Attēlam ir ilustratīva nozīme

Lai ir tīra saules taka!

Pavasara saulgrieži atnākuši! Gaisma tumsu pieveikusi, dienas kļuvušas garākas, naktis –īsākas. Augšāmcelšanās sākusies gan kristīgajā pasaulē, gan dabā. Ik ar dienu saule silda siltāk, zaļo zāle, plaukst pumpuri. Jaunam, skaistam gada ritumam mostas visa dzīvā radība. Šajā laikā godinām sauli, cepam apaļu kā saules simbolu maizīti. Plāceņus un nokrāsotās olas ņemam līdz uz Lieldienu šūpolēm, kur aizvien pulcējas ļaudis.  Ar tām maksājam šūpoļu kārējam un tam, kurš izšūpinājis. Šūpošanās palīdz saulei iet augšup, lai tā vieglāk varētu uzkāpt debesu kalnā. Savukārt cilvēkiem jāšūpojas, lai atbaidītu ļaunos garus, lai visu gadu mazāk nāktu miegs un nebūtu noguruma, lai nekostu odi, dunduri un čūskas, lai būtu brangas aitas un augtu gari lini.

Lieldienās rīta agruma jādodas uz tādu strautu, kas uz austrumiem tek, un tajā jāmazgā mute, tad būšot skaists, bet tie, kuri Lieldienu rītā izvārtīsies rasotā zālē, tajā gada neslimošot, būšot veseli. Cik gan daudz ir jāizdara Lieldienās, kaut gan viss paveicamais vēl ne tuvu nav uzskaitīts! Mūsu tautas tradīciju pūrs ir neizmērojami bagāts, un ir svarīgi, lai šis tradīcijas nezustu, lai tās tiktu nodotas no paaudzes paaudzē. Par to domājam arī šogad, kad jautājums par piederību savai tautai, savām saknēm ir kļuvis tik svarīgs visā pasaulē.

Neaizmirsīsim, ka Lieldienas ir laiks, kad varam arī aizdzīt ļaunumu, raizes, slimības no savām sētām un savām mājām. To latvieši saukuši par putnu dzīšanu, kur rituāla beigās sita klabatas, kliedza, trokšņoja, tādējādi aizbaidot ļauno. Lai tas mums visiem kopā izdodas! Lai top!

Vij, Dieviņi, zelta jostu – līgo, līgo

Visapkārti jūras malu – līgo, līgo!

Lai nenāca sveša vara – šūvo, šūvo

Šai zemei ziedu rauti – šūvo, šūvo!

Mēs putniņus nodzinuši – līgo, līgo, –

Tīra mūsu saules taka – līgo, līgo!

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri

 1. Kas ir Lieldienas? Kāpēc Lieldienas angļu valodā sauc par «Easter», nevis par «Passover»? Kāpēc Lieldienas vācu valodā sauc par «Ostern»? Šodien es atbildēšu uz šiem jautājumiem. Kopš aizvēsturiskiem laikiem Eiropas ziemeļrietumos (Britu salu arhipelāgā) un Centrāleiropā (tagadējā Vācijas, Austrijas, Šveices, Beļģijas, Luksemburgas, Lihtenšteinas teritorijā) pielūdza un godāja pavasara un rītausmas Dievieti Ostaru. Anglosakšiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Eostre, bet ģermāņiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Oestre. Šī labsirdīgā, sirsnīgā un mīļa Dieviete dāvā pasaulei pavasari un gaismu. Viņa atmodina dabu no ziemas miega un atnes auglību. Dievieti Ostaru pavada Lieldienu zaķi (Lieldienu truši), tie ir viņas uzticamie pavadoņi. Leģenda vēsta, ka Lieldienu zaķi (Lieldienu truši) dēj krāsainas, raibas olas. Kas tās atrod, to sagaida laime. Lieldienas ir Dievietes Ostaras svētki. Lieldienas ir Dievietes Ostaras laiks. Šo svētku svinēšana notika vel tad, kad rabīns Jēzus Kristus nebija vel dzimis. Pat iestājoties kristietības laikmetam, senās tradīcijas nekur nepazuda. Nedz krusta kari, nedz inkvizīcijas tiesas nespēja iznīcināt cilvēku mīlestību pret Dievieti Ostaru. Kristiešu piedāvātais termins «Passover» Lieldienu apzīmēšanai tā arī nespēja iedzīvoties ļaužu prātos. Lieldienas tik un tā nes Dievietes Ostaras vārdu. Lieldienu būtība ir tuvināt cilvēku tuvāk dabai un atziņai, ka cilvēks ir dabas daļa. Svinēsim Lieldienas atbildīgi. Rūpēsimies par apkārt esošo dzīvo dabu. Un tad Dievietes Ostaras svētība pavadīs mūs visur, kur vien mēs ejam. Priecīgas Lieldienas!
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

 2. Что такое Пасха? Почему Пасху на английском языке называют «Easter», а не «Passover»? Почему Пасха на немецком языке называется «Ostern»? Сегодня я отвечу на эти вопросы. С незапамятных времён на северо-западе Европы (Архипелаг Британских островов) и в центральной Европе (нынешняя территория Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Лихтенштейна) покланялись Богине весны и рассвета Остаре. Богиню Остару искренне почитали. Англо-саксонцам Богиня Остара была известна как Eostre, а германцы Богиню Остару знали как Oestre. Эта добрая, весёлая Богиня приносит в мир весну и свет. Она пробуждает природу от зимнего сна и дарует плодородие. Богиню Остару по всюду сопровождают Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики), они её верные спутники. Легенда гласит, что Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики) кладут разноцветные, пёстрые яйца. Кто их находит, того ждёт счастье. Пасха — это праздник Богини Остары. Пасха — это время Богини Остары. Этот праздник отмечали ещё тогда, когда раввин Исус Христос не был родившись. Даже после наступления эпохи христианства, древние традиции никуда не пропали. Не крестовые походы, не суды инквизиции не могли уничтожить людскую любовь к Богине Остаре. Христианский термин «Passover» для обозначения Пасхи так и не смог прижиться в умах людей. Пасха все ровно несёт имя Богини Остары. Смысл Пасхи — это воссоединение человека с природой и понимание того, что человек — это часть природы. Будем праздновать Пасху ответственно. Позаботимся о природе вокруг нас. И тогда благодать Богини Остары будет сопровождать нас везде, где мы есть. Счастливой Пасхи!
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

 3. Ir pienākušas Lieldienas. Daba mostas, bet cilvēku sirdis piepilda cerība. Pavasara un rītausmas Dieviete Ostara ir atnesusi mums pavasari un gaismu. Zāle sazaļo, asni mostas no ziemas miega, kokiem plaukst pumpuri. Taureņi lido. Saule spīd. Pavasara noskaņojums mums sniedz dvēseles gaismu. Lieldienu zaķi (Lieldienu truši) ir paslēpuši krāsainas, raibas olas. Dzīvība svin savu uzvaru. Dievietes Ostaras svētība virmo starp mums. Šajā svētīgajā svētku laikā pateiksimies Dievietei Ostarai par visu to labo, ko Dieviete Ostara mums ir sniegusi. Būsim pateicīgi Dievietei Ostarai par viņas rūpēm un gādību. Dieviete Ostara ir labestīga un jauka. Viņa mīl katru cilvēku neatkarīgi no tā ticības, izcelsmes, rīcības, dzīves uzskatiem vai citām pazīmēm. Viņa ir pretimnākoša pret jebkuru ticīgo, kas viņu lūdz un godā. Dieviete Ostara spēj padzīt tumsu un skumjas, viņa spēj dot auglību un dzīvību. Atliek tikai viņu lūgt, un viņa palīdzēs. Lai arī kā mums dzīvē klātos, nezaudēsim dvēseles gaismu. Nezaudēsim cerību un ticību. Mēs neesam vieni. Dieviete Ostara ir ar mums. Un viņas spēks piepilda katru sirdi ar gaismu.
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

 4. Наступила Пасха. Просыпается природа, а сердца людей наполняются надеждой. Богиня весны и рассвета Остара принесла нам весну и свет. Трава зеленеет, ростки проснулись от зимнего сна, листва распускаться. Бабочки летают. Солнце светит. Весеннее настроение наполняет нас душевном теплом. Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики) спрятали везде разные, разноцветные яйца. Жизнь празднует свою победу. Благодать Богини Остары окружает нас. В это праздничное время поблагодарим Богиню Остару за всё хорошее, что Богиня Остара нам сделала. Будем благодарны Богине Остаре за её заботу и усилия. Богиня Остара очень добродушная. Она любит каждого человека независимо от веры, происхождения, поступков, мировоззрения или других признаков. Она приветлива к каждому верующему, кто ей молиться и кто её почитает. Богиня Остара способна прогнать тьму и грусть, она способна даровать плодородие и жизнь. Надо только ей помолиться, и она поможет. В жизни может идти по-разному. Несмотря на всё сохраним в душе свет. Сохраним надежду и веру. Мы не одни. Богиня Остара всегда с нами. И её сила наполняет каждое сердце светом.
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 😉
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

  1. Atkal jau tas naskais pagāns skolnieciņš izļepatojis pa Vāciju, Austriju, Beļģiju, meklējis krāsotas un nekrāsotas olas, dižojies kā pagāns, bet pārzin kristiešu lietas, bet – galvenais – saticis dievieti Ostaru! Lūk, ko latviešu pagāni vēl nepazīst! Lai slavēti Lieldienu zaķi pagānu apgaismoti , kuriem arī patīk krāsainas olas iekš vācu modes1

   1. Nu, pavasara zaķis Tu neesi, jo Tu raksti vārdu ”Dieviete” ar mazo sākumburtu. Tu raksti kā īstens kristietis, ievērodams pirmos trīs kristietības baušļus. Kā kristietis Tu māki godāt tikai ebreju cilts Dievu Jahvi, citus Dievus Tu negodā, t.i., necieni. Nav jau ko brīnīties, Tu vienkārši apzinīgi ievēro pirmos trīs kristietības baušļus.
    Vispār jau Lieldienu zaķis (Lieldienu trusis) ir Dievietes Ostaras simbols. Lieldienu zaķi (Lieldienu trusi) uz Ameriku atveda vācieši. Arī pie mums vācieši atveda Lieldienu zaķi (Lieldienu trusi). Vienkārši kristieši nespēja pilnībā nopostīt pirmskristīgā laikmeta kultūru, kristieši asimilēja neābramisko reliģiju rituālus un atribūtus sevī.
    Ar cieņu, Skolnieciņš
    ©Skolnieciņš 1999-bezgalība 🙂
    Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 5. Labi gan, ka Tevi, Skolnieciņ, kāds nav aizvedis uz Ameriku , Vāciju vai pie sliktajiem zaķiem….Vismaz Tu mūs apgaismosi visvisādās pārgudrībās, kad Tev īsti nebūs ko darīt….Tomēr labāk, lai ilgāk Tev būtu gaiša galva!

  1. Lieldienas ir Dievietes Ostaras svētki. Dievieti Ostaru pielūdza gan anglosakši, gan senie ģermāņi. Angļu valodā Lieldienas nes Dievietes Ostaras vārdu. Kristīgais Lieldienu termins angļu valodā tā arī nav iegājies. Tu visu vari izlasīt internetā. Par Dievieti Ostaru ir daudz kas teikts arī Yūtubā.
   Tagad padomā, kāpēc par Lieldienām runāju kā par Dievietes Ostaras svētkiem. Lieldienu olas, Lieldienu zaķi (Lieldienu truši), taureņi, dažādi ziedi un zaļumi ir pavasara un rītausmas Dievietes Ostaras simboli. Ar ābramiskajām reliģijām – jūdaismu, kristietību, islāmu – šiem simboliem nav nekāda sakara. Padomā! Kas pie mums ievazāja kristietību? Tie bija vācieši. Padomā! Vai pareizticīgo baznīcas ietekmes teritorijā ir tie paši Lieldienu atribūti kā pie mums? Nav. Vismaz 20. gadsimtā to nebija. Tagad līdz ar globalizāciju un masu popkultūru Lieldienu zaķis(Lieldienu trusis) ir ienācis arī pareizticīgo baznīcas ietekmes teritorijā.
   Man ļoti nepatīk, ka kristīgā baznīca uzvedas toksiski, šovinistiski, snobiski. Kristīgā baznīca pa visām varītēm grib uzspiet savu šķībo taisnību visai sabiedrībai. Nesen Zbigņevs Stankevičs pārsteidza Latvijas sabiedrību ar savu publisko runu, kurā viņš nosodīja izvarotās Ukrainas sievietes, kuras veic abortus. Savukārt, internetā var lasīt publikāciju, kurā ir aprakstīts kā Zbigņevs Stankevičs piekauj ķecerīgu bomzi (bezpajumtnieku), kurš viņam patraucēja sprediķi. Paldies Delfi.lv žurnālistiem!
   Kamēr baznīcēni dirsīsies sabiedriskajos mēdijos, tikmēr kādam Skolnieciņam būs jāraksta savas atziņas.
   Ar cieņu, Skolnieciņš
   ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
   Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

  2. Pavasara zaķi, Tu laikam esi baznīcēns. Vārdu ”Dieviete” vienmēr raksta ar lielo sākumburtu! Vienīgie grafomāni, kas vārdu ”Dieviete” raksta ar mazo sākumburtu, ir jūdaisti, kristieši un musulmaņi. Tādus vārdus kā ”Dievs”, ”Dievi”, ”Dieviete”, ”Dievietes” visos iespējamajos locījumos jebkurā teikuma daļā raksta ar lielo sākumburtu! To der zināt un iegaumēt. Neesi tāds analfabēts, ka viduslaiku kristieši. Nepieļauj Bībeles autoru kļūdas.
   Ar cieņu, Skolnieciņš
   ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
   Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 6. Cienījamo, Skolnieciņ!
  Silti, jo silti iesaku Tev nomierināt savu pārkarsušo prātu par visas pasaules kristiešiem, DIEVIETĒM, baznīcēniem, jūdaistiem un vēl sazin ko….u.t.t. Esi mierīgs un pārliecināts par sevi, šeit, savā zemē! Pārstāj kritizēt citus un apsaukāties, ka esot analfabēti, neskaties uz citiem tik augstprātīgi un nicīgi!
  Lepnība nav tā labākā īpašība…Dari un domā, ko vēlies, bet pārlieku neuzbāzies ar saviem garumgarajiem prātuļojumiem un paštīksminošajiem tekstiem publiskajā ēterā! Labāk izdod savu rakstu krājumu! Cerams, kāds tos studēs!
  Jā, neesmu baznīcēns, neesmu grafomāns, neesmu analfabēts, neesmu kristietis.Esmu LATVIETIS.
  Lai Tev veicas!

  1. Vārdu ”Dieviete” neraksta ar ieslēgtu ”Caps Lock” taustiņu. Vispār latviešu valodā teikuma vidū nemēdz lietot ”Caps Lock” taustiņu.
   Kāpēc man būtu jāpārstāj kritizēt baznīcēnus, ja baznīcēni neierobežoti reklamējas pa LTV1? Piemēram, valsts universitāšu studentiem nākas dzīvot dārgās, vecās un neremontētās kojās (kopmītnēs). Kopmītnes ir teju vai dzīvokļa cenā. Dažkārt pat dzīvokļa rēķins mazpilsētā ir lētāks par pusīti koju istabas. Valsts nespēj pat koju jautājumu atrisināt. Piemēram, Romas pāvesta Franciska vizītei valsts naudu atrada. Bet kojas 30 gadu laikā izremontēt nevar. A, baznīcām ir gan zelta kupoli, gan zelta gaiļi. Tam naudas pietiek. Valdība izdabā kreacionistiem, bet par nabadzīgiem studentiem ir nospļauties. Ļoti kristīgi. Pavasara zaķi, ja Tu šos liekuļus aizstāvi un darbojies kā brīvprātīgs liekuļu advokāts, tad Tu topi līdzvainīgs visās šajās nejēdzībās.
   Par Tavu latvietību es šaubos. Latviski rakstīt Tu nemāki. Un kāpēc tad baznīcēnus aizstāvi no zolīdas kritikas? Ko? Varēji paklusēt. Palasi 100. Satversmes pantu.
   Ar cieņu, Skolnieciņš
   ©Skolnieciņš 1999-bezgalība
   Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 7. Lai kāds Augstākais palīdz sakārtot Tavas domas un galvu! Redzu, ka Tavā domu, secinājumu, naida un negāciju putrā nav vērts iedziļināties, tukši kavēt laiku! Skolnieciņ, tiešām, derētu Tev vēl kādu laiku palikt skolniekam dažādos jautājumos, ne tikai savos spriedelējumos..
  Jūtot līdzi par neremontētajām kojām(kopmītnēm) un baznīcu zelta kupoliem, iesaku Tev taisnā ceļā doties politikā, tur vajadzēs niknu cīņas sparu un garumgaras muldēšanas prasmes.
  Veiksmi!!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *