Naf­tas bā­zes lik­te­nis nav zi­nāms

Il­gā­kā lai­ka pos­mā esam sa­ņē­mu­ši vai­rā­kus la­sī­tā­ju jau­tā­ju­mus par fir­mai «LUKoil Bal­ti­ja R» piede­­ro­šo naf­tas bā­zi Tu­ku­mā, Pļa­vas ielā 10, ku­rā jeb­kā­da saim­nie­cis­kā dar­bī­ba ir pār­trauk­ta.

Il­gā­kā lai­ka pos­mā esam sa­ņē­mu­ši vai­rā­kus la­sī­tā­ju jau­tā­ju­mus par fir­mai «LUKoil Bal­ti­ja R» piede­­ro­šo naf­tas bā­zi Tu­ku­mā, Pļa­vas ielā 10, ku­rā jeb­kā­da saim­nie­cis­kā dar­bī­ba ir pār­trauk­ta.

Ie­dzī­vo­tā­ji pau­du­ši sa­vu sa­trau­ku­mu gan par to, ka bā­zē ne­kas vairs ne­no­tiek un ka ne­pie­tie­ka­mās uz­rau­dzī­bas dēļ (vie­nā da­ļā tās žogs ir sa­bo­jāts, tā ka pa to brī­vi var stai­gāt) tas ir bīs­tams ob­jekts tu­vu dzī­vo­ja­ma­jām mā­jām, gan par to, ka tās piegu­­lo­šā te­ri­to­ri­ja ne­tiek kop­ta. Tu­kum­nie­ki pie­ļauj, ka šī vie­ta va­rē­tu būt pa­ma­tī­gi pie­sār­ņo­ta.

Par pie­sār­ņo­tu te­ri­to­ri­ju at­zīst plā­no­tā­ji

Par to, ka šī ir vie­na no pie­sār­ņo­tā­ka­jām vie­tām pil­sē­tā gan plā­no­ju­ma do­ku­men­tos, gan sa­bied­ris­kās ap­sprie­ša­nas sa­nāk­smēs no­rā­dī­ja arī pil­sē­tas te­ri­to­ri­jas plā­no­ju­ma iz­strā­des dar­ba gru­pa. Vi­ņup­rāt, lai to va­rē­tu iz­man­tot ci­tiem mēr­ķiem, vis­pirms tā pa­ma­tī­gi jā­at­tī­ra. Plā­no­ju­ma do­ku­men­tos ti­ka uz­rā­dīts arī, ka no­piet­nā­ki pē­tī­ju­mi par pie­sār­ņo­ju­mu veik­ti pirms dau­dziem ga­diem, tā­tad nav jau­nas in­for­mā­ci­jas par šis vie­tas pa­tie­so stā­vok­li. Par šo si­tu­āci­ju at­bil­dī­ga Vi­des pār­val­de.

Saim­nie­cis­kā dar­bī­ba pār­trauk­ta

Vents­pils re­ģi­onā­lās vi­des pār­val­des Pie­sār­ņo­ju­ma kon­tro­les da­ļas Tu­ku­ma sek­to­ra va­dī­tājs Jā­nis Pē­ter­sons pa­stāstī­ja, ka šo­brīd ne­kā­da saim­nie­cis­kā dar­bī­ba te­ri­to­ri­jā vairs ne­tiek veik­ta: "Kād­reiz ti­ka sa­ņem­ta in­for­mā­ci­ja par grunts pie­sār­ņo­ju­mu naf­tas bā­zes te­ri­to­ri­jā, kad ra­dās no­plū­de no deg­vielas pār­sūk­nē­ša­nas ko­lek­to­ra uz lid­lau­ku, ta­ču tas bi­ja sen. To­reiz ti­ka ierī­kots mo­ni­to­rin­ga tīkls – iz­bū­vē­ta sis­tē­ma naf­tas pro­duk­tu sa­vāk­ša­nai, kas jo­pro­jām dar­bo­jas. Uz­ņē­mu­ma te­ri­to­ri­jā ierī­ko­ta arī lie­tus ūdens sa­vāk­ša­nas sis­tē­ma, kas arī jo­pro­jām dar­bo­jas." J. Pē­ter­sons skaid­ro­ja, ka deg­vielas uz­pil­des sta­ci­ju un naf­tas bā­zu eks­plu­atā­ci­jas no­sa­cī­ju­mi no­teik­ti MK no­tei­ku­mos nr. 400 «Noteikumi par vi­des aiz­sar­dzī­bas pra­sī­bām deg­vielas uz­pil­des sta­ci­jām, naf­tas bā­zēm un pār­vie­to­ja­ma­jām cisternām». Ta­jos teikts, – ja deg­vielas uz­pil­des sta­ci­ju vai naf­tas bā­zi slēdz vai no tās aiz­vāc cis­ter­nas, deg­vielas uz­pil­des sta­ci­jas vai naf­tas bā­zes ope­ra­tors no­dro­ši­na pa­ze­mes ūde­ņu un grunts iz­pē­ti. Pār­ska­tu par pa­ze­mes ūde­ņu un grunts pie­sār­ņo­ju­ma iz­pē­ti ope­ra­tors sa­ska­ņo ar re­ģi­onā­lo vi­des pār­val­di.
Tā­tad par pa­šas te­ri­to­ri­jas at­tī­rī­ša­nu at­bil­dīgs pats īpaš­­nieks ­SIA «LUKoil Bal­ti­ja R», – pār­val­des zi­ņā nav in­for­mā­ci­jas, ka ob­jek­tam bū­tu cits īpaš­­nieks. Šo­gad te­ri­to­ri­ja nav pār­bau­dī­ta, jo re­āli uz­ņē­mums vairs ne­dar­bo­jas un saim­nie­cis­ko dar­bī­bu ne­veic, ne­no­tiek arī deg­vielas ma­zum­tirdz­nie­cī­ba, kas te bi­ja pirms tam. Ta­ču pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ko­pā ar uz­ņē­mu­ma pār­stā­vi te­ri­to­ri­ju ap­se­ko­jām, ta­ču ne­ko tā­du, kas lie­ci­nā­tu par ne­saim­nie­cis­ku dar­bī­bu, ne­kon­sta­tē­jām – ēkas bi­ja no­slēg­tas, ne­kas ap­kārt ne­mē­tā­jās. Pro­tams, šā­da vie­ta bū­tu jā­ap­sar­gā, ta­ču Vi­des pār­val­de to ne­var kon­tro­lēt, tā ir kat­ra uz­ņē­mu­ma iek­šē­jā lie­ta."
Vai­cāts, vai dau­dzās cis­ter­nas, kas naf­tas bā­zē gla­bā­jas, ne­ra­da sprā­dzien­bīs­ta­mu si­tu­āci­ju, J. Pē­ter­sons skaid­ro­ja, ka cis­ter­nas ap­rī­ko­tas ar el­po­ša­nas vār­stiem, lai ta­jās ne­uz­krā­jas gā­zes. Tur­klāt deg­vielas un ci­tu naf­tas pro­duk­tu ta­jās ne­maz vairs nav.

Do­mā par bā­zes iz­man­to­ša­nu

Sa­zi­no­ties ar ­SIA «LUKoil Bal­ti­ja R» val­des priekš­sē­dē­tā­ju Aud­ri­usu Sto­pu­su, no­skaid­ro­jām, ka uz­ņē­mums vēl do­mā, ko ar šo naf­tas bā­zi da­rīt – pār­dot vai at­tīs­tīt: "Ja no­lem­sim to at­tīs­tīt, da­rī­sim vi­su, lai tā at­bil­stu vis­saug­stā­ka­jiem stan­dar­tiem. To­mēr par to vēl do­mā­jam." Viņš arī skaid­ro­ja, ka ne­kā­da pie­sār­ņo­ju­ma ša­jā vie­tā nav, jo nav pa­šu naf­tas pro­duk­tu. Re­āli tās esot ti­kai me­tā­la cis­ter­nas, kas ne­kā­du ap­drau­dē­ju­mu vi­dei ne­ra­dot.

Komentāri

  1. Tas nu gan ir interesanti:cilvēks nopircis mantu,bet vēl tikai domā,vai tā viņam vajadzīga…Tad jau nav brīnums,ka baisais bijušās bāzes paskats viņam nešķiet kaitējums videi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *