Par atbalstu, kuru no pašvaldības var saņemt novada iedzīvotāji!

Tā kā jau iepriekš bija izskanējis, ka lielākoties pašvaldības palīdzība šogad tiks paredzēta trūcīgiem un maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem, vēlējāmies saprast, cik daudz un kādiem mērķiem sociālā budžeta līdzekļus plānots tērēt. Kopējā sociālajām vajadzībām atvēlētā naudas summa ir liela – 13 663 685 eiro jeb 16,6% no pašvaldības budžeta, taču šajās izmaksās iekļauts gan pansionāts «Rauda», gan citu sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu uzturēšana, darbinieku atalgojums un citas izmaksas. 

 

 

Kādu sociālo atbalstu no pašvaldības iedzīvotāji var saņemt – atbildi uz šo jautājumu meklējām sarunā ar Tukuma novada sociālā dienesta vadītāju Inu Balgalvi.

Valsts noteiktie pabalsti

– Cik lielu finansējumu pašvaldība plāno dažādu pabalstu izmaksai?

– Kopumā sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām pašvaldības budžetā esam paredzējusī 3 688 359 eiro. Tomēr jāņem vērā, ka lielākoties šis atbalsts ir paredzēts sabiedrības mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.

– Kādam jābūt cilvēka ienākumu līmenim, lai viņi varētu piešķirt trūcīgās un maznodrošinātas personas statusu?

– Valsts katru gadu paziņo gada ienākumu mediānu, no kuras procentuāli rēķina minimālo ienākumu sliekšņus. Šogad tiek piemērota 2021. gada ienākumu mediāna, kas ir 685,78 eiro. Līdz ar to trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 50% no šīs mediānas jeb 343 eiro, pārējām personām – 240 eiro, savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 549 eiro, bet pārējām personām – 384 eiro, taču mūsu pašvaldībā šis maznodrošinātās personas līmenis ir 411 eiro pirmajai personai, un 288 eiro katrai nākamajai. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

– Trūcīgo personu skaits pieaug vai samazinās?

– Pieaug – 2023. gadā trūcīgas mājsaimniecības statuss tika piešķirts 1879 personām, bet 2024. gadā atbalstu plānojam jau 2054 personām, – tātad redzam, ka dzīves līmenis pasliktinās.

– Cik liels ir tā sauktais GMI līmenis un cik daudz plānojat izmaksāt GMI pabalstos?

– Garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 137 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro (20% no mediānas). Šogad šiem pabalstiem plānojam 273 400 eiro. Pagājušajā gadā kopā tie bija 334 101 eiro, no kuriem 89 572 eiro tika izmaksāti Ukrainas iedzīvotājiem. 2023. gadā šī pabalsta saņēmēju skaits mazinājās – to saņēma 906 personas, bet, piemēram, 2022. gadā tie bija 1599 cilvēki, kas bija saistīts ar Ukrainas bēgļu krīzi.

– Un vēl pašvaldība maksā atbalstu krīzes situācijā.

– Jā, tas ir atbalsts obligāto pamatvajadzību nodrošināšanai, un tā apmērs ir 272 eiro pirmajai un 190 eiro katrai nākamajai personai ģimenē, protams, izvērtējot katru gadījumu. Piemēram, tas var būt ugunsgrēka gadījumā, pērn tie bija vētras postījumi, citas krīzes situācijas, kurās cilvēks paliek, piemēram, bez iztikas līdzekļiem. Mēs šim mērķim katru gadu plānojam ap 20 000 eiro, bet pērn kopumā iztērējām vairāk nekā 46 000 eiro, taču daļu valsts atmaksāja.

Mājokļa pabalsts

– Kam pienākas mājokļa pabalsts un cik lielā apjomā?

– Mājokļa pabalstu var saņemt cilvēks (ģimene), ja viņam ir grūtības samaksāt par mājokli. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka, šo atbalstu aprēķinot, ir jāņem vērā GMI, kas šogad, kā jau minēts, ir 137 eiro pirmajai personai un 96 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, un vēl šajā aprēķinā tiek piemēroti koeficienti – atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai cilvēkam ar invaliditāti tas ir 2,5, mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2; mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti un bērni, – koeficients 2 un pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5.

Izmaksas piemērs: pēc komunālo maksājumu samaksas uz rokas senioram vai cilvēkam ar invaliditāti ir jāpaliek 342,50 eiro. Ja ģimenē ir divi darba nespējīgi cilvēki, katrai personai uz rokas ir jāpaliek 274 eiro, bet ģimenei uz katru tās locekli – 205,50 eiro. Piemērs, ja mājsaimniecībā dzīvo divi pensionāri. Kopējie ienākumi ir 500 eiro, mājsaimniecības GMI slieksnis: 233 eiro (137 + 96), kam piemēro koeficientu 2 un iegūst 466 eiro (233 eiro x 2). Izdevumi par dzīvokļa īri un komunālajiem maksājumiem ir 280 eiro. Tad mājokļa pabalsts šai ģimenei ir 246 eiro (500 eiro – (466 eiro + 280 eiro) = -246).

Tātad, atkarībā no ieņēmumiem un izdevumiem pašvaldība sedz starpību vai arī nosedz izdevumus pilnā mērā atbilstoši normatīviem, kas noteikti MK noteikumos Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu». Vēl ir jāņem vērā, ka mantiskajam stāvoklim ir jāatbilst trūcīgā vai maznodrošinātā līmenim, bet, protams, katra situācija tiek izvērtēta.

– Vienam ir vienistabas dzīvoklis, citam – četru istabu…

– Tas arī noteikumos ir noteikts, – četristabu dzīvokļa vai privātmājas uzturēšanu mēs pilnībā neapmaksāsim. Ja mājoklis ir liels, aprēķinu veic, rēķinot noteiktu kvadrātmetru skaitu uz cilvēku: pirmajai personai 32 m², bet 18 m² – katrai nākamajai. Savukārt visu mājokļa platību ņem vērā, ja tas ir vienistabas mājoklis vai istaba kopīpašnieku mājoklī vai ja divistabu mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai kuras sasniegušas pensijas vecumu. Līdz 50 m² no mājokļa kopējās platības rēķina, ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai persona, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu.

– Tas nozīmē, ka arī privātmājā dzīvojošais var šo atbalstu saņemt?

– Var. Un vienu reizi gadā var saņemt arī atbalstu cietajam kurināmajam – mēs to aprēķinām sešiem mēnešiem. Cilvēki to šobrīd ļoti aktīvi izmanto, lai sagatavotos nākamajai apkures sezonai.

– Vai varam minēt pensijas apmēru, ar kādu var pretendēt uz šo atbalstu?

– Katrs iesniegums tiek vērtēts individuāli, taču, ja cilvēkam pensija ir 411 eiro vai nedaudz virs šīs summas, viņš var uz šo atbalstu pretendēt, bet, kā jau minēju, katra situācija tiek izvērtēta.

– Un jāiesniedz čeks par malkas vai cita kurināmā iegādi?

– Jābūt čekam vai pavadzīmei.

– Cik daudz naudas kopumā Mājokļa pabalstam esat paredzējuši.

– Mājokļa pabalstam, līdzīgi kā citiem pabalstiem, naudu šogad plānojām 11 mēnešiem, taču jau šobrīd esam saņēmuši daudzus pabalsta pieprasījumus no iedzīvotājiem, pārsniedzot mēneša plānu. Kā jau minēju, patlaban daudzi piesakās malkas pabalstam, bet jūlijā šī pabalsta pieprasījumi samazināties. Izmaksāt iedzīvotājiem plānojam 229 666 eiro, savukārt pakalpojuma sniedzējiem – 474 387 eiro.

– Tas ir mazāk nekā 2023. gadā?

– 2023. gadā izmaksājām 866 451 eiro, bet šajā summā ietilpst izdevumi, kas tika samaksāti Ukrainas kara bēgļiem.

– Kādu atbalstu var saņemt veselībai?

– Lai saņemtu šo atbalstu, jābūt trūcīgā vai maznodrošinātā statusam, un uz rokas pēc izdevumu segšanas ir jāpaliek 175 eiro. Piemēram, ja pensija ir 350 eiro un 200 eiro jāmaksā par slimnīcu, tad pašvaldība segs aptuveni 25 eiro. Pērn veselības aprūpei paredzējām 30 193 eiro, šogad plānojam 21 000 eiro.

Pašvaldības brīvās iniciatīvas

  1. Balgalve informēja, ka, neraugoties uz grūto budžeta situāciju, sociālajā atbalstā arvien ir saglabātas tās iniciatīvas, kuras nenosaka valsts, bet gan pati pašvaldība. Kopā visām šīm iniciatīvām 2024. gadā ir plānoti 221 025 eiro.

* Jaundzimuša bērna aprūpei pašvaldība piešķir pabalstu 200 eiro par katru novadā pirmreizēji deklarētu bērniņu – neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku novadā ir deklarēti vecāki.

* Bērna invalīda aprūpei reizi gadā var saņemt 100 eiro lielu pabalstu;

* Aizgādnis reizi gadā var saņemt 100 eiro atbalstu par aizgādājamo, kas deklarēts mūsu pašvaldībā;

* Sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu 18. novembrī, pašvaldība izmaksā 50 eiro pabalstu novadā deklarētajiem politiski represētajiem iedzīvotājiem,  nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajiem;

* Zelta, Dimanta un Briljanta kāzu jubilāri var saņemt finansiālu atbalstu: Zelta kāzās – 100 eiro, Dimanta – 150 eiro un Briljanta – 200 eiro. Lai saņemtu šo pabalstu, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru un pievieno laulības apliecību vai tās atvasinājumu;

* Ir saglabāts pabalsts senioriem apaļajās dzīves jubilejās; sociālajam dienestam ir sadarbības līgums ar Tukuma pilsētas pensionāru biedrību, kas aiznes šo pabalstu tukumniekiem, bet pagastos to dara sociālais darbinieks gan sadarbībā ar pensionāru biedrībām, gan pagastu pārvaldēm. 75 dzīves gadu jubilejā pabalsts ir 30 eiro, 80 – 35 eiro, 85 – 45 eiro, 90 – 50 eiro, 95 – 75 eiro, 100 – 150 eiro, 101 – 175 eiro un par katru nākamo dzīves gadu papildus – 25 eiro. Tukuma pilsētas pensionāru biedrība plāno marta jubilāriem rīkot īpašu sarīkojumu 18. martā.

* Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem (izgatavošanai un labošanai) var saņemt novadā deklarētie iedzīvotāji, kam noteikta I, II, III grupas invaliditāte; kas saņem vecuma (vai priekšlaicīgo) pensiju un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību; ir politiski represēta persona vai daudzbērnu ģimenes vecāks. Pabalstu zobu protezēšanai var saņemt 30% apmērā, bet ne vairāk kā 100 eiro gadā, savukārt zobu protēžu labošanai – 75% apmērā, bet ne vairāk kā 36 eiro gadā.

* Pašvaldība sniedz materiālo atbalstu higiēnas pakalpojumiem. Ja mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss, reizi mēnesī šis pakalpojums ir bez maksas un pašvaldība sedz maksu par dušu un veļas mazgāšanu (līdz 5 kg), savukārt par katru nākamo dušas apmeklējumu reizi nedēļā sedz līdz 50%, bet ne vairāk kā 3,50 eiro mēnesī; ja personai noteikta invaliditāte; ja tā saņem vecuma pensiju, ja tā ir daudzbērnu ģimene vai politiski represēta persona, pašvaldība sedz maksu dušas apmeklējumam līdz 50%, bet ne vairāk kā 3,50 eiro reizi mēnesī. Savukārt ar sociālā darbinieka nosūtījumu sedz maksu dušas apmeklējumam un veļas mazgāšanai šajā nosūtījumā norādītajā apjomā. Šo iespēju piedāvā LSK Kurzemes komiteja Tukumā, Kurzemes ielā 5a, kā arī kopienas centros Sēmē, Džūkstē, Irlavā – atbilstoši piedāvājumam.

* Reemigrācijas pabalstu 500 eiro piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni un kura vēlas no citas valsts atgriezties uz dzīvi Latvijā – Tukuma novadā. Šo pabalstu piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene šajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu. Katru gadu tas tiek izmantots – 2023. gadā to saņēma četras mājsaimniecības – kopā 1382 eiro.

* Apbedīšanas pabalstu 450 eiro apmērā piešķir novadā deklarējušas personas nāves gadījumā. To piešķir tādā gadījumā, ja pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. Ja pabalsta pieprasītājam ir tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu, kas nepārsniedz 450 eiro, tad pašvaldība var segt starpību starp citu apbedīšanas pabalstu un to, kuru noteikusi pašvaldība. Ja cilvēka apbedīšanu neviens neuzņemas, to veic pašvaldība.

* Atbalstu transportam ir tiesības saņemt novadā deklarētai personai, ja tā funkcionālu traucējumu vai dzīvesvietas atrašanās dēļ, vai citu objektīvu no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj izmantot sabiedrisko transportu vai pašu spēkiem nespēj nokļūt uz ārstniecības iestādi vai sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu, ja tas paredzēts sociālā atbalsta vai rehabilitācijas plānā.. Kandavā ir divas automašīnas, kas šo pakalpjumu sniedz, reizēm pakalpojumu nodrošina sociālais darbinieks, un varam segt arī transporta izmaksas, taču tas notiek sadarbībā ar sociālo darbinieku, kas izvērtē personas vajadzības. Tāpēc aicinām pēc šī atbalsta vērsties laikus. Ir cilvēki, kam jau ir asistents, un šajos pakalpojumus transporta izmaksas braucienam pie ārsta jau ir iekļautas.

– Kā var šo asistenta pakalpojumu izmantot?

– Ja cilvēkam ir I vai II grupas invaliditāte, viņam jāvēršas mūsu dienestā, kur darbinieki izvērtēs, kāds atbalsts ir nepieciešams – izglītībai, veselības aprūpei utt.), un atbilstoši tam piešķirs noteiktu stundu apjomu asistentam. Par asistentu visbiežāk kļūst kāds no tuviniekiem, kas saņem atlīdzību – 5,42 eiro par stundu ar visiem nodokļiem.

Vienotais tālrunis

  1. Balgalve aicina iedzīvotājus, kam būtu nepieciešams kāds no pabalstiem vai pakalpojumiem vai ir cita problēma, vērsties pie sociālā darbinieka vai zvanīt pa tālruni 80205333, kur problēmu vai vajadzību uzklausīs, un ja vajadzēs aizbrauks ciemos.

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *