Kā Mār­tiņ­die­nu Mat­ku­lē gai­dī­ja

Ide­ja rī­kot 9. no­vem­brī tir­gu kul­tū­ras na­mā iz­rā­dī­jās ga­na la­ba, jo var teikt – viss iz­de­vās. Bet vis­pirms ti­ka sveik­ti Mār­ti­ņiem – katrs ti­ka pie sa­vas krū­zī­tes.
Mār­ti­ņi ie­krīt ba­gā­tā lai­kā, tā­pēc gal­dam pēc lat­vie­šu tau­tas ti­cē­ju­miem jā­būt ba­gā­tī­gi klā­tam. Ar šīm un ci­tām Mār­tiņ­die­nas tra­dī­ci­jām ie­pa­zīs­ti­nā­ja Mat­ku­les pa­mat­sko­las fol­klo­ras ko­pi­ņa.

Ide­ja rī­kot 9. no­vem­brī tir­gu kul­tū­ras na­mā iz­rā­dī­jās ga­na la­ba, jo var teikt – viss iz­de­vās. Bet vis­pirms ti­ka sveik­ti Mār­ti­ņiem – katrs ti­ka pie sa­vas krū­zī­tes.
Mār­ti­ņi ie­krīt ba­gā­tā lai­kā, tā­pēc gal­dam pēc lat­vie­šu tau­tas ti­cē­ju­miem jā­būt ba­gā­tī­gi klā­tam. Ar šīm un ci­tām Mār­tiņ­die­nas tra­dī­ci­jām ie­pa­zīs­ti­nā­ja Mat­ku­les pa­mat­sko­las fol­klo­ras ko­pi­ņa.

Tir­gū bi­ja iespē­ja ie­gā­dā­ties gan­drīz vi­su, ar ko va­rē­tu mielo­ties šais svēt­kos. Kat­ra kla­se no Mat­ku­les pa­mat­sko­las bi­ja rū­pī­gi ga­ta­vo­ju­si daž­ne­da­žā­dus kā­ru­mus – paš­cep­tus sal­du­mus. Dažs cen­tra iedzī­vo­tājs va­rē­ja prie­cā­ties par ie­gā­dā­tām "mā­ju olām". Cits par dzēr­ve­nēm, ja pa­šam šo­gad nav bi­jis iz­de­vī­bas vai lai­ka līdz pur­vam no­kļūt. Ar lielu en­tu­zi­as­mu tir­dzi­ņā pie­da­lī­jās Mat­ku­les pen­si­onā­ri, pie­dā­vā­jot pat sil­tas kar­tu­pe­ļu pan­kū­kas ar brūk­le­ņu "zap­ti".
Arī uz­aici­nā­tie tir­go­tā­ji no tā­lā­kām vie­tām ne­pa­li­ka vī­lu­šies – ka­zas sie­ru no Vā­nes pir­ka ļo­ti dau­dzi. Svai­gas kar­pas un lī­da­kas svēt­ku gal­dam ti­ka at­ves­tas no Kul­dī­gas. Ke­ra­mi­ka no Pa­du­res prie­cē­ja dau­dzus ap­mek­lē­tā­jus. Ar iz­do­mu pār­stei­dza pa­šu pa­gas­ta rok­darb­nie­ce Ai­ja Kār­ņu­pa. Par to, kā ap­ģērbt mat­kul­nie­kus no gal­vas līdz kā­jām, bi­ja pa­do­mā­ju­ši tir­go­tā­ji no Tu­ku­ma. Tir­dzi­ņa lai­kā bi­ja iespē­ja mielo­ties ar neik­die­niš­ķu kā­ru­mu – cu­ku­ra va­ti.
Ir vērts pa­do­māt, vai ru­dens tir­gu ne­va­ja­dzē­tu iz­vērst par tra­dī­ci­ju? Ja bū­tu vai­rāk in­te­re­sen­tu arī no pa­gas­ta no­ma­lēm, tas bū­tu ap­svei­ca­mi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.