nedienas ar piparkúkäm!

pasts

GRIbéju bút mílja un nosútít piparkúkas(músu pashu Laimas cietäs)uz Zviedriju…

5dien devos uz Rimi pastu,bet vai plkst19.30 jau slégts??neko darít,6dien gäju atkal-nepienjéma manas piparkúkas,jo darbiniecei lauzts kreisäs rokas íkshkjis(ja nevar izpildít darbinju-jänjem slimíbas lapa),jautäju,kad drísktu näkt,vai 7dienä der?-atbild´´eja,ka 7dienäs pakas,pacinjas nepienjem,lai näku 1dien,jautäju vai  der ap 7 vakarä,atbildéja,ka der gan!

nu ko vakar atbraucu mäjäs,skrienu uz Rimi pastu ar saväm piparkúkäm ,bet vai pirms manis viens vírietis ´véléjäs sútít véstules-viss kärtíbä-beidzot mana kärta,vél centos ar humoru pazinjot,ka arí man darbinjs prieksh pasta darbinieces,ka vélos nosútít piparkúkas!ak,vai-atrúca,lai näku näkamäjä dienä,ka vairs nekädus sútíjumus vairs nepienjems,jo dríz búshot pus8,lai gan bija 19.15?jutos ljoti apbédinäta-jautäju,käpéc täda muljkoshana,cik dienas man jänäk,lai nosútítu-atbildéja,ka esot tikai viena,kas strädä,ka nevar visu paspét……

bet darba laiks ir lídz 20.00-tätad tas manuprät ir laiks lídz kuram tiek apkalpoti klienti???!!devos pie mammas ar saväm piparkúkäm ar lúgumu,lai no ríta aiziet uz pastu un nosúta tos cepumus,bet tur arí vinju "atshuja"-nenjemshot pärtikas produktus,jo neesot noliktavu utt,lai näkot kädu citu dienu péc svétkiem!

mamma zvaníja,stästíja kä vinjai gäjis-man sanäca dusmas,uzzvaníju 1188  ,lai  savieno ar kädu no Tukuma pasta,bet ap 16.30 neviens man tä arí neatbildéja!!

zhél godíga sakot-súdzäs visi apkärt,ka nav darba,ka viss därgs utt,bet kad vélies sanjemt kädu pakalpojumu,par kuru piedeväm esi gatavs maksät-izrädäs,ka tas nav iespéjams…

man laikam értäk bútu bijis aizlidot un nodot tieshi rokäs sútíjumu un pie reizes kopä arí täs apést!!

Komentāri

  1. Pilnīgi piekrītu, un tā nav tikai ar pastu, tā ir ar ļoti daudzām valsts iestādēm. Un trakākies ir tieši tas, ka šobrīd ļoti daudziem, čakliem, kārtīgiem un strādāt gribošiem cilvēkiem trūkst darba, bet cilvēki, kuri nebūt negrib neko darīt tik turpina strādāt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.