Ieceru daudz. Vai visam pietiks naudas?

Apvienotajā komiteju sēdē pirms nedēļas Tukuma novada pašvaldības deputāti  pieņēma pašvaldības budžeta projektu, taču tā galīgo variantu apstiprināja šo trešdien, 7. februārī.

Novada domes sēdē

 

 

Līdz ar to tika pielikts punkts garajam budžeta veidošanas procesam, kas, kā atzina pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, aizsācies jau septembrī, par pamatu ņemot vienu un svarīgāko kritēriju – novada teritorijas vienmērīga attīstība: “Līdz 1. novembrim visas iestādes un nodaļas sagatavoja savus budžeta projektus un līdz 1. janvārim ar visiem veicām pārrunas. Janvāra sākumā vēlreiz apkopojām rezultātus, lai budžeta skaitļus varētu balstīt uz 2023. gada reālo izpildi, nevis uz sākotnējo plānu, ko vēl janvārī piekoriģējām.”

Iedzīvotāju skaits samazinājies

Budžeta pamats, kā atzina izpilddirektors, ir iedzīvotāju samaksātais ienākuma nodoklis, tāpēc ir svarīgi, lai iedzīvotāju skaits nemazinātos. Tomēr šī gada 1. janvārī deklarēto iedzīvotāju skaits novadā bija 45 555, kas ir par 251 cilvēku mazāk nekā pērn, savukārt, pieskaitot arī tos, ka novadā norādījuši vai reģistrējuši dzīvesvietu, šis samazinājums ir 532 (2024. gadā – 46 582, 2023. – 47 114). Vērtējot divu pilsētu un 21 pagasta iedzīvotāju skaita bilanci, tikai Engures pagastā iedzīvotāju skaits audzis, tāpat arī Lapmežciemā, Smārdē un Tumē; Sēmē iedzīvotāju skaits nav mainījies, savukārt pārējos pagastos, kā arī abās pilsētās – Kandavā un Tukumā – ir negatīva bilance. Vēl dramatiskāka ir piedzimušo/mirušo bilance – gada laikā novadā piedzimuši 327 mazuļi, bet 668 novada iedzīvotāji aizgājuši mūžībā.

Likumsakarīgi, kā skaidroja I. Liepiņš, ka iedzīvotāju skaits aug tur, kur ir aktīva uzņēmējdarbība, un kopumā novadā ir 4189 uzņēmumi.

  1. gada prioritātes

Veidojot šī gada budžetu, noteiktas vairākas prioritātes, piemēram, uzsākt augsta līmeņa gatavības projektus un to īstenošanai piesaistīt Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējumu, kā arī nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu. Vēl iecerēts veikt pasākumus vēsturisko ēku saglabāšanā Tukumā un Kandavā un turpināt atbalsta pasākumus daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Visu šo prioritāšu veiksmīgai īstenošanai svarīgs priekšnosacījums būs iespēja piesaistīt jau minētos Eiropas fondus un arī aizņēmuma līdzekļus.

Jādomā par atalgojuma pieaugumu

Vēl viena prioritāte, kā atzina I. Liepiņš, saistīta ar pašvaldības atlīdzības sistēmu, kurai nepieciešams nodrošināt augstu konkurētspēju, jo šobrīd atalgojuma līmenis pašvaldībā nav tik augsts, lai varētu piesaistīt kvalificētus speciālistus, tāpēc šogad ir plānots paaugstināt atalgojumu par 5,7%, vienlaikus nodrošinot minimālās algas pieaugumu no 620 uz 700 eiro, un pedagogu atalgojuma pieaugumu – pirmskolā no 1240 uz 1526 eiro, kā arī vispārējā izglītībā no 1226 uz 1374 eiro. I. Liepiņš arī piebilda, ka, veicot racionālu darba spēka plānošanu, ir izdevies samazināt izdevumus atalgojumam, neraugoties, piemēram, uz algu pieaugumu pašvaldībā 2023. gadā.

Budžets – sabalansēts

Kā jau rakstījām 2. februāra laikrakstā, budžeta ieņēmumu daļā paredzēti 78 376 565 eiro, savukārt izdevumu daļā – 82 456 776 eiro, savukārt budžetu sabalansēt izdevies, izmantojot 7 163 328 eiro atlikumu uz šī gada sākumu, tātad – izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks nosegts no šī atlikuma.

  1. gada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 78 376 565 eiro, kas ir par 2,6 miljoniem eiro mazāk nekā 2023. gadā. Ieņēmumus veido: iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 35 951 502 eiro (par 1,6 miljoniem eiro vairāk nekā pērn), īpašuma nodokļi – 4 300 455 eiro (nodoklis zemei – 3 411 001 eiro, ēkām un inženierbūvēm – 552 045 eiro, mājokļiem – 337 409 eiro). Azartspēļu nodokļa ieņēmumi ir plānoti 20 000 eiro (pērn iekasēti 18 694 eiro). No iestāžu maksas pakalpojumiem tiks iegūti 5 840 376 eiro (no tiem 4,8 miljoni eiro ir pansionāta «Rauda» maksas pakalpojumi), savukārt nenodokļu ieņēmumos, kas ieplānoti 1 747 623 eiro, iekļauta peļņas daļa no pašvaldības dzīvokļu izīrēšanas – 379 345 eiro, procentu ieņēmumi par depozītiem – 101 000 eiro, valsts un pašvaldību nodevas – 66 900 eiro, naudas sodi un sankcijas 51 060 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi – 48 108 eiro, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu atsavināšanas (pārdošanas) – 1 081 210 eiro.

Dabas resursu nodoklis plānots 180 000 eiro, pašvaldību budžetu pārskaitījumi – 540 000 eiro, Eiropas projektu finansēšana – 2 333 549 eiro, savukārt no finanšu izlīdzināšanas fonda – 8 080 554 eiro.

Lielu daļu no ieņēmumiem veido valsts budžeta mērķdotācijas. Tie ir 19 402 306 eiro. No šīs summas pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai un  sociālās apdrošināšanas iemaksām valsts piešķīrusi 8 331 379 eiro, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un nodoklim – 1 348 171 eiro, finansējums pašvaldības īstenotajiem projektiem un pasākumiem – 2 227 643 eiro, bet mērķdotācijā autoceļiem un ielām – 1 624 356 eiro.

  1. gada izdevumi

Stāstot par to, kam naudu 2024. gadā plānots tērēt, I. Liepiņš atzina, ka kopējie izdevumi plānoti 82 456 776 eiro apmērā.

Vērtējot budžetu atbilstoši funkcionālajām kategorijām, lielākā izdevumu daļa tiek paredzēta izglītībai – 36 596 016 eiro (44,4%), to vidū: 13 243 083 eiro paredzēti pedagogu atalgojumam un uzturēšanas izdevumiem Tukuma novada pamatskolai «Spārni», valsts mērķdotācija interešu izglītības pedagogu atalgojumam – 464 943 eiro, valsts mērķdotācija 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai – 302 135 eiro, pašvaldības finansējums izglītības iestāžu uzturēšanai – 12 345 835 eiro, pašvaldības finansējums pedagogu atalgojumam – 5 518 776 eiro, pašvaldības finansējums skolēnu pārvadājumiem – 940 403 eiro, pašvaldības līdzfinansējums audzēkņu ēdināšanai – 1 162 417 eiro. Finansējums izglītības iestāžu projektiem un aktivitātēm – 892 191 eiro, izdevumi izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem – 670 000 eiro un izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izdevumiem – 1 056 233 eiro.

Sociālajai aizsardzībai ieplānoti 13 663 685 eiro (16,6%), no kuriem mājokļa pabalsta nodrošināšanai – 704 053 eiro, pašvaldības iniciatīvām – 221 025 eiro, sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām – 3 688 359 eiro, pansionātam  Rauda – 4 727 116 eiro.

Pārvaldes (pašvaldības un tās iestāžu) izdevumu sadaļā paredzēti – 7 549 634 eiro (9%), to vidū 4 000 000 eiro ir atlīdzība darbiniekiem, 295 000 eiro – deputātu mēnešalga, 1 400 000 eiro – ēku uzturēšana, 440 000 eiro – krājumiem un materiāliem.

Parāda maksājumiem jeb pašvaldības aizņēmumu procentu izdevumiem un apkalpošanas maksai plānoti 1 304 322 eiro. Šie procentu maksājumu izdevumi ir pieauguši par 545 769 eiro, jo būtiski augušas Valsts kases noteiktās procentu likmes.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai atvēlēti 1 093 419 eiro, to vidū pašvaldības policijas uzturēšanai – 867 658 eiro, videonovērošanas sistēmas ierīkošanai un  apkalpošanai – 137 792 eiro, Melnezera sabiedriskās pludmales uzturēšanai – 17 426 eiro un atbalsts brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem pagastos – 70 543 eiro.

Ekonomiskajai darbībai plānotais finansējums – 6 656 514 eiro. Izdevumi plānoti ekonomiskās darbības atbalstam, tūrisma attīstībai novadā un zīmola ieviešanas pasākumiem – 2 600 577 eiro, atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un pasākumiem – 149 019 eiro, Nodarbinātības valsts aģentūras projektam bezdarbniekiem un skolēniem vasaras brīvlaikā – 258 757 eiro. Pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošana plānota no pašvaldības budžeta līdzekļiem, autoceļa fonda līdzekļiem, valsts budžeta dotācijas un ar aizņēmuma līdzekļiem – 3 648 161 eiro apmērā.

Vides aizsardzībai plānotie līdzekļi – 764 535 eiro, no kura ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai nepieciešami 577 804 eiro, ūdensapgādes izveides un notekūdeņu apsaimniekošanai – 186 731 eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti – 7 369 868 eiro, un no šiem izdevumiem mājokļu attīstībai – 2 104 140 eiro, apgaismošanas izdevumiem – 469 419 eiro, teritorijas uzturēšanas izdevumiem, kapu apsaimniekošanai un dzīvnieku patversmes pakalpojumu pirkšanai, rotaļu laukumu ierīkošanai – 3 008 056 eiro. Savukārt 1 788 253 eiro tiek plānoti investīcijām pašvaldības teritorijas attīstībai.

Veselības aprūpes atbalstam iecerēti 153 502 eiro. Izdevumi plānoti pagastu un Kandavas pilsētas feldšerpunktu un veselības aprūpes nodaļas uzturēšanai – 136 702 eiro, kā arī jauno ārstu atbalstam – 16 800 eiro.

Atpūtai, kultūrai, sportam, biedrībām un nodibinājumiem plānoti līdzekļi 8 609 603 eiro. Atbalsts plānots sporta pasākumiem, sporta klubiem un sporta iestāžu uzturēšanai – 1 405 678 eiro, finansējums kultūras iestāžu uzturēšani – 1 871 401 eiro un finansējumas pašdarbību kolektīviem 738 804 eiro, muzeju uzturēšanai – 1 619 608 eiro, bibliotēku uzturēšanai – 1 171 282 eiro. Finansējums kultūras pasākumiem, iniciatīvām, tai skaitā kultūras projektiem 1 372 610 eiro, kultūras iestāžu dotācijas –  39 336 eiro. Atbalsts sabiedriskajām organizācijām plānots – 162 989 eiro apmērā. Lestenes Brāļu kapu uzturēšanai – 227 895 eiro.

Kur plānos investīcijas?

Kā skaidroja I. Liepiņš, 2023. gadā izvestīcijas tika plānotas virs 10 miljoniem eiro, bet reāli tika īstenoti projekti par 7 miljoniem eiro. Taču šī gada budžetā dažādu projektu īstenošanai paredzēti 6 miljoni eiro cerībā, ka izdosies sekmīgāk apgūt visu tiem paredzēto naudu. Investīcijas plānotas: labiekārtošanā un vidē – 1 290 258 eiro, infrastruktūrā – 1 779 718 eiro, kultūrā – 221 679 eiro, vides pieejamībā un sociālajā jomā – 894 327 eiro, mājokļu un ēku pārbūvē – 389 592 eiro, izglītībā – 1 726 878 eiro.

Lielākie projekti

Lielākie projekti, kas turpināsies 2024. gadā: deinstitucionalizācijas projekts Melnezera ielā 1, vides pieejamības nodrošināšana sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās Skolas ielā 4, Zantē, un Zīļu ielā 2, Kandavā; Jaunpils pils atjaunošanas būvdarbi; ielu būvdarbi Abavas, Daigones un Pļavas ielā Kandavā; tiltu pār Jurģupi atjaunošana Zentenes pagastā; Katlumājas ielas un autobusu apgriešanās ceļa izbūve Džūkstē; Skolas ielas pārbūve Slampē; Loka ceļa izbūve Smārdes industriālajā parkā; Lestenes kroga pārbūve un restaurācija Lestenes brāļu kapu muzeja vajadzībām; gājēju, velosipēdu un autostāvvietu izbūves darbi Tirgus, Kandavas un Veļķu ielu posmos Tukumā (I kārta). Tāpat turpināsies Mālkalna sakārtošana, Durbes pils mūra atjaunošana utt.

Vēl paredzēta pašvaldības ēkas «Bērzi», Matkules pagastā, energoefektivitātes paaugstināšana; sākumskolas ēkas pārbūve un lietošanas veida maiņa Vānē; daudzfunkcionāla laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Zentenē; Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas telpu vienkāršotā pārbūve un apkures un siltā ūdens tīklu vienkāršotā atjaunošana, Lapmežciema bērnudārza paplašināšanas projekta izstrāde, Brīvības laukuma komunikāciju nomaiņa utt.

Turpinās būvprojektu izstrāde: energoefektivitātes paaugstināšanai Tukuma slimnīcas ķirurģijas ēkai un poliklīnikai, pirmsskolas izglītības iestādes «Vālodzīte» teritorijas labiekārtošanai, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pārbūvei, centralizētas siltumapgādes apgādes sistēmas izveidei Engurē, Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūvei, sporta manēžas jaunbūvei Tukumā, Raudas ielā 16. Jāpiebilst, ka ir plānots īstenot vēl arī citus projektus gan pagastos, gan pilsētās.

Pašvaldības saistības

Kopējās pašvaldības saistības ir 57 187 101 eiro, no tiem aizņēmumi ir 46 792 288 eiro un galvojumi – 9 348 618 eiro. Plānotais saistību apmērs 2024. gadā ir 6 462 323 eiro, savukārt plānots atmaksāt 3 816 199 eiro.

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *