Apstiprina detālplānojumus, kārto zemes jautājumus

Engures pagasta padomes sēde notika 16. septembrī. Dienas kārtībā bija 16 jautājumi un informācija, ko sniedza pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Kalnozols.

Engures pagasta padomes sēde notika 16. septembrī. Dienas kārtībā bija 16 jautājumi un informācija, ko sniedza pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Kalnozols.

Atsakās no pirmpirkuma

Deputāti atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu «Lejupes» un «Oliveri».

Palielina pašvaldības īpašumu vērtību

Saskaņā ar ieguldījumiem pašvaldības ielu asfaltēšanā, deputāti palielināja pašvaldības īpašumu vērtību. Tie palielinājās: Selgas ielai par Ls 124 225,67, Ķesteru ielai – par Ls 20 153, 46, Liepu ielai – par Ls 12 241, 63.

G. Graudinš protestē, bet plānojumu apstiprina

Deputāti izskatīja un apstiprināja detālplānojumu zemes gabaliem «Ceļmāras», kā arī «Kalnrozes», «Jaunsmiltiņi», «Atvasaras» un «Lāčsētas» (pēdējie četri zemes gabali ir bijušais Apšuciema kempings). Par tiem izvērtās plašākas debates. Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana šiem zemes gabaliem beidzās 7. jūlijā. Divas dienas pēc apspriešanas plānojuma izstrādātāji saņēmuši stāvvietas «Zīvartiņš» apsaimniekotāja Gunāra Graudiņa e-pasta vēstulē rakstītus iebildumus, ka šo jaunceļamo māju iedzīvotāji dosies uz jūru pa autostāvvietas ceļu un piemēslošot pludmali. Pirms tam G. Graudiņš vērsies būvvaldē arī ar priekšlikumiem par elektrības ievilkšanu. Būvvaldes vadītājs Rihards Locis norādījis dienu, kad būs plānojuma sabiedriskā apspriešana, ka šajā apspriešanas laikā būs sastopami arī minēto zemes gabalu īpašnieki un tad arī problēmas varētu risināt. Taču G. Graudiņš uz detālplānojuma apspriešanu neieradās. Pēc tam viņš ministrijām un būvvaldei sāka rakstīt e-pasta vēstules, kurās iebildis, ka, izstrādājot detālplānojumus šiem zemes gabaliem, nav ņemtas vērā pludmales un kāpu zonas un apkārtējās teritorijas apsaimniekošanas problēmas, ignorētas vides aizsardzības un tūrisma prasības. Kā norādīja deputāts un būvvaldes vadītājs ??? R. Locis – esot vismaz dīvaini, ja tiem, kas būvējas otrpus Talsu šosejai, liks risināt problēmas, kas saistītas ar stāvvietu «Zīvartiņš», tūristiem un pludmali. Turklāt savulaik autostāvvieta jau tika izbūvēta ar mērķi, lai būtu pieeja pie jūras.

Kāpēc ne bioloģiskā attīrīšana?

Deputāti lēma arī par detālplānojuma apstiprināšanu zemes gabalam «Miki». Šis zemes gabals atrodas zemā vietā, ar augstu gruntsūdens līmeni. Tāpēc Ventspils reģionālajai vides pārvaldei radušās iebildēs, ko darīs ar kanalizācijas ūdeņiem. Kā skaidroja plānojuma autori, tad Vides pārvalde nevēloties, ka šajā vietā katrā īpašumā iebūvējot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, jo tad neviens vairs negribēšot pieslēgties centralizētajām kanalizācijas vadam, kad to kādreiz izbūvēšot. Pagasta padomes priekšsēdētājs Andris Kalnozols bilda, ka no bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām nāk par 95% attīrīts ūdens… Tomēr detālplānojuma izstrādātāji iebilda, ka ar Vides pārvaldi par šiem jautājumiem esot grūti runāt. Risinājums varētu būt izvedamās kanalizācijas bedres. Plānojumu apstiprināja, vien pagasta padomes priekšsēdētājs A. Kalnozols interesējās par ceļu servitūtiem visiem iepriekšminētajiem īpašumiem, lai neiznāktu, ka vēlāk pie kāda no īpašumiem nav piebraucamā ceļa. Projektētāji izskaidroja, ka piebraucamie ceļi esot nodrošināti. Savukārt R. Locis skaidroja, ka kaimiņi par detālplānojuma izstrādi tiekot rakstiski informēti un būtu tikai pareizi, ja viņi arī paši interesētos par sabiedrisko apspriešanu un iesniegtu savus priekšlikumus.

Uzsāk detālplānojuma izstrādi

Deputāti nolēma atļaut uzsākt detālplānojumu zemes gabaliem «Virsaiši», «Miedziņi», «Kārkli», «Polukši» un «Saules».

Par Engures saieta namu

Jau ilgāku laiku pašvaldība meklē iespējas, kā varētu sakārtot vēsturisko cecās Engures jūrskolas ēku. Nu deputāti nolēma iesniegt Lauku atbalsta dienestā projektu «Engures saietu nama renovācija» un no budžeta līdzekļiem šim nolūkam piešķirt finansējumu Ls 282 000. Taču, lai projektu realizētu, būs nepieciešams ņemt aizņēmumu. Tā kā budžeta iestāde var no valsts ņemt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa aizņēmumu, tad deputāti nolēma, ka Engures pagasta saieta nama renovācijai ņems aizņēmumu Ls 282 000. Aizņēmums ņemams uz termiņu ne mazāku kā uz 20 gadiem, saskaņā ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Sadala «Mikiņu» zemi

Deputāti izskatīja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam «Mikiņi» un to apstiprināja. Tāpat nolēma no nekustamā īpašuma «Mikiņi» atdalīt divus zemes gabalus 0,16 ha platībā un, saskaņā ar zemes ierīcības projektu, dot nosaukumus «…….» un «///». Palikšā zemes gabala «Mikiņi» platība – 0,45ha. Visiem trim zemes gabaliem deputāti noteica zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Piešķir adreses

Deputāti izskatīja apstiprināto detālplānojumu «Mārsili» un «Melnalkšņi» Apšuciemā un piešķīra adreses jaunizveidotajiem zemes gabaliem: Melnalkšņu iela 1 līdz Melnalkšņu iela 10 (10 zemes gabaliem) un Mārsilu iela 1 līdz Mārsilu iela 6 un Mārsilu iela 8, Mārsilu iela 10 un Mārsilu iela 12 (deviņiem zemes gabaliem).

Piešķir nosaukumu pašvaldības zemes gabaliem

Deputāti izskatīja pašvaldībai piekrītoša zemes gabala atrašanās vietu un piešķīra nosaukumu un adresi «Pansija» 1,0 ha platībā Plieņciemā, «Mežapses» 0,5 ha Apšuciemā. Abiem zemes gabaliem tika noteikts zemes izmantošanas mērķis – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu būve.

Savukārt 71 pašvaldības ielai un ceļiem tika doti nosaukumi un noteikti zemes izmantošanas mērķi. Tāpat arī deputāti noteica kā pašvaldībai piekrītošus zemes gabalus pašvaldības funkciju veikšanai zem 69 pašvaldībai piederošiem ceļiem un ielām. Deputāti nolēma tos uz pašvaldības vārda ierakstīt Zemesgrāmatā. Tāpat arī Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika nolemts ierakstīt zemes īpašumus «Grīvas» 0,218 ha platībā, «Stadions» 3,094 ha platībā, «Mežapses» 0,5ha platībā, «Pansijas» 1ha platībā, «Ķērpji» Engurē 0,5938 ha, jo tie ir nepieciešami pašvaldības saimnieciskajai darbībai un pašvaldībai piederēja arī 1940. gada 21. jūlijā.

Nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai

Deputāti nolēma, ka zemes reformai nenodos zemi 0, 0163 ha platībā; tā nav zemes reformas pabeigšanai izmantojama, jo ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemes platību, arī tās konfigurācija nepieļauj, ka zemes gabalu varētu izmantot atbilstoši apstiprinātajam teritoriālajam plānojumam, turklāt uz tā atrodas arī LATVENERGO piederošā elektrolīnija.

Jāizstrādā zemes ierīcības projekts

Deputāti lēma, ka, sadalot nekustamo īpašumu Lauku ielā 6 un «Silnieki» divos zemes gabalos, abos gadījumos nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurā būtu iekļautas pagasta teritoriālajā plānojumā noteiktās prasības – zemes izmantošanas mērķis, infrastruktūras un inženierapgādes attīstība.

Kļūdas labojums

28. augustā publicētajās «Jūrmalciema Ziņās» Engures pagasta padomes sēdes atspoguļojumā bija ieviesusies kļūda. Spriežot par daudzdzīvokļu māju celtniecības ieceri Bērzu ielā 28, bija rakstīts, ka tā atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Šis iecerētais celtniecības objekts tomēr neatrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Atvainojos deputātiem un lasītājiem!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.