Ap­bal­vo ar At­zi­nī­bas rak­stu

Tu­vo­jo­ties valsts svēt­kiem, de­pu­tā­ti at­bal­stī­ja do­mes bal­vas «Atzinības raksts» pie­šķir­ša­nu čet­riem pil­sē­tā zi­nā­miem cil­vē­kiem

Tu­vo­jo­ties valsts svēt­kiem, de­pu­tā­ti at­bal­stī­ja do­mes bal­vas «Atzinības raksts» pie­šķir­ša­nu čet­riem pil­sē­tā zi­nā­miem cil­vē­kiem

Atzinības raksti tiks piešķirti Tu­ku­ma Spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sa di­rek­to­ram An­drim Ko­pi­ņam – par no­zī­mī­gu un il­gga­dē­ju iegu­l­dī­ju­mu spor­ta dzī­ves jo­mā; Tu­ku­ma pil­sē­tas kul­tū­ras na­ma di­rek­to­ra viet­nie­cei māk­sli­nie­cis­ka­jos jau­tā­ju­mos Ani­tai Kor­sī­tei – par no­zī­mī­gu un il­gga­dē­ju iegu­l­dī­ju­mu kul­tū­ras dzī­ves jo­mā; ­SIA «Tukuma ainava» dar­bu va­dī­tā­jai Gi­tai Lā­cei – par no­zī­mī­gu un il­gga­dē­ju iegu­l­dī­ju­mu pil­sē­tas vi­des sa­kār­to­ša­nā; In­tai Diš­le­rei – par no­zī­mī­gu un il­gga­dē­ju iegu­l­dī­ju­mu pil­sē­tas vēs­tu­res iz­pē­tē
Bal­vas tiks pa­snieg­tas 18. no­vem­brī kul­tū­ras na­mā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.