Atklātas un arī slēptas lietas

Lapmežciema novada domes sēde notika 16. septembrī. Dienas kārtībā bija seši jautājumi, par kuriem sprieda gana gari un ilgi. Izskatot dienas kārtības sesto punktu «Informācija un dažādi», žurnālistu no sēdes izraidīja. Tādējādi, lai arī pašvaldības darbībai jābūt pilnīgi atklātai, iespējams noprast, ka deputāti visu informāciju atklātībai nodot tomēr nevēlas.

Lapmežciema novada domes sēde notika 16. septembrī. Dienas kārtībā bija seši jautājumi, par kuriem sprieda gana gari un ilgi. Izskatot dienas kārtības sesto punktu «Informācija un dažādi», žurnālistu no sēdes izraidīja. Tādējādi, lai arī pašvaldības darbībai jābūt pilnīgi atklātai, iespējams noprast, ka deputāti visu informāciju atklātībai nodot tomēr nevēlas.

Piešķir līdzekļus

Deputāti piešķīra Ls 3 171 ārējo gāzes vadu izbūvei Stadiona ielā 1, kur bērnu uzraudzības istabu gatavojas ierīkot biedrība «Māmiņas bērnu labklājībai».

Tika atļauta atskaņotāja iegāde muzeja budžeta ietvaros, jo jūlijā izstādes atklāšanas laikā no muzeja telpām tika nozagts DVD atskaņotājs.

Deputāti nolēma atmaksāt divām skolotājām pusi no studiju maksas augstskolā.

Piedalīsies projektu konkursā

Latvijas Lauku Attīstības valsts stratēģijas plāns 2007. – 2013. gadam paredz, ka tiks piešķirts atbalsts infrastruktūras uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. Ja projekts izdotos, būtu iespēja saņemt valsts un Eiropas savienības līdzfinansējumu līdz pat Ls 1 050 00. Taču Tautas nama lielās zāles rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir Ls 165 200. Deputāti nolēma piedalīties valsts un ES projektu konkursā un atbalsta saņemšanas gadījumā projekta līdzfinansēšanai no domes budžeta garantētu piešķirt Ls 165 200.

Pašvaldības zemes jautājumi

Deputāti nolēma zemes gabalam 0,24 ha platībā dot nosaukumu Pīlādžu iela 1 un piešķirt zemes izmantošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorija.

Zemes gabalam 0,18 ha platībā mainīja nosaukumu un piešķīra adresi Upes ielā 31, nosakot zemes izmantošanas mērķi – parki, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekts. Zemes gabalam 1,3 ha platībā dots nosaukums Stirnu ielā 16, zemes izmantošanas mērķis – dabas pamatnes parki, zaļās zonas un rekreācijas nozīmes zemes.

Zemes gabalam 0,16 ha platībā adrese Loka ielā 6 Bigauņciemā, zemes izmantošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas.

Zemei «Ozols» 0,27 ha platībā izmantošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.

Lapmežciema «Tirgus» 0,49 ha platībā zemes izmantošanas mērķis – pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve.

Zemes gabalam «Parks» 1,1 ha platībā izmantošanas mērķis – dabas pamatnes parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas. Zemes gabalam «Ragaciema osta» 0,37 ha platībā izmantošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas, rekreācijas nozīmes objektu teritorija.

Zemes gabalam «Ragaciems» 1,72 ha platībā zemes izmantošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas nozīmes objektu teritorijas. Tāpat arī deputāti noteica izmantošanas mērķi 106 ielām un ceļiem, pieciem grāvjiem, zemes gabalam «Ķipari» 0,3 ha platībā – sporta un atpūtas dabas teritorijas, 4,84 ha platībā «Attīrīšanas laukiem» – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve un 1 ha platībā «Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas glabātuve» – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma apbūve. Tāpat arī noteica zemes izmantošanas mērķi «Ugunsdzēsēju dīķim» 0,15 ha platībā – upju un kanālu ūdens uzkrāšanas un regulēšanas vieta, «Kupskalnu dabas parkam» 1,97ha platībā – sportam un atpūtai aprīkotā dabas teritorija, un «Čaukciemam» 10,6 ha platībā – īpaši aizsargājās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir liegta. Tāpat arī noteica zemes izmantošanas mērķi 0,99 ha lielai platībai «Lapmežciema sedums» – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemes un parku ierīkošana, zvejnieku nodrošināšana ar laivu piestātnēm. Visi minētie zemes gabali ir piekrītoši pašvaldībai.

Būvniecības jautājumi

Deputāti apstiprināja dzīvojamās mājas rekonstrukcijas tehnisko projektu Ezeru ielā 22, pirts jaunbūves tehnisko projektu Stadiona ielā 27, apgaismojuma sistēmas ierīkošanas tehnisko projektu autoceļam P128.

Deputāti atļāva uzsākt dzīvojamās mājas Kaņiera ielā 1 būvniecības ieceres publisko apspriešanu, atļāva uzsākt dzīvojamās mājas rekonstrukcijas ieceres publisko apspriešanu īpašumā «Tači» un «Nokalni». Tāpat arī atļāva uzsākt jauna žoga jaunbūves ieceres publisko apspriešanu īpašumā «Mesteri».

Strīdi par ceļa servitūtu

Deputāti saņēmuši piecu «Līņu» mājas iedzīvotāju iesniegumu, kurā izteikts lūgums atcelt domes lēmumu, kas pieņemts 26. augustā par ceļa servitūta nodibināšanu uz zemes gabala «Līņi» par labu nekustamajam īpašumam «Mailītes». Iesniedzēji norāda, ka Lepera kungs nelikumīgi uzbruģējis ceļu, kas ir 3,66 m plats un atrodas 87 cm attālumā no «Līņu» ēkas, noņemot šūpoles un nozāģējot ābeles, nojaucot puķu dobes. Tāpat Lepera kungs izsakot kaimiņiem pretenzijas, neļauj pa ceļu staigāt, novietot automašīnas, jo tiekot sacelti putekļi un sanesti netīrumi. Deputāti nolēma šo strīdu izskatīt nākamajā sēdē, kad tiks uzaicinātas strīdnieku abas puses.

Par pabalstu vecākiem, kuru bērniem nav vietas bērnudārzā

Deputāti jau pagājušā mēneša sēdē bija saņēmuši iesniegumu, kurā I. U. lūdz iedibināt pašvaldības pabalstu vecākiem, kuru bērniem tiek atteikta vieta bērnudārzā, līdzīgi kā tas ir Rīgā, Jūrmalā un citur. Pagājušajā domes sēdē deputāti bija uzdevuši sagatavot pārskatu par Lapmežciemā deklarētajiem bērniem, kas ir reģistrējušies rindā uz bērnudārzu, kā arī informāciju par pašvaldībā reģistrētajiem un deklarētiem bērniem un pašvaldībā nereģistrētiem, bet deklarētiem bērniem. Iepazīstoties ar informāciju, konstatēja, ka 2008. gada 1. septembrī nav bijusi iespēja uzņemt bērnudārzā četrus trīs gadus vecus bērnus un nākamgad bez vietas bērnudārzā paliks viens trīs gadus vecs bērns. Tāpēc dome nolēma uzdot grāmatvedei un sociālā dienesta vadītājai veikt aptuveno izmaksu aprēķinu, kāds varētu būt, ja bērniem, kam nav iespēja nodrošināt vietu bērnudārzā, tiktu izmaksāts pabalsts no pašvaldības budžeta, bet skolas direktorei uzdots rast iespēju uzņemt pirmsskolas izglītības iestādē vēl trīs bērnus šogad un vienu nākamgad. Tāpat arī vairāk tiks veltīta uzmanība tam, lai tie bērni, kuriem ir piešķirts bērnudārzs, to arī apmeklētu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.