Operatīvo dienestu atskaite par notikumiem no 2. līdz 3. janvārim

Po­li­ci­jas zi­ņas

2. jan­vā­rī

8.30 Tu­ku­mā, Smār­des ielā 3, ­SIA «Telms» te­ri­to­ri­jā at­klāts, ka no vai­rā­kiem trans­por­ta lī­dzek­ļiem no­zag­ta deg­viela. Zau­dē­ju­mi tiek no­skaid­ro­ti.

Sa­ņemts ies­niegums par to, ka pērn 20. de­cem­brī Ir­la­vas pa­gas­tā, ­SIA «Zive» piede­­ro­ša­jā me­žā, iz­zā­ģē­ti alk­šņi 0,1 ha pla­tī­bā.

3. jan­vā­rī

Kan­da­vas – Lī­gu ce­ļa 1. km klai­ņo­jošs suns ie­ko­dis 21 ga­du ve­cai jau­nietei, kā arī sa­plē­sis vi­ņas ja­ku. Su­ņa saim­­nieks ir no­skaid­rots.

Aiz­tu­rē­ti di­vi Tu­ku­ma ra­jo­na iedzī­vo­tā­ji, kas tiek tu­rē­ti aiz­do­mās par di­vu zā­dzī­bu iz­da­rī­ša­nu Jaun­sā­tu pa­gas­ta «Lagzdiņos» pēr­nā ga­da 22. de­cem­brī.

Lai­kā no 29. de­cem­bra līdz 4. jan­vā­rim ad­mi­nis­tra­tī­vo so­du pro­to­ko­li no­for­mē­ti par šā­diem pār­kā­pu­miem: par at­ra­ša­nos al­ko­ho­la rei­bu­mā sa­bied­ris­kā vie­tā so­dī­tas 17 per­so­nas; par hu­li­gā­nis­ku uz­ve­dī­bu sa­bied­ris­kā vie­tā – 3; par bēr­na ap­rū­pes pie­nā­ku­mu ne­pil­dī­ša­nu – 2, bet par smē­ķē­ša­nu ne­at­ļau­tā vie­tā – 4.

Kār­tī­bas po­li­ci­jas bi­ro­ja 3. no­da­ļā pa­vi­sam no­for­mē­ti 59 ad­mi­nis­tra­tī­vie pro­to­ko­li; no tiem par ce­ļu sa­tik­smes ne­ga­dī­ju­mu iz­rai­sī­ša­nu – 10; par trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­ša­nu rei­bu­mā – 3; par āt­ru­ma pār­snieg­ša­nu – 23; par gā­jē­ju at­sta­ro­tā­ju ne­lie­to­ša­nu – 9.

Ce­ļu po­li­ci­ja

3. jan­vā­rī

17.30 ce­ļā uz slē­po­ša­nas tra­si «Milzkalns» au­to­ma­šī­nas NIS­SAN PRI­ME­RA va­dī­tājs iz­rai­sī­jis sa­dur­smi ar au­to­ma­šī­nu AUDI – 80.

19.05 Tu­ku­ma – Kul­dī­gas ce­ļa 18. km aiz­tu­rēts au­to­ma­šī­nas VW PA­SSAT va­dī­tājs, ku­ru mek­lē Val­mie­ras ra­jo­na po­li­ci­jas pār­val­de.

19.30 Tu­ku­mā, Kur­ze­mes ielā pie 2. vi­dus­sko­las sta­di­ona, no krū­miem ar ak­me­ni mests pa ga­rām­brau­co­ša au­to­bu­sa SET­RA lo­giem un iz­sis­ti di­vi lo­gi. Zau­dē­ju­mi tiek pre­ci­zē­ti. Po­li­ci­ja lūdz at­sauk­ties acu­lie­ci­nie­kus vai per­so­nas, kas var sniegt jeb­kā­du in­for­mā­ci­ju. Zva­nīt Tu­ku­ma ra­jo­na po­li­ci­jas pār­val­des de­žūr­da­ļai pa tāl­ru­ni 3104100 vai 02.

Zi­ņas snie­dza Tu­ku­ma RPP priekš­nie­ka pa­lī­dze Ro­lan­da Be­be­re

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *