Nosaka stingrākas prasības un piešķir naudu

Ceturtdien, 26. jūnijā notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja 23 darba kārtības jautājumus.

Ceturtdien, 26. jūnijā notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja 23 darba kārtības jautājumus.

Nepieciešama digitālā uzmērīšana

Deputāti grozīja saistošos noteikumus «Par transporta būvju aizsardzību Tukuma pilsētā» un noteica – veicot inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību (rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju), jānodrošina vienota visu veidu topogrāfiskās informācijas elementu uzmērīšana. Mērogs 1:500.

Šāda prasība iekļauta, lai izveidotu un uzturētu Tukuma pilsētas digitālo inženiertopogrāfisko karti, kā arī lai varētu sastādīt izpildmērījumus un pieņemt ekspluatācijā būves.

Noteikumu 8. punktā noteikts, ka inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecība jāveic saskaņā ar būvvaldes apstiprinātu būvprojektu, kam par pamatu ņemta licencēta vai sertificēta komersanta izstrādāts inženiertopogrāfiskais plāns. Tas jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju organizācijām, pašvaldības nozīmētu juridisku personu un jāievada vienotajā pilsētas digitālajā kartē (pilsētas administratīvās teritorijas mēroga 1:500 noteiktības inženiertopogrāfiskā digitālā karte, tai skaitā ielu sarkanās līnijas).

 

Digitālā uzmērīšana nav nepieciešama

Topogrāfiskā materiāla aktualizācija celtniecības vajadzībām nav nepieciešama un esošo topogrāfisko vai kadastra kartes materiālu var izmantot, ja notiek avārijas darbi, ja ierīko pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3 m dziļumā), ja veicamo darbu apjoms nepārsniedz četrus m² vai tīklu garums nav lielāks par četriem metriem, ja darbu veikšanai nav vajadzīgs būvprojekts, ja esošā topogrāfiskā materiāla aktualizācijas termiņš nav beidzies.

 

Mērījumus izdara licencēti vai sertificēti speciālisti

Būvvalde pieņem tikai licencētu/sertificētu komersantu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpildmērījumus un izpildshēmas (tās jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-99 «Inženierizpētes noteikumi būvniecībā»), kas veikti digitālā formā (dgn, dwg, dxf formātā) LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā. Uzmērījumus reģistrēs pašvaldības datu bāzē un ievietos pilsētas digitālajā kartē. Visos projektos, kuri tiek skaņoti būvvaldē, jābūt topogrāfiskā plāna oriģinālam vai apstiprinātai kopijai.

Noteikumu 9. punkts nosaka, ka no jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto būvju izpildmērījumos jāuzrāda visi objekta galvenie elementi un raksturīgie punkti. Objekta punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz trim viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfiskajā uzmērījumā vai kadastra kartē.

Bez izpildshēmas objektu nepieņems

Pazemes inženierkomunikāciju izpildmērījumiem jābūt reģistrētiem un ievietotām pašvaldības digitālajā kartē. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, jāfiksē to novietne dabā, tās jāuzmēra un jāparāda inženierkomunikāciju izpildmērījumā vai izpildshēmā.

Strīdus gadījumā pašvaldībai ir tiesības pieaicināt citu ģeodēziskajos darbos licencētu/sertificētu komersantu, lai pārbaudītu iesniegto izpildmērījumu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.

Noteikumos teikts, ka aizliegts pieņemt ekspluatācijā jaunizbūvētās inženierkomunikācijas vai atļaut pieslēgt esošajām inženierkomunikācijām objektus bez saskaņotas transportbūvju un inženierkomunikāciju izpildshēmas. Tajā jānorāda trase, faktiskās un projekta horizontālās un vertikālās atzīmes.

Zāle jāpļauj četras reizes

Tika apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos «Par Tukuma teritorijas

un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu un izmantošanu». Tie nosaka, ka zāliens jāpļauj regulāri, bet ne mazāk kā četras reizes sezonā: pirmo reizi līdz 15. maijam, otro – 20. jūnijam, trešo – līdz 30. jūlijam, ceturto – līdz 30. septembrim.

Piešķir naudu jauniešu izglītošanai

Deputāti izskatīja biedrības «Jauniešu konsultācijas» iesniegumu, kurā tā informē par projekta «Narkoskola – kampaņa pret narkotiku tirdzniecību skolās» īstenošanu izglītības iestādēs visā Latvijā. Projekta mērķgrupa ir 8. līdz 12. klašu skolēni, kam nākamajā mācību gada tiks rīkotas lekcijas, diskusijas un aptauja. Biedrība iecerējusi projektu īstenot trijās Tukuma vidusskolās un stāstīt jauniešiem par narkomānijas negatīvajām sekām, kā arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izglītību un profesionālo izaugsmi. Projektā piedalās sabiedrībā atpazīstamas savas nozares autoritātes – aktieri, sportisti, mūziķi, uzņēmēji, mediju pārstāvji; tiks demonstrēta mākslas filma «Amatieris», kā arī biedrība veiks pētījumu (aptauju) par narkotiku lietošanas tendencēm un to pieejamību skolās.

Izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Smirnova iepazīstināja deputātus ar narkologa A. Ručevska pilsētas skolās veiktās skolēnu aptaujas rezultātiem. Tajā noskaidrots, ka katru dienu smēķē 15% skolēnu, dažreiz 21,9%, alkoholu lieto 26,3%, narkotikas mēģinājuši 26,5%, bet tās piedāvātas 35% skolēnu.

Deputāti nolēma atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot tam Ls 1650, vien ar nosacījumu, ka tas jāīsteno nevis trijās, bet četrās pilsētas skolās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *