Jelgavas tehnikumā īsteno efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” īstenošana Jelgavas tehnikumā

Jelgavas tehnikumā kopš 2019. gada tiek īstenots ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā”, sadarbībā ar Gižicko pilsētas (Polija) Reģionālo izglītības attīstības centru. Projektā piedalās vēl 9 partneri no Lietuvas, Polijas, Latvijas, pārstāvot dažādas izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas līdz profesionālās izglītības centriem. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu lasīšanas paradumus, pedagogiem izstrādājot jaunas pedagoģiskās metodes un savstarpēji daloties ar šo pieredzi. Projekta laikā tika izstrādāti metodiskie materiāli lasīšanas paradumu un lasītprasmes veicināšanai, kā arī īstenotas vairākas aktivitātes – apmācības pedagogiem, vadības komandas sanāksmes un konferences projekta rezultātu popularizēšanai Polijā, Latvijā un Lietuvā.

Projekta vadības komandas sanāksmes

Projekta pirmā aktivitāte notika 2019. gada 15. oktobrī, kad Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte devās uz Poliju, lai kopā ar pārējiem partneriem parakstītu sadarbības līgumu ar Gižicko pilsētas Reģionālo izglītības attīstības centru par kopīgu projekta Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” īstenošanu.

Otrā vadības grupas sanāksme tika organizēta 2020. gada 17. februārī, Lietuvas pilsētā Alītā. Sanāksmē partneri vienojās par tādiem jautājumiem kā projekta aktivitāšu īstenošana, finansējuma sadalījums un plānoto apmācību organizēšana. Lietuvas partneri organizēja arī vairāku Alītas pilsētas bibliotēku apmeklējumu, kur vadības komandai tika sniegts ieskats to darbībā un pielietotajās metodēs.

2021. gada 9. un 10. septembrī norisinājās projekta vadības grupas sanāksme Latvijā. Projekta vadības grupu uzņēma Rīgas Lietuviešu vidusskola un Rīgas 93. vidusskola. Tika risināti jautājumi par apmācību organizēšanu Latvijā, 2021. gada septembrī, kā arī apspriesti jau izstrādātie metodiskie materiāli lasīšanas kultūras popularizēšanai. Sanāksmes ietvaros dalībniekiem tika organizēta arī ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

2022. gada 7. un 8. aprīlī Lietuvā, Alītas pilsētas skolā “Dainava”, norisinājās pēdējā sanāksme. Projekta vadības komanda vērtēja mācības, kas tika organizētas Lietuvā, Alītas pilsētā no 2021. gada 8. novembra līdz 12. novembrim. Projekta vadības komanda vienojās par nepieciešamajiem uzlabojumiem un papildinājumiem projekta ietvaros izstrādātajos izglītības resursos. Sanāksmes dalībnieki tika informēti par uzdevumiem, kas vēl veicami līdz projekta noslēgumam. Vadības komanda vienojās par apmācību organizēšanu Polijā, Gižicko pilsētā, un konferenču organizēšanu katrā valstī.

Apmācības pedagogiem

Projekta laikā īstenotas kopumā 4 nedēļu ilgas apmācības pedagogiem, bibliotekāriem un citiem skolas darbiniekiem Polijā, Lietuvā un Latvijā. Apmācībās Jelgavas tehnikumu pārstāvēja četri pedagogi un bibliotekāre.

No 2020. gada 23. novembra līdz 27. novembrim norisinājās pirmās apmācības, kuras organizēja partneri no Polijas. Sākotnēji mācības bija plānotas Gižicko pilsētā, bet Covid-19 pandēmija vica savas korekcijas. Pēc vairākkārtīgas mācību termiņu atlikšanas, cerot uz labāku epidemioloģisko situāciju,  projekta partneri vienojās mācības īstenot attālināti. Neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, apmācības noritēja veiksmīgi. Uzsvars tika likts uz pedagogu digitālo prasmju attīstīšanu un pielietošanu ikdienas darbā lasītprasmes veicināšanā, kas šajā tehnoloģiju laikmetā ir būtiski, lai pedagogi nepieciešamības gadījumā varētu efektīvi nodrošināt mācību procesu attālināti. Pirmajās divās dienās pedagogi tika iepazīstināti ar vairākām tēmām: satura radīšana, autortiesību ievērošana, jauno tehnoloģiju un programmu izmantošana. Apmācību dalībniekiem bija iespēja gan papildināt zināšanas par jau zināmu programmu lietošanu, gan iepazīties ar jaunu programmu izmantošanu mācību procesā. Apmācību ietvaros Polijas partneri iepazīstināja dalībniekus ar pedagogu un bibliotēku darba organizāciju, īstenojot grāmatu lasīšanas veicināšanas un popularizēšanas aktivitātes savās izglītības iestādēs.

No 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim norisinājās mācības Rīgā un Jelgavā.  Mācības Rīgā organizēja Rīgas Lietuviešu vidusskola un Rīgas 93. vidusskola, bet 24. septembrī projekta dalībnieki viesojās Jelgavā. Šo mācību ietvaros dalībnieki apmeklēja dažādu ekspertu lekcijas par lasītprasmes veicināšanu un tās nozīmību, kā arī savstarpēji dalījās pieredzē. Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Raiņa un Aspazijas mājā, Imanta Ziedoņa fondā “Viegli”, Jāņa Akuratera muzejā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”.

Trešās apmācības tika organizētas Lietuvas pilsētā Alītā, no 2021. gada 8. novembra līdz 12. novembrim. Apmācību ietvaros dalībnieki apmeklēja lekcijas par lasītprasmes veicināšanu un tās nozīmību, kā arī savstarpēji dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgāk motivēt jauniešus lasīt grāmatas un kādas metodes pielietot. Sadarbības partneri no Lietuvas piedāvāja savu redzējumu par tehnoloģiju izmantošanu gan stundu, gan brīvajā laikā, lai veiksmīgāk uzrunātu jauniešus lasīt. Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Lietuvas skolu bibliotēkās, kurās notiek dažādas aktivitātes nolūkā veicināt lasīšanu. Mācību noslēgumā tika organizēta ekskursija uz Martynas Mažvydas Lietuvas Nacionālo bibliotēku. Jelgavas tehnikuma komanda atzīst, ka gūtā pieredze apmācību laikā ir vērtīgs atbalsts turpmākajam darbam ar Jelgavas tehnikuma jauniešiem.

Sakarā ar to, ka pirmās Polijas partneru organizētās apmācības notika tiešsaistē, projekta dalībniekiem tika dota iespēja no 2022. gada 3. maija līdz 7. maijam piedalīties vēl vienās mācībās Polijā, nu jau klātienē Gižicko pilsētā. Apmācību laikā dalībnieki apmeklēja Olštinas pilsētas publisko bibliotēku un Universitātes bibliotēku, kur iepazinās ar tajās piedāvātajiem pakalpojumiem, grāmatu klāstu, kā arī pasākumiem lasītprasmes veicināšanai un lasītāju piesaistei bibliotēkās. Gižicko pašvaldības bērnudārzā Nr. 4, tika organizētas atklātās nodarbības, kur pedagogiem tika dota iespēja novērot, kādas metodes tiek izmantotas bērnu lasītprasmes veicināšanā. Apmācību ietvaros tika organizēta arī dalība Gižicko pilsētas pašvaldības publiskās bibliotēkas 75. gadadienas svinīgajā pasākumā.

Konferences projekta rezultātu popularizēšanai

Šī gada 28. aprīlī Jelgavas tehnikums organizēja projekta rezultātu popularizēšanas konferenci, kurā piedalījās izglītības iestāžu bibliotekāri, pedagogi, jaunieši un citi interesenti. Konferenci atklāja Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Rita Vectirāne. Konferences ietvaros Jelgavas tehnikuma projektu vadītāja Sanda Vanaga iepazīstināja dalībniekus ar lasīšanas nozīmīgumu, tendencēm un projektā paveikto, bet pedagogi – par izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un savu ieguvumu projektā. Pieredzē par lasītprasmes  veicināšanu dalījās Jelgavas Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciāliste Andra Poota un Zaļenieku pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Vācere. Savu viedokli par lasīšanas nozīmīgumu konferencē pauda ne tikai pedagogi un bibliotēku pārstāvji, bet arī Jelgavas tehnikuma jaunieši. Konferences dalībnieki secināja, ka vislielākā ietekme uz jauniešu lasītprasmes sasniegumiem ir vecāku un bērnu kopīgai grāmatu lasīšanai pēc iespējas agrākā vecumā, kas ir vistiešākā lasīšanu veicinošā aktivitāte. Jaunietim pieaugot, gan mācību priekšmetu stundās, gan bibliotēkās nepieciešams izmantot arvien radošāku pieeju, lai piesaistītu viņu grāmatu lasīšanai, tāpēc dalība šādos projektos ir vērtīgs ieguvums, lai paplašinātu savas zināšanas un smeltos arvien jaunas idejas.

2022. gada 5. maijā, Polijas partneru organizēto apmācību ietvaros, notika arī projekta konference Polijā, kurā tika atspoguļots projekta laikā paveiktais. Projekta partneri, arī Jelgavas tehnikums, saņēma pateicības balvu par projektā ieguldīto darbu. Projekta pēdējā konference notika Lietuvā, 2022. gada 22. jūnijā.

Projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli

Šī projekta ietvaros pedagogi ne tikai piedalījās apmācībās, bet arī izveidoja metodiskos materiālus nodarbību organizēšanai, kas palīdz veicināt izglītojamo lasīšanas paradumus un lasītprasmi. Katrā partnerorganizācijā tika izstrādāti pieci šādi materiāli – kopā 50. Izstrādātie materiāli ir brīvi pieejami projekta mājaslapā jebkuram interesentam četrās valodās – latviešu, lietuviešu, poļu un angļu valodā.

Lai turpinātu lasīšanas paradumu un lasītprasmes veicināšanas pasākumu īstenošanu, projekta ietvaros katrā partnerorganizācijā tika izstrādātas arī divas stratēģijas – bibliotēkas un pašas skolas lasītprasmes veicināšanas stratēģija nākotnei. Ņemot vērā projekta laikā gūto pieredzi un zināšanas, projekta partneri izstrādāja arī ieteikumus pašvaldībām, lai norādītu uz aktivitātēm, kas būtu veicamas lasīšanas popularizēšanai jauniešu vidū.

Papildus informācija

  • Informācija par projektu Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” un izstrādātie metodiskie materiāli pieejami projekta mājaslapā: https://erasmus.poregizycko.pl/index.php/lv/.
  • Informācija par Jelgavas tehnikuma dalību projektā pieejama skolas mājaslapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *