Mēs vi­si esam rū­ķi

Ir­la­vas pa­gas­ta īs­tie rū­ķi bēr­niem naš­ķus sa­rū­pē­ju­ši jau lai­kus. Ci­tā­di – kas zi­na, var­būt liel­vei­ka­los ne­pie­tiks kon­fek­šu un ci­tu sal­du­mu. Labs dar­biņš, kas iz­da­rīts, lē­sa kul­tū­ras na­ma va­dī­tā­ja An­tra Er­za­ma un šo­fe­ris Dai­ris Lau­ga­lis, lai­kus ve­dot sal­du­mu pa­kas mā­jup, uz Ir­la­vu.

Ir­la­vas pa­gas­ta īs­tie rū­ķi bēr­niem naš­ķus sa­rū­pē­ju­ši jau lai­kus. Ci­tā­di – kas zi­na, var­būt liel­vei­ka­los ne­pie­tiks kon­fek­šu un ci­tu sal­du­mu. Labs dar­biņš, kas iz­da­rīts, lē­sa kul­tū­ras na­ma va­dī­tā­ja An­tra Er­za­ma un šo­fe­ris Dai­ris Lau­ga­lis, lai­kus ve­dot sal­du­mu pa­kas mā­jup, uz Ir­la­vu.

21. de­cem­brī, 15.00 pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni mam­mu un tē­tu pa­va­dī­bā do­sies uz kul­tū­ras na­mu. Tur ap­brī­nos krāš­ņo svēt­ku eg­li, zem ku­ras za­riem būs pa­slē­pies me­ža za­ķis ar vi­su ģi­me­ni. Za­ķu sai­me vē­ros, kā bēr­ni Zie­mas­svēt­ku ve­cī­tim dze­jo­lī­šus skai­ta; var­būt pa­ši pa­lē­kās un ausis pa­kus­ti­nās, lai no­pel­nī­tu kā­du bur­kā­nu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *