Māk­slas sko­la pirms­svēt­ku ieskaņā

No 11. līdz 19. de­cem­brim pēc­pus­die­nās Māk­slas sko­lā ap­ska­tā­mi audzēk­ņu dar­bi, kas ta­pu­ši šī mā­cī­bu ga­da pirma­jā pus­ga­dā. Tā kā ap­ska­tei būs iz­lik­ti itin vi­si bēr­nu da­ri­nā­tie dar­bi­ņi, vie­tas trū­ku­ma dēļ kat­ras kla­ses veikumu va­rēs ap­lū­kot at­šķi­rī­gos lai­kos.

No 11. līdz 19. de­cem­brim pēc­pus­die­nās Māk­slas sko­lā ap­ska­tā­mi audzēk­ņu dar­bi, kas ta­pu­ši šī mā­cī­bu ga­da pirma­jā pus­ga­dā. Tā kā ap­ska­tei būs iz­lik­ti itin vi­si bēr­nu da­ri­nā­tie dar­bi­ņi, vie­tas trū­ku­ma dēļ kat­ras kla­ses veikumu va­rēs ap­lū­kot at­šķi­rī­gos lai­kos.

Ska­ti zi­nā­mā mē­rā var dē­vēt par sko­las at­vēr­to dur­vju die­nu un daudz­vei­dī­gu iz­stā­di. "Nākt un ie­pa­zī­ties ar audzēk­ņu ra­do­šo vei­ku­mu aici­nā­ti ne ti­kai audzēk­ņu ve­cā­ki, vec­ve­cā­ki, drau­gi un pa­zi­ņas, bet ik­viens in­te­re­sents, ku­ram ir tu­va māk­sla un tās iz­paus­mes. Var vien­kār­ši ie­nākt un pa­ska­tī­ties, kā no­tiek dar­ba pro­cess un kāds ir tā ga­la re­zul­tāts," aici­na Māk­slas sko­las di­rek­to­re Ēri­ka Klau­ber­ga.
Līdz pat Zie­mas­svēt­kiem būs ap­lū­ko­ja­ma ar īpa­šo ūdens pro­jek­tu sais­tī­tā dar­bu iz­stā­de, kur imi­tē­tas "slap­jās pēdas" ve­di­na ie­pa­zīt iz­stā­des daudz­vei­dī­bu.
Paš­reiz tur­pi­nās zie­mas­svēt­ku ap­svei­ku­mu ga­ta­vo­ša­na no­va­da pen­si­onā­riem, bet kat­rā kla­sī­tē ap­lū­ko­ja­mi visdažā­dā­ka­jās teh­ni­kās da­ri­nā­tie «Zvaigžņu darbnīcas» vei­do­ju­mi. Sa­vu­kārt pēc šīs ska­tes pa­re­dzē­ta tra­di­ci­onā­lā Māk­slas sko­las audzēk­ņu dar­bu iz­stā­de glez­nu ga­le­ri­jā «Vējspārns». Ga­du no ga­da tiek ņemts vē­rā priekšnoteikums, ka iz­stā­dē būs ap­ska­tāms vis­maz viens kat­ra audzēk­ņa dar­biņš.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *