Jaunieši un brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs rietumvalstīs ir vērtība un iesakņojusies tradīcija, kamēr Latvijā brīvprātīgā darba kustība ir ne visai sena parādība, kas aizsākusies pirms vairākiem gadiem un maz pamazām attīstās, galvenokārt, balstoties uz sabiedrisko organizāciju iniciatīvām. Pagājušajā gadā, kad 2011. gadu Eiropā pasludināja par brīvprātīgā darba gadu, sabiedrībā ir aktualizējušies jautājumi – kas ir brīvprātīgais darbs un kādas ir iespējas, ieguvumi un izaicinājumi piedaloties brīvprātīgajā darbā?

Atskatoties uz to, kas notiek Tukumā un novadā, protams, var teikt, ka, brīvprātīgais darbs notiek, jo visu biedrību darbība galvenokārt, balstās uz brīvprātīgo darbu, bet kā ir ar jauniešiem? Kādas ir jauniešu iespējas un pašu vēlme iesaistīties?

Jauniešiem, ir iespējas brīvprātīgajā darbā iesaistīties savā brīvajā laikā, ir jaunieši, kas piedalās NVA programma “Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kuras ietvaros jaunietim vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu kādā no organizācijām laika posmā no 1 līdz 6 mēnešiem un saņemt nelielu stipendiju.

Lai arī jauniešiem ir pieejama informācija par brīvprātīgo darbu gan skolās, gan ārpus skolas, iniciatīva ir zema. Kā iemesls tam var būt jauniešu aizņemtība un neieinteresētība, nepietiekama informācija par iespējām darboties kādā konkrētā organizācijā, projektos, motivācijas trūkums, jo par brīvprātīgo darbu netiek saņemts atalgojums un tml. Novadā gan biedrības, gan citas organizācijas un iestādes ir izrādījušas interesi iesaistīt savā darbībā brīvprātīgo jaunieti un sniegt viņam iespēju iegūt neatsveramu darba un dzīves pieredzi, kā arī ir jaunieši, kuri vēlētos veikt brīvprātīgo darbu, taču nezina kur un pie kā griezties un kādas iespējas pastāv, jo Tukuma novadā un tās apkārtne nav organizēta brīvprātīgo darba kustība un šajā jomā neviens neveic koordinējošās funkcijas.

Ņemot vērā šo aktuālo jautājumu, Tukuma biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija”, Jauniešu klubs “10×10” un “Pozitīvā Doma”, kas apvienojušās Sadarbības platformā jaunatnes darba attīstībai Tukuma novadā (Jauniešu sadarbības platforma), pagājušā gada nogalē pulcēja pašvaldības, NVO, uzņēmējdarbības, skolu pārstāvjus – skolotājus un jauniešus, uz apaļā galda diskusiju par minētajiem jautājumiem brīvprātīgā darba jomā. Noslēgumā izskanēja vienojošs atzinums, ka brīvprātīgais darbs ir nepieciešams gan sabiedrībai, gan jauniešiem, un visi iesaistītie atzina, ka tai ir jābūt organizētai kustībai ar vienojošiem pamatprincipiem, tāpēc šī gada sākumā Jauniešu sadarbība platformas pārstāvji aicināja interesentus iesaistīties brīvprātīgā darba grupā, kuras mērķis un uzdevumi ir veidot jauniešu brīvprātīgā darbā iesaistīto pušu sadarbību un koordinēt procesa virzību Tukuma pilsētā, novadā un tā tuvākajā apkārtnē. Uz pirmo darba grupas tikšanos bija ieradušies pārstāvji no Zantes ģimenes krīzes centra, biedrības ” Tumes mežroze”, biedrības “Dzīves attiecību darbnīca”, Tukuma novada jauniešu centra un Jauniešu sociālā centra, kā arī organizatori – Jauniešu sadarbības platformas pārstāves. Dalībnieki iepazīstināja viens otru ar sevis pārstāvētās organizācijas pieredzi brīvprātīgajā darbā. Darba grupas tikšanās apliecināja to, ka, lai attīstītu jauniešu brīvprātīgo darbu iesaistītajām pusēm ir jānāk kopā un jādalās pieredzē, kuru rezultātā, savukārt rodas jaunas idejas un ierosinājumi turpmākai darbībai. Arī šajā reizē vienojāmies, ka nepieciešams izveidot datu bāzi gan par biedrībām un dažādām organizācijām un iestādēm, kuras vēlas uzņemt brīvprātīgos jauniešus, kā arī jāapzina tie jaunieši, kuri vēlas veikt brīvprātīgo darbu. Darba grupā izskanēja doma, ka brīvprātīgo darba vietu koordinēšanu varētu uzņemties NVO sektors, savukārt jauniešu iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā – Tukuma novada jauniešu centrs.

Lai brīvprātīgais darbs noritētu sekmīgi, un abas iesaistītās puses būtu līdzatbildīgas, nepieciešams ieviest darba dokumentāciju, brīvprātīgā darba uzskaiti, kas uzrāda cik stundas katrs jaunietis ir pavadīji brīvprātīgajā darbā, kam ir liela nozīme ne tikai organizācijai un jaunieša pieredzes un jaunu prasmju iegūšanai, bet arī jaunieša potenciālā darba devēja acīs.

Lai jauniešiem būtu motivācija iesaistīties un šī vēlme tiktu uzturēta, ir ļoti svarīgi, lai apkārt būtu atbalsta personas, – vecāki, skolotāji, jaunatnes līderi u.c. cilvēki, kuri mudina, atbalsta un iedrošina, cilvēki, kas brīvprātīgo darbu redz kā vērtību un saskata tajā savstarpēju ieguvumu un iespēju – gan jaunietim, gan vietējai sabiedrībai.

 

Ieva Upesleja

Biedrības ” Pozitīvā Doma” vadītāja

 _________________________________________________________________________________________

Šī publikācija ir sagatavota projekta “Biedrības “Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienības” (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība” (Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/026/77) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild Biedrība “Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienība” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.