījumi Izglītības likumā, kas skaidri definē valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā. Sākot ar šā gada 1. septembri skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, priekšmeti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Darba burtnīcas un mācību grāmatas vecākiem nav jāiegādājas.

 Diagnosticējošie darbi – ieskaišu vietā

Jau 2013./2014. mācību gadā 3. un 6. klasē plānoti diagnosticējošie darbi līdzšinējo ieskaišu vietā. Tādējādi pārbaudes darba veids kļūs bērniem draudzīgāks, savukārt pedagogiem tas sniegs iespēju padziļināti pētīt bērna sasniegumus un to dinamiku. 3. klases diagnosticējošā darba rezultāti neietekmēs skolēna sasniegumu gala vērtējumu mācību gadā.

Uzlabojumi centralizētajiem eksāmeniem

9. klases centralizētajam eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās tiks mainīta forma un saturs mutvārdu daļai, tāpat arī turpināsies darbs pie informātikas eksāmena norises tiešsaistē nodrošinājuma.

Savukārt, 12.klases centralizētais eksāmens svešvalodā (visas svešvalodas), plānots agrāk – skolēnu pavasara brīvdienās.

Vairāk pilnvaru skolu padomēm

Grozījumi Izglītības likumā paredz plašāku kompetenci (tai skaitā, tiesības lemt par papildus mācību līdzekļu iegādi) un nosacījumus izglītības iestādes padomes darbībai, nosakot, ka izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās; izglītojamo vecāku (personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji; izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.

Pilnveidoti noteikumi, kā rīkoties skolēna agresijas gadījumos

Lai nodrošinātu kompetentu un pārdomātu rīcību gadījumos, kad skolēns apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību, šā gada maijā tika veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1338, paredzot konkrētus rīcības soļus šādās situācijās.

Lai novērstu skolēnu agresivitāti, kas apdraud apkārtējo cilvēku drošību, būtiska loma ir saliedētam un vienotam komandas darbam, kurā sadarbojas gan pedagogs, atbalsta personāls, iestādes administrācija, gan vecāki. Noteikumi paredz visu iesaistīto pušu galvenos rīcības soļus.

Atbalsta veids skolēniem ar invaliditāti

Saskaņā ar Invaliditātes likumu ir paredzēts turpināt atbalstu personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs.

Asistenta pienākums ir sniegt atbalstu izglītojamajam pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitā starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, nokļūt vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstu līdzdalībai šajos pasākumos, atbalstu saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, pedagogiem un citām personām, atbalstu pašaprūpes veikšanai, tajā skaitā personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs un vietās, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana. Šis pakalpojums pieejams skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri mācās vispārizglītojošās skolās.

Aktuālais jaunajā mācību gadā – pedagogiem:
Pedagogu atalgojuma sistēmas uzlabošana

Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi, atsaistot to no principa „nauda seko skolēnam”, un sasaistot ar pedagoga kvalitātes pakāpi. Plānots, ka sākot ar šā gada 1.septembri, piemaksas saņems tie 3., un turpinās saņemt 4. un 5.kvalitātes pakāpes pedagogi, kuri kvalitātes pakāpi paaugstinājuši IZM īstenotā ESF projekta – pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (2009.-2012.). Savukārt no nākamā gada 1.septembra – piemaksas darba algai saņems visi pedagogi, kuri ar 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi. IZM norāda, ka pedagogi joprojām var pieteikties kvalitātes paaugstināšanai.

Ņemot vērā šo principu, IZM būtiski uzlabos mērķdotāciju finanšu līdzekļu plānošanu un finanšu sistēmas sakārtošanu, kā arī nodrošinās budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli.

Skolotāji var pasniegt vairākus priekšmetus

Ministrijas izstrādātie noteikumu grozījumi paredz, ka skolotāji, apgūstot pedagogu profesionālās pilnveides B programmu, var pasniegt vairākus mācību priekšmetus gan pamatizglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā. Līdz šim bez atbilstošas izglītības tas nebija iespējams.

Pedagogu kvalifikācijas pilnveides programmas e-vidē

ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ir izstrādātas 39 jaunas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas, kā arī 39 e-vides un izdales materiālu komplekti. *E-vides darbība noris caur Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapu.

Prakses vadītāji var paaugstināt teorētiskās zināšanas

Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta «Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana» ietvaros profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem un prakses vadītājiem ir iespēja piedalīties teorētisko zināšanu paaugstināšanas semināros un praktisko kompetenču pilnveides pasākumos visos Latvijas reģionos.

Izveidota programma bērniem ar disleksiju un angļu valodas apguvei

Sākot ar šā gada septembri, izglītības iestādēm Latvijā būs iespēja saņemt datorprogrammu Symwriter – kas ir simbolu valoda, atbilstoša latviešu valodas gramatikas likumiem. Programma būs īpaši noderīga skolēniem, kuriem ir grūti saprast izlasīto un gausi veicas ar lasītprasmes apgūšanu. Šī programma ir paralēli arī angļu valodā un to varēs izmantot sākumskolā angļu valodas mācīšanā.

Programma tapusi ESF projekta «Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide» ietvaros.

 Aktuālais jaunajā mācību gadā – pirmsskolas bērnu vecākiem:
Atbalsts vecākiem ar pirmsskolas bērniem

2013.gada 1.septembrī stājas spēkā MK noteikumi, kas paredz risinājumu pašvaldību pirmsskolas rindu likvidēšanai un paredz valsts atbalstu līdz 100 latiem mēnesī privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu kā pilna laika pakalpojumu.

Jauni noteikumi auklēm

Lai nodrošinātu bērnu uzraudzību un viņu agrāku iekļaušanos pirmsskolas izglītības programmu apguvē, 2013.gada 1.septembrī stājas spēkā arī Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanas kārtību, kā arī profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu rindas. Ar aukļu pakalpojumu sniegšanas reģistra uzturēšanu un reģistrācijas pakalpojumu, nodarbosies IKVD.

10 aktuāli jautājumi un atbildes par mācību līdzekļu iegādi

Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti ir apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par mācību līdzekļu iegādi un sagatavojuši atbildes.

Kādus mācību līdzekļus finansē valsts?

No valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta izglītības valsts standartiem atbilstošas: mācību literatūras, pedagoga darba vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņas literatūra) un digitālo mācību līdzekļu un resursu iegāde.

Vai valsts pienākums ir iegādāties arī darba burtnīcas visos mācību priekšmetos?

Mācību literatūra ir mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi. Līdz ar to no valsts budžeta līdzekļiem var tikt apmaksātas tikai tās darba burtnīcas tajos mācību priekšmetos, kur tās pilda mācību grāmatas funkcijas un aizstāj to (piemēram, svešvalodā un sociālajās zinībās).

Kaut gan darba burtnīcas finansē valsts, skola tik un tā tās ir iekļāvusi sarakstā pie nepieciešamajiem mācību līdzekļiem.

Pašvaldība var iegādāties darba burtnīcas jebkurā mācību priekšmetā, ja šim mērķim ir finansējums un izglītības iestāde pamato darba burtnīcu nepieciešamību. Arī vecāku padome var lemt par citu mācību līdzekļu iegādi, tomēr šāds lūgums nevar tikt vecākiem izvirzīts kā obligāta prasība.

Ja skola nav iedevusi sarakstu, kas jāpērk bērnam, sākoties jaunajam mācību gadam, kas tieši man ir jāpērk?

Individuālie mācību piederumi, kas skolēnu vecākiem jānodrošina, ir – kancelejas preces, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, ko izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām. Piemēram, izejmateriāli, ar ko mājturības stundā skolēns apgūst veidošanu (plastilīns u.c.), vai rokdarbus (dzija, adāmadatas, diegi u.c.).

Kam jāiegādājas parastās rūtiņu līniju burtnīcas, kura bērns lietos gan skolā, gan mājās?

Rūtiņu un līniju burtnīcas ir paredzētas konkrētam bērnam, tās ir bērna rīcībā un arī vēlāk pēc mācībām paliek bērna (ģimenes) īpašumā, tāpēc tās ir individuālie mācību piederumi. Minētās burtnīcas būtu jāiegādājas vecākiem, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes padome ir lēmusi citādi.

Skola jau maijā izsniedza sarakstu ar mācību līdzekļiem, kas jāiegādājas vecākiem. Ko darīt – pirkt vai nē? Vai man atdos iztērētos līdzekļus, ja esmu jau iegādājies darba burtnīcu?

Ir izglītības iestādes, kuras pavasarī izsniedza sarakstu vai kuru mājaslapās atrodama informācija ar mācību līdzekļiem, kurus vecākiem vēlams iegādāties, bet tā nevar būt obligāta prasība.

Vecākiem kopā ar pedagogiem jāizvērtē, kā iegādātos mācību līdzekļus efektīvi izmantot mācību procesā.

Vai darba burtnīcas, beidzoties mācību gadam, bērnam būs jāatdod skolai atpakaļ?

Darba burtnīcas nebūs jānodod, tās paliks katram skolēnam. Nav pieļaujams, ka darba burtnīcas tiktu aizpildītas ar zīmuli, lai pēc tam izdzēstu un to pašu burtnīcu dotu lietot tālāk citam bērnam.

Draugu bērni mācās citā Latvijas novadā un viņiem skola nodrošina daudz labākus mācību līdzekļus, un pat slēpes. Kāpēc radīta šāda nevienlīdzīga situācija?

Ikvienā izglītības iestādē tiek nodrošināta valsts noteiktajam standartam atbilstoša izglītība. Bet, protams, materiāli tehniskā bāze dažādās pašvaldībās atšķiras, jo atšķiras pašvaldību finanšu iespējas. Ja skola ir apstiprinājusi savu mācību programmu, piemēram, sportā iekļaujot slēpošanu kā obligātu mācību satura sastāvdaļu, tad skolā arī tiek nodrošinātas slēpes. To nosaka katra skola, valsts standarts to nenosaka.

Vai skolas ir tiesīgas pieprasīt vecākiem ziedojumus, motivējot – jums šogad nav jāpērk darba burtnīcas?

Ziedojums var būt tikai brīvprātīgs, un ziedošanas iniciatori var būt tikai paši vecāki (vai vecāku izveidota institūcija vai organizācija).

Skolas ir neziņā, kad tām ieskaitīs papildu finansējumu. Vai tas nozīmē, ka ir apdraudēts mācību process?

2013.gadam valsts mērķdotācija mācību literatūras iegādei skolām jau ir ieskaitīta. Mācību process var sākties ierastā ritmā, jo pedagogs plāno savu darbu, ņemot vērā pieejamos mācību līdzekļus, papildu literatūru un cita veida materiālus.

Papildlīdzekļu pieejamība atkarīga no finanšu pārdales lēmumu pieņemšanas (FM). 13.augustā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto pieprasījumu finansējuma pārdalei, lai nodrošinātu mācību līdzekļu iegādi. Jau tuvākajā laikā pašvaldības tiks informētas par konkrēto papildu finansējuma apmēru. Finansējums pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm tiks pārskaitīts septembrī.

Komentāri

  1. Tā arī nesapratu…………..liekas bērnu izglītošana ir vajadzīga tikai valstij, bet kur paliek vecāku pienākumi un ģimenes atbalsts………..
    Skola nodrošinās ar slēpēm, bet vai kādreiz ģimene kopā arī neizbrauc paslēpot?????????? Vai to arī dara ar skolas slēpēm?

  2. tas tikai un vienīgi priecē, jo ir atvieglota vecāku finansiālā situācija,un tas ka ir vecāki, kuriem ir vienalga par saviem bērniem, diemžēl, bija un ir un nav ne viņiem atbildība, ne pienākumi.

  3. No nodokļu maksātāju naudas arī to vecāku bērniem,kuri nemaksā nodokļus!:)))Bērni jau, protams, nav vainīgi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *