Savs da­tors – kat­ram lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­tam

7. sep­tem­brī Jaun­bēr­zes kul­tū­ras na­mā Zem­ko­pī­bas mi­nistrs Mār­tiņš Ro­ze svi­nī­gi pa­snie­dza pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru un prin­te­ri Do­be­les ra­jo­na lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­tei Gu­nai Ābe­lei. Ir pa­gā­jis vi­sai ilgs laiks, līdz
bei­dzot aiz­va­kar pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru mū­su ra­jo­nā sa­ņē­ma Slam­pes pa­gas­ta lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­te Il­ga Gir­gen­so­ne

7. sep­tem­brī Jaun­bēr­zes kul­tū­ras na­mā Zem­ko­pī­bas mi­nistrs Mār­tiņš Ro­ze svi­nī­gi pa­snie­dza pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru un prin­te­ri Do­be­les ra­jo­na lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­tei Gu­nai Ābe­lei. Ir pa­gā­jis vi­sai ilgs laiks, līdz
bei­dzot aiz­va­kar pir­mo per­so­nā­lo da­to­ru mū­su ra­jo­nā sa­ņē­ma Slam­pes pa­gas­ta lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­te Il­ga Gir­gen­so­ne

Pēc tam fir­mas pār­stā­vis de­vās uz Džūk­sti, Jaun­pi­li, Les­te­ni un ci­tiem mū­su ra­jo­na pa­gas­tiem. Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja ar da­to­ru un prin­te­ri ap­gā­dās vi­sus lauk­saim­nie­cī­bas kon­sul­tan­tus, lai no­dro­ši­nā­tu āt­rāku un ēr­tā­ku do­ku­men­tu sa­ga­ta­vo­ša­nu, ope­ra­tī­vā­ku jau­nākās in­for­mā­ci­jas sa­ņem­ša­nu un iz­pla­tī­ša­nu. 2007. ga­dā no valsts bu­dže­ta lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­tu fi­nan­sē­ša­nai pie­šķir­ti 1,4 mil­jo­ni la­tu, pa­vi­sam da­to­rus uz­stā­dīs 510 pa­gas­tos.
Slam­pes pa­gas­ta lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ālis­te I. Gir­gen­so­ne uz­ska­ta, ka por­ta­tī­vo da­to­ru ēr­ti va­rēs iz­man­tot da­žā­dās zem­nie­ku mā­cī­bās, lai de­mon­strē­tu slai­dus no da­žā­dām pre­zen­tā­ci­jam, tā­pat arī vieg­lāk būs vei­dot sa­vu da­tu bā­zi. Il­gas kun­dze ir ie­ce­rē­ju­si un jau uz­rak­stī­ju­si pro­jek­tu, lai ie­gā­dā­tos ki­no­pro­jek­to­ru, ar ku­ra pa­lī­dzī­bu va­rē­tu uz­fil­mēt un pa­rā­dīt da­žā­das lauk­saim­nie­kus in­te­re­sē­jo­šas lie­tas, vei­do­jot pie­re­dzes ap­mai­ņu, jo ne jau vi­si var aiz­braukt tā­los ko­man­dē­ju­mos. Līdz šim ar da­to­rpa­kal­po­ju­miem spe­ci­ālis­tei lī­dzē­ju­si paš­val­dī­ba.
Kā mūs in­for­mē­ja fir­mas «Sonex Tec­hno­lo­gies Latvia», ku­ra uz­stā­da da­to­rus un pie­slēdz tos in­ter­ne­tam, spe­ci­ālists Ro­māns Ku­čers, tad vi­si ra­jo­na lau­ku at­tīs­tī­bas kon­sul­tan­ti mūs ra­jo­nā ar da­to­riem tik­šot no­dro­ši­nā­ti tri­ju die­nu lai­kā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.