Pirmais solis ceļā uz šī gada budžetu

1. februārī pašvaldībā notika apvienoto komiteju sēde, kurā tika skatīts 2024. gada pašvaldības budžeta projekts. Galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 7. februārī. Pirms tam deputāti izdarīja grozījumus vairākos noteikumos, kas palīdzētu iegūt budžetā trūkstošo finansējumu.

 

Finansu komitejas sēdē

Nemaksās līdzfinansējumu ilgstošai aprūpei

Vispirms, izskatot noteikumus «Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā», deputāti lēma, ka apgādniekiem vairs netiks maksāts pašvaldības līdzfinansējums 400 eiro apmērā tuvinieka ilgstošas aprūpes nodrošināšanai. Lēmums attieksies arī uz tiem apgādniekiem, kam par šo atbalstu jau līgums bija noslēgts. Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve skaidroja, ka šobrīd līdzmaksājums tiek maksāts 30 personām, un gadā tie ir 144 000 eiro, bet no 1. jūnija būtu 84 000 eiro. Juriste Ieva Liepiņa skaidroja, ka tie apgādnieki, kas vēlas maksāt par savu tuvinieku uzturēšanos pansionātā, pašvaldībā pat nevēršas, viņi šos jautājumos kārto ar pansionātu, taču ir situācijas, kad vecais cilvēks dzīvo viens un paliek bezpalīdzīgā stāvoklī, un pašvaldība ir spiesta iesaistīties. Tāpēc arī pašvaldība paredzēja 400 eiro līdzfinansējumu, lai mudinātu arī tuviniekus daļu līdzfinansēt. Juriste Lelde Bičuša skaidroja, ka šie ir privāto tiesību jautājumi – ja apgādnieks vēlas, lai par viņu bērni maksā, viņam ir jāvēršas tiesā, tomēr reālā situācija, kā piebilda I, Liepiņa, ir tāda, ka cilvēks ir gulošs, bezpalīdzīgā stāvoklī un viņš nevar vērsties tiesā, līdz ar to nav citas iespējas, kā viņu aprūpēt. Taču, vai tagad tuvinieki spēs samaksāt 700 eiro mēnesī, arī ir jautājums?!

Pabalsti Zelta kāzās un jubilejās paliek

Bija plāns atteikties no pabalsta Zelta kāzās, kas gadā budžetā dotu 3500 eiro ietaupījumu, kā arī no pabalsta senioriem apaļajās jubilejās (vai arī to maksāt tiem, kas nosvinējuši 80 gadu jubileju). Šos pabalsts gadā dotu 45 100 eiro lielu ekonomiju. Tomēr deputāti Juris Šulcs un Mārtiņš Limanskis iebilda, ka, lemjot par daudzmiljonu budžetu, diez vai būtu jālemj par šādām naudas summām, jo īpaši, ņemot vērā, ka tas ir instruments, kā sociālais dienests var redzēt, kādos apstākļos šie cilvēki dzīvo. Kā rezumējot teica deputāte Edīte Zelča, ne jau šādas summas izglābs budžetu… Pēc neilgām diskusijām tika nolemts šos noteikumus tomēr neaiztikt.

Par līdzmaksājumu ēdināšanai

Kā informēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina, ir sagatavots jauns lēmuma projekts, kas stātos spēkā no 1. jūlija un nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs 1,40 dienā (iepriekš 1,17 eiro), savukārt 5/6– gadīgajiem – arī 1,40 eiro dienā (iepriekš ēdināšanas izmaksas 100% apmērā sedza pašvaldība). Citas maksas un atvieglojumi netiek mainīti. Tomēr ir vēl viens jauns nosacījums – ja vecāki iestādes noteiktajā kārtībā nebūs laikus informējuši, ka bērns neapmeklēs skolu vai bērnudārzu, viņam būs jāsedz pilna ēdināšanas maksa par šo dienu, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējuma daļa.

Budžets – sabalansēts

Lai arī līdz domes sēdei 7. februārī budžeta projektā vēl tiek solīti precizējumi, kā skaidroja domes Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica, pēc vairāku mēnešu darba budžets ir salikts un ir sabalansēts.

Ieņēmumi

Ieņēmumu sadaļā plānoti 78 376 565 eiro, kas ir par 1,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2023. gada sākotnējā plānā. Ieņēmumus veido: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 35 951 702 eiro (45,87%), kas ir par 1 606 969 eiro vairāk nekā 2023. gada izpilde; nekustamā īpašuma nodoklis tiek plānots 4 300 455 eiro (5,49%), kas ir par 215 700 eiro mazāk nekā 2023. gada izpilde; azartspēļu nodokļa ieņēmumi ir plānoti 20 000 eiro, bet dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 180 000 eiro.

Nenodokļu ieņēmumus 2024. gadā plānots iekasēt 1 727 623 eiro apmērā. Šajā sadaļā ietilpst peļņas daļa no pašvaldībā esošo dzīvokļu izīrēšanas 379 345 eiro, procentu ieņēmumi par depozītiem – 101 000 eiro, valsts un pašvaldību nodevas – 66 900 eiro, naudas sodi un sankcijas – 51 060 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi – 48 108 eiro. Savukārt ieņēmumi no pašvaldības īpašumu atsavināšanas tiek plānoti 1 081 210 eiro. Kā skaidroja D. Rudēvica, līdzīgi kā pagājušajā gadā, 70% no pagastos pārdotajiem īpašumiem paliks šo pagastu pārvalžu rīcībā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 5 840 376 eiro, kas ir par 174 486 eiro vairāk nekā 2023. gada izpilde.

Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas – 2024. gadā plānotas 29 816 409 eiro, kas ir 38,04% no kopējiem ieņēmumiem. 2 333 549 eiro plānoti ES projektu īstenošanai pašvaldībā, savukārt 540 000 eiro – par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izglītībā.

Izdevumi

Izdevumu sadaļā plānoti 82 456 776 eiro, kas pret 2023. gada sākotnējo plānu ir mazāk par 4,9 miljoniem eiro. No tiem pārvaldes izdevumi – 7 549 634 eiro (9 %); parāda maksājumi – 1 304 322 eiro; izglītībai paredzēti 36 596 016 eiro; atpūtai, kultūrai, sportam, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem – 8 609 603 eiro; veselības aprūpes atbalstam – 153 502 eiro, pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 7 369 868 eiro; sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1 093 419 eiro; ekonomiskajai darbībai – 6 656 514 eiro; vides aizsardzībai – 764 535 eiro.

Interesējoties, kā sabalansēs budžeta ieņēmumus un izdevumus, D. Rudēvica skaidroja, ka starpība tiks finansēta no 2023. gada budžeta atlikuma 7 163 328 eiro, kas bija uz 2024. gada 1. janvāri un vēl no šī atlikuma tiks finansēta aizņēmumu atmaksa 3,8 miljoni eiro.

Tomēr, kā sēdē atzina gan pašvaldības vadītājs Gundars Važa, gan izpilddirektors Ivars Liepiņš, visu gadu būs jāstrādā, ievērojot stingru finanšu disciplīnu, lai iespējami vairāk līdzekļu varētu iegūt attīstībai un lai varētu izdarīt tos darbus, ko novads ir apņēmies.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *