Apstiprina kārtību ūdens izmantošanai Tukuma pilsētā

20. martā Tukuma domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus «Par Tukuma pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību». Tie nosaka attiecības starp Tukuma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem; projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības un ekspluatācijā pieņemšanas kārtību; kārtību, kā ūdens jāuzskaita un kā par to jānorēķinās.

20. martā Tukuma domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus «Par Tukuma pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību». Tie nosaka attiecības starp Tukuma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem; projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības un ekspluatācijā pieņemšanas kārtību; kārtību, kā ūdens jāuzskaita un kā par to jānorēķinās.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas ir Tukuma pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu lietotāji vai pakalpojumu sniedzēji.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kā tiek uzskaitīts patērētais ūdens daudzums.
To nosaka pēc ūdens skaitītāju rādījumiem, ko nolasa lietotājs un līgumā noteikta termiņā paziņo pakalpojumu sniedzējam vai apsaimniekotājam. Ja noteiktajā termiņā par rādījumiem nav paziņots, ūdens patēriņu vienu mēnesi nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos trīs mēnešos. Ja pakalpojuma sniedzēju vai apsaimniekotāju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem iedzīvotājs neinformē ilgāk par trim mēnešiem, nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu (divi). Pārmaksa lietotājam netiek atmaksāta.
Ja ūdens patēriņa skaitītājs ir bojāts, tas jāatjauno ne ilgāk kā mēneša laikā. Pirmo mēnesi patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu – divi.
Dzīvokļos, kuros nav reģistrēta neviena persona un nav ierīkoti ūdens patēriņa skaitītāji, maksu par patērēto ūdens daudzumu nosaka, ņemot par pamatu nosacītu cilvēku skaitu – 0,05 cilvēki uz vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru – un pielietojot normatīvu, kas paredzēti dzīvokļiem bez ūdens skaitītājiem (10 m³ uz iedzīvotāju mēnesī).
Ja ūdeni dzīvoklī uzskaita ar vairākiem skaitītājiem, bet atskaites periodā kāds no tiem ir bojāts vai beidzies tā pārbaudes termiņš, pirmo mēnesi patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot koeficientu (divi).
Ja dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, ierīkojot ūdens daudzuma uzskaites līdzekļus, nav paziņojis skaitītāja rādījumus un nav iespējams aprēķināt vidējo patēriņu, pakalpojuma sniedzējs vai apsaimniekotājs aprēķinu par patērēto ūdens daudzumu veic atbilstoši normatīvam, kāds noteikts dzīvokļiem bez ūdens daudzuma uzskaites.
Noteikumi nosaka, kā notiek sadzīves un ražošanas kanalizācijas notekūdeņu uzskaite, kā pakalpojuma saņēmēji norēķinās par ūdensapgādes, ražošanas un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī kā aprēķina patēriņu, ja šie noteikumi ir pārkāpti.
Jāpiebilst, ka vienlaikus ar noteikumiem apstiprinātas ūdens patēriņa nomas, ja nav skaitītāja. Labiekārtotā dzīvoklī ar ūdensvadu un kanalizāciju norma vienam cilvēka ir 10 m³; ja dzīvoklī ir tikai izlietne – 3 m³ mēnesī vienam cilvēkam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.