Jauni projekti prasa papildu naudu

19. janvārī notika Tukuma novada domes Finanšu komitejas sēde, kurā tika izskatīts 51 darba kārtības jautājums. Vairākos jautājumos tika lemts par galvojumu vai kredītu pieprasīšanu.

Vajadzīga garantija «AAS «Piejūra»» kredītam

Finanšu komitejas sēdē deputāti izskatīja SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» (turpmāk tekstā – «AAS «Piejūra»») lūgumu garantēt kredītu, lai varētu attīstīt bioloģisko noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā.  Projekta gaitā sadzīves atkritumu poligonā «Janvāri» Talsu novada Laidzes pagastā plānots izveidot BNA pārstrādes iekārtas ar pārstrādes neto jaudu 16 500 tonnu gadā, kā arī tiks iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums. Iekārtā tiktu pārstrādāti bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas poligonā tiktu atšķiroti no sadzīves atkritumu plūsmas, kā arī savākti bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ietvaros. Biogāze, kas šajā pārstrādes procesā radīsies, tiks izmantota kā kurināmais koģenerācijas stacijai, siltumenerģijas un elektrības ražošanai. Pārstrādes procesa gala produktam – digestātam tiktu veikta pēcapstrāde – sijāšana, kas nepieciešama, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus un sagatavotu gala produktu izmantošanai labiekārtošanas darbos, inženiertehniskām vajadzībām, lauksaimniecībā un ainavu veidošanā. Projekta īstenošana, kā norāda uzņēmums, ļautu sasniegt izvirzīto mērķi un samazinātu atkritumu radīto ietekmi uz vidi, vienlaicīgi neatstājot negatīvu ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ekonomiskajiem aspektiem.

Līgumi noslēgti, iepirkumi veikti

Jāpiebilst, – lai šo projektu īstenotu, jau 2022. gada 29. martā uzņēmums noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par iespēju piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu 5 702 182,50 eiro. Savukārt 2022. gada 20. oktobrī noslēgts līgums ar piegādātāju apvienību «GC-MRKS» (SIA «Geo Consultants», SIA «MRK Serviss») par BNA pārstrādes iekārtu izveidi «Janvāros». Līguma summa 8 480 000 eiro (bez PVN). Patlaban tiek vērtēts piegādātāju apvienības «Būvprojekts-A» piedāvājums inženiertehniskās uzraudzības konkursā par 72 200 eiro. Šobrīd uzņēmumam pieprasīta precizējoša informācija.

Galvojums pusotram miljonam eiro

Kā sēdē tiks skaidrots, projekts paredz līdz 85% Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu un 15% SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra» līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 8 900 557,80 eiro, to vidū attiecināmās izmaksas – 6 708 450 eiro, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 5 702 182,50 eiro, bet SIA «AAS «Piejūra»» finansējums – 1 006 267,50 eiro. Kā pašu finansējumam – 1 006 267,50 eiro, tā neattiecināmām izmaksām – 2 192 107,80 eiro – plānots piesaistīt aizņēmumu atbilstoši kapitāldaļu turētāja daļu skaitam. Tā kā Tukuma novadam šajā uzņēmumā ir 45,25557% daļu, tā uz 20 gadiem galvos aizņēmumu par summu 1 447 443 eiro. deputāti lēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu un atbalstīt pašvaldības lūgumu, Galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē 26. janvārī. Lēmumi ir jāpieņem arī Talsu un Jūrmalas pašvaldībām.

Jāaizņemas deinstitucionalizācijas projektam

Vēl deputātiem bija jālemj par aizņēmumu deinstitucionalizācijas projektam jeb  sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai

Tukuma novada pašvaldībā.

Atgādinām, ka vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta pašvaldība parakstīja 2020. gada 23. aprīlī. Kopējā projekta summa ir 2 945 710,53 eiro, no kuras attiecināmās izmaksas ir 2 720 016,36 eiro. Savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 1 819 458,86 eiro, valsts

budžeta dotācija pašvaldībām – 76 813,22 eiro, valsts budžeta finansējums – 119 813,87 eiro. Projekta ietvaros daži projekti jau ir pabeigti, bet lielākie būvniecības projekti vēl turpinās. To vidū arī ēkā Tukumā, Celtnieku ielā 3, kur būvdarbu līguma summa ir 471 889,74 eiro. No tām attiecināmās izmaksas ir 246 195,57 eiro un neattiecināmās 225 694,17 eiro (lifta un pandusa izbūve, kā arī ratiņkrēslu pacelšanas iekārtas uzstādīšana un ar to saistītās izmaksas).

Tukuma novada pašvaldība vēl 2022. gada 27. decembrī bija saņēmusi  iesniegumu no būvdarbu veicēja SIA «Amatnieks» par noslēgtā līguma cenas

izmaiņām, kas pamatojamas ar būvmateriālu un iekārtu izmaksu  sadārdzinājumu un iepriekš neparedzētu darbu apjomu izmaksām. Kopējās papildu izmaksas – 32 907,45 eiro ar PVN. deputāti lēma apstiprināt Celtnieku ielas 3 papildu nepieciešamo finansējumu 32 907,45 eiro apmērā un izmaksas segt no paredzētā aizņēmuma līdzekļiem. Tāpat tika lemts lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei akceptēt

atļauju Tukuma novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 258 601,62 eiro. Jāpiebilst, ka aizņēmumu plānots izmantot 2023. gadā, tas tiks ņemts uz 25 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu, un garantēts ar Tukuma novada pašvaldības budžetu.

Par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām

Pašvaldība katru gadu nosaka viena skolēna vidējās izmaksas Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs. Tukuma novada Izglītības pārvalde ir veikusi aprēķinu, iekļaujot aprēķinā gan komunālo un sakaru pakalpojumu izdevumus, remontdarbu un iestāžu uzturēšanas, kā arī informācijas tehnoloģiju pakalpojumu un citas izmaksas.

Līdz ar to izrēķināts, ka 2023. gadā vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā Tukuma novadā ir 283, 63 eiro (bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam), kā arī 171,87 eiro (bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

Turpmāk vēl.

Agita Puķīte

P.S. Galīgo lēmumu deputāti rakstā minētajos jautājumos pieņems domes sēd, kas notiks 26. janvārī.

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *