Bez tēmas

Engurnieku septiņas pūces

8. oktobrī Na­ci­onā­la­jā ope­rā En­gu­res vi­dus­sko­la sa­ņē­ma ses­to «Draudzīgā aicinājuma» bal­vu no­mi­nā­ci­jā «Sapņu balva» – gud­rī­bas sim­bo­lu pū­ci. Tas no­zī­mē, ka vi­ņi mā­cī­bu olim­pi­ādēs un zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­kur­sos val­stī iegu­­vu­ši ot­ro vie­tu lau­ku sko­lu gru­pā.

8. oktobrī Na­ci­onā­la­jā ope­rā En­gu­res vi­dus­sko­la sa­ņē­ma ses­to «Draudzīgā aicinājuma» bal­vu no­mi­nā­ci­jā «Sapņu balva» – gud­rī­bas sim­bo­lu pū­ci. Tas no­zī­mē, ka vi­ņi mā­cī­bu olim­pi­ādēs un zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­kur­sos val­stī iegu­­vu­ši ot­ro vie­tu lau­ku sko­lu gru­pā.

8. oktobrī Na­ci­onā­la­jā ope­rā En­gu­res vi­dus­sko­la sa­ņē­ma ses­to «Draudzīgā aicinājuma» bal­vu no­mi­nā­ci­jā «Sapņu balva» – gud­rī­bas sim­bo­lu pū­ci. Tas no­zī­mē, ka vi­ņi mā­cī­bu olim­pi­ādēs un zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­kur­sos val­stī iegu­­vu­ši ot­ro vie­tu lau­ku sko­lu gru­pā.
Piec­as sko­lā jau gla­bā­jas. Nu tām pie­vie­no­jās ses­tā – te­ju vi­saug­stā­kās rau­dzes ar sud­ra­bo­tu spī­du­mu pū­ces apaļ­ajās acīs. Ie­priek­šē­jos ga­dos ie­gū­tās pū­ces sek­mē­jot to, ka En­gu­res pu­sē kup­lo la­bi­nie­ku skaits. Un tas īs­tā­kais ie­dves­mo­tājs un sek­mju bī­dī­tājs ir sko­las di­rek­tors Jā­nis Pū­ce (cik zī­mīgs uz­vārds!).
En­gur­nie­kus pār­tvē­rām uz ce­ļa, kad vi­ņi de­vās pēc kār­tē­jās bal­vas. Vai nav re­dzams, ka vi­si at­spē­ru­šies jau­niem li­do­ju­miem?!
Jā­piebil­st, ka «Cerību balvu» par 9. vie­tu pil­sē­tu sko­lu gru­pā sa­ņē­ma Tu­ku­ma Rai­ņa ģim­nā­zi­ja, bet «Ceļamaizes balvu» – par 12. vie­tu lau­ku sko­lu gru­pā – Zan­tes pa­mat­sko­la.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.